MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Finanse publiczne

4 znaczenia budżetu państwa - Budżet państwa używamy w 4 znaczeniach: 1. budżet jako plan...)Akredytywa budżetowa - Polegającą na tym, że jednostka budżetowa (np. ministerstwo, urząd gminy) otwiera na swym koncie rachunek...)

Aktywne i pasywne papiery wartościowe - Aktywne papiery wartościowe czyli obligacje i bony skarbowe emitowane są do publicznego obrotu w celu...)

Bony skarbowe - To papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa o terminie wykupu do jednego roku. Służą one...)

Budżet gminy - Jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów...)Budżet jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, na jego podstawie jednostki samorządu...)

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków...)

Budżet państwa - Może być definiowany jako: AKT PRAWNY Budżet określony...)

Budżet państwa - funkcje - To: 1. redystrybucyjna albo rozdzielcza, 2. stabilizacyjna, zwaną...)Budżet zadaniowy - To plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, przygotowany w następujący sposób: zanim przewidywane...)

Cechy budżetu państwa - Na podstawie obserwacji funkcjonowania budżetu państwa można wymienić następujące jego cechy: ...)

Cena emisijna obligacji - Jest to cena po której kupujemy obligacje od emitenta, może być ona niższa lub wyższa...)

Cena nominalna ogligacji - Od niej naliczane są odsetki, wynosi ona 100 zł. ...)

Cena rynkowa obligacji - Ustalana jest ona na codziennych sesjach giełdowych, jako średnia popytu i podaży. ...)

Cło - Jest zbliżonym do podatku świadczeniem, które stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. W klasycznym ujęciu...)

Co to jest podatek - Podatek to uregulowane prawem podstawowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa. ...)

Czym jest budżet państwa - To roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, administracji rządowej,...)

Deficyt budżetowy - Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków...)

Deficyt budżetowy i jego rodzaje - To niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami....)

Deficyt budżetu - To ujemna różnica między dochodami i wydatkami z budżetu. W przypadku wystąpienia deficytu część wydatków...)

Strona 1 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>