MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Funkcje finansów publicznych

To:

1. Funkcja alokacyjna (fiskalna) istota tej funkcji sprowadza się do tego, że finanse publiczne są narzędziem alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Alokacja tychże zasobów dokonuje się w związku z dwojakiego rodzaju zadaniami przypisanymi państwu, a są nimi: zadania publiczne i zadania społeczne.
Pojęcie alokacji zasobów oznacza, że organy publiczne za pomocą przepływów pieniężnych w postaci dochodów i wydatków publicznych mogą wpływać na alokację zasobów w gospodarce, tj. alokację czynników wytwórczych (surowców, materiałów, potencjału ludzkiego) i wytworzonych dóbr materialnych dążąc do ich optymalnego wykorzystania.

Funkcja ta nie odnosi się wyłącznie do aspektu związanego z pozyskiwaniem środków. Stara się ona również wskazać źródła skąd można czerpać środki w taki sposób, aby nie były one uciążliwe a nawet szkodliwe dla samego źródła tych dochodów czy też dla podmiotu dysponującego tymi dochodami.
Przykładem takiej sytuacji może być zdarzenie, obciążenia podatkami przedsiębiorstw czy ludności. Działanie takie zmniejsza możliwość konsumowania oszczędzania oraz inwestowania przez te podmioty, daje natomiast finansową podstawę do alokacji omawianych zasobów przez państwo lub samorząd terytorialny w związku z przypisanymi im zadaniami. Bardzo często celem jest nie tylko zgromadzenie tych środków, lecz również podjecie interwencji państwa mającej doprowadzić do podjęcia wyznaczonego przez państwo zachowania lub jego zmiany przez podmiot obarczony ciężarem świadczeń pieniężnych. To samo spostrzeżenie należy również odnieść do wydatkowania środków pieniężnych.

2. Funkcja redystrybucyjna (rozdzielcza) Jej cel sprowadza się do korygowania dochodów podmiotów gospodarujących ukształtowanych przez procesy rynkowe. Korzystając z transferów budżetowych można redukować lub uzupełniać dochody podstawowe, kształtując tym samym fundusze nabywcze omawianych podmiotów.
Mechanizm redystrybucji obejmuje gromadzone w ramach funduszy publicznych dochody, szczególnie w postaci podatków, obciążających podmioty działalności gospodarczej oraz ludność, opłat za świadczone usługi publiczne, składek na rzecz instytucji publicznych, a także dochody zwrotne obejmujące zaciągane przez państwo i inne związki publicznoprawne kredyty i pożyczki. Wydatki na cele rozwoju gospodarczego, na działalność oświatową socjalną i kulturalną, ochronę zdrowia i administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości, obronę narodową oraz obsługę długu publicznego. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że funkcja redystrybucyjna sprowadza się z jednej strony do gromadzenia pieniężnych środków publicznych, a następnie ich wydatkowania zapewniając tym samym proces redystrybucji budżetowej.
Mechanizm funkcji redystrybucyjnej polega na zapewnieniu podmiotom publicznym możliwości bezpośredniego uczestnictwa w podziale PKB, oraz pośredniego oddziaływania na ten podział.
Pierwsza sytuacja przejawia się tym, że środki publiczne gromadzone w funduszach publicznych są przeznaczana na zakup produktów i wypłatę wynagrodzeń za pracę w sferze gospodarki publicznej.
Z drugą sytuacja mamy do czynienia poprzez obustronne transfery pieniężne między funduszami publicznymi a podmiotami działalności gospodarczej nabywającymi produkty i zatrudniającymi pracowników.

3. Funkcja stabilizacyjna jej istota polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych do oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą kraju, a zwłaszcza za pomocą przepływów budżetowych, dąży ona do przywrócenia naruszonej równowagi, przeciwdziałania załamaniom koniunktury gospodarczej, zapobiega inflacji itd.; Trudności i negatywne skutki, jakie powstają w związku z wykorzystywaniem funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej finansów publicznych mogą być częściowo złagodzone przez wykorzystanie finansów publicznych
do stabilizowania gospodarki rynkowej. Stabilizacyjne oddziaływania finansów publicznych mogą być różne. Wykorzystuje się m.in.:
- podatki, które umożliwiają sfinansowanie procesów alokacji dóbr publicznych i społecznych są narzędziem redystrybucji dochodów. Funkcja ta ma zastosowanie również przy stabilizacji cyklu koniunkturalnego.
- wydatki.

Stabilizacyjne działanie podatków polega na tym, że w okresie nadmiernego wzrostu gospodarczego, którego bezpośrednim skutkiem jest wzrost dochodów, progresja podatkowa hamuje nadmierną aktywność gospodarczą, co ogranicza amplitudę wahań cyklu koniunkturalnego. Natomiast w okresie osłabienia aktywności gospodarczej dochody spadają, co zmniejsza obciążenie podatkowe i zachęca do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Funkcje finansów publicznych. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Budżet państwa - praca 19
- Podstawy finansów publicznych - wykłady 28
- Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) 15
- Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego 14
- Budżet państwa - referat 6
- Wydatki publiczne 17
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse publiczne » Funkcje finansów publicznych


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Funkcje finansów publicznych
Ocena: 8.8/10
Liczba głosów: 105

Zaloguj się, aby zagłosować