| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
- Rezerwa budżetowa
- Zasada szczegółowości (specjalizacji) budżetu
- Zasada realności budżetu
- Zasada jedności budżetowej
- Zasada operatywności budżetowej


Finanse publiczne

4 znaczenia budżetu państwa - Budżet państwa używamy w 4 znaczeniach: 1. budżet jako plan finansowy państwa. Plan budżetowy jest bilansowym... (Zobacz pełen opis)


Akredytywa budżetowa - Polegającą na tym, że jednostka budżetowa (np. ministerstwo, urząd gminy) otwiera na swym koncie rachunek... (Zobacz pełen opis)

Aktywne i pasywne papiery wartościowe - Aktywne papiery wartościowe czyli obligacje i bony skarbowe emitowane są do publicznego obrotu w celu... (Zobacz pełen opis)

Bony skarbowe - To papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa o terminie wykupu do jednego roku. Służą one... (Zobacz pełen opis)

Budżet gminy - Jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów... (Zobacz pełen opis)


Budżet jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, na jego podstawie jednostki samorządu... (Zobacz pełen opis)

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków... (Zobacz pełen opis)

Budżet państwa - Może być definiowany jako: AKT PRAWNY Budżet określony jest na dany rok w ustawie budżetowej. Ustawa ta... (Zobacz pełen opis)

Budżet państwa - funkcje - To: 1. redystrybucyjna albo rozdzielcza, 2. stabilizacyjna, zwaną wyrównawczą lub kompensacyjną, 3. alokacyjna, 4. fiskalna albo skarbowa, 5.... (Zobacz pełen opis)


Budżet zadaniowy - To plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, przygotowany w następujący sposób: zanim przewidywane... (Zobacz pełen opis)

Cechy budżetu państwa - Na podstawie obserwacji funkcjonowania budżetu państwa można wymienić następujące jego cechy: 1. budżet państwa jest funduszem... (Zobacz pełen opis)

Cena emisijna obligacji - Jest to cena po której kupujemy obligacje od emitenta, może być ona niższa lub wyższa... (Zobacz pełen opis)

Cena nominalna ogligacji - Od niej naliczane są odsetki, wynosi ona 100 zł. W przypadku obligacji trzyletnich oraz 1000... (Zobacz pełen opis)

Cena rynkowa obligacji - Ustalana jest ona na codziennych sesjach giełdowych, jako średnia popytu i podaży. Nie jest ona... (Zobacz pełen opis)

Cło - Jest zbliżonym do podatku świadczeniem, które stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. W klasycznym ujęciu... (Zobacz pełen opis)

Co to jest podatek - Podatek to uregulowane prawem podstawowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Jest to przymusowe, bezzwrotne, powszechne,... (Zobacz pełen opis)

Czym jest budżet państwa - To roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, administracji rządowej,... (Zobacz pełen opis)

Deficyt budżetowy - Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków... (Zobacz pełen opis)

Deficyt budżetowy i jego rodzaje - To niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami. Rodzaje... (Zobacz pełen opis)

Deficyt budżetu - To ujemna różnica między dochodami i wydatkami z budżetu. W przypadku wystąpienia deficytu część wydatków... (Zobacz pełen opis)

Strona 1 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa