MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Finanse publiczne

Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa - W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej: ...)Rezerwa budżetowa - Budżet państwa uchwalony przez parlament obejmuje rezerwy ogólne i celowe (najczęściej inwestycyjne) na nieprzewidziane wydatki...)

Zasada szczegółowości (specjalizacji) budżetu - Wedle tej zasady: - dochody i wydatki powinny być ujmowane...)

Zasada realności budżetu - Jest powiązana z zasadą zupełności i nakazuje zupełną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków. Praktyczna...)

Zasada jedności budżetowej - Postuluje, aby wszystkie dochody i wydatki państwa były objęte jednym planem – budżetem. ...)Zasada operatywności budżetowej - Realizuje się w budżecie państwa poprzez jego podział na części. Budżet składa się z części...)

Fundusz celowy - Może on działać jako osoba prawna i ma wtedy swoją siedzibę i radę nadzorczą lub...)

Środki specjalne - Są to środki finansowe gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych na podstawie odrębnych...)

Gospodarstwo pomocnicze - Jest to wyodrębniona z jednostki budżetowej pod wzg. organizacyjnym i finansowym część jej podstawowej działalności...)Zakład budżetowy - Jest nim jednostka organizacyjna, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty działalności z uzyskanych...)

Jednostka budżetowa - To jednostka organizacyjna pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, z kolei pobrane dochody odprowadzająca...)

Zasada zupełności budżetu - Wymaga ona ujęcia w budżecie wszystkich dochodów i wydatków państwa. Często jednak w praktyce w...)

Zasada przejrzystości budżetu - Jest to opracowanie budżetu w takim układzie, który pozwala na rozpoznanie procesów zachodzących w obszarze...)

Zasada jednorodności budżetu - Oznacza ujęcie dochodów i wydatków w budżecie państwa i budżetach samorządowych na okres jednego roku....)

Zasada jawności budżetowej - W polskim ustawodawstwie szczególną wagę przywiązuje się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych....)

Zasada równowagi budżetowej - Zasada ta określa, iż wydatki powinny znajdować swoje pokrycie w dochodach, jednak tak rozumiana dosłownie...)

Funkcja fiskalna finansów publicznych - Polega ona na zagwarantowaniu państwu i innym podmiotom finansów publicznych odpowiednich środków finansowych umożliwiających realizację...)

Polityka podatkowa - Formułuje ona cele poboru poszczególnych podatków czyli zadania, które przy pomocy systemu podatkowego powinny być...)

Nadwyżka budżetu państwa - To dodatnia różnica pomiędzy wpływami budżetu państwa gromadzonymi głównie z podatków i innych opłat o...)

Wydatki redystrybucyjne budżetu państwa - Nie są związane bezpośrednio z zakupem dóbr i usług w gospodarce a jedynie stanowią przeniesienie...)

Strona 1 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>