Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Czym jest ocena zdolności kredytowej firmy

Podstawowym warunkiem uniknięcia przez bank ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy jest udzielenie kredytu przedsiębiorstwu, którego bieżąca i przewidywana efektywność gospodarowania oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność gwarantującą zwrot kredytu z należnymi odsetkami w wysokości i terminie wynikającym z umowy kredytowej.

Pierwszym i decydującym kryterium przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek wniosku kredytowego i przy kontroli zabezpieczenia kredytu jest zatem ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Bank uzależnia przyznanie kredytu – jego wysokość, termin spłaty i oprocentowanie – od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z jego oprocentowaniem w umownych terminach spłaty, przy czym kredytobiorca ma obowiązek przedłożyć dokumenty i informacje konieczne dla dokonania oceny w tym zakresie. Banki zostały w ten sposób upoważnione i zobowiązane do różnicowania warunków udzielania kredytów, a nawet  do uzależnienia ich wysokości oraz terminu spłaty od oceny działalności gospodarczej kredytobiorców i od efektywności wykorzystania środków produkcji, jak też celu, jakiemu kredyt ma służyć.

Badanie zdolności kredytowej nie jest czynnością jednorazową, lecz procesem. Bank jest zainteresowany bowiem zarówno bieżącą rentownością i efektywnością, jak i przyszłą, gdyż zdolność kredytową może mieć tylko przedsiębiorstwo rentowne i to takie, którego bieżąca i przewidywana efektywność finansowa działalności gospodarczej oraz stan majątkowy stanowią pełne zabezpieczenie wobec wszystkich wierzycieli.

Badanie sprowadza się do przeprowadzenia, na podstawie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku wyników, zestawienia przepływów), szeregu analiz w celu określenia stanu ekonomiczno – finansowego przedsiębiorstwa.

W przypadku kredytowania działalności bieżącej ocenie podlega bieżąca zdolność kredytowa, czyli efektywność finansowa i stan majątkowy, co jednocześnie oznacza, ze przedmiotem badań staje się rentowność działalności, płynność finansowa, struktura finansowego pokrycia majątku i gospodarka potencjałem.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej 15
- Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 20
- Ryzyko kredytowe 16
- Metody określania zdolności kredytowej 32
- Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) 14
- Rola i znaczenie ryzyka strategicznego 13
- Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 16

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Czym jest ocena zdolności kredytowej firmy

Czym jest ocena zdolności kredytowej firmy
Ocena: 9.1 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 37 dla studentów | Artykuł 42 nagrodzony