MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota

Jednym z istotnych celów marketingowych każdej firmy jest obok np. zwiększenia udziału w rynku również zbudowanie pozytywnego wizerunku.
Wizerunek firmy w literaturze międzynarodowej określony jest mianem 'image' (firmy). Termin ten jest trudny do jednoznacznego przetłumaczenia na język polski. Pochodzi z łaciny i oznacza wzór, obraz, wizerunek, odbicie albo marzenie senne, urojenie. W języku angielskim określenie to można interpretować jako przedstawienie, spektakl.

W języku polskim można przyjąć odpowiednik 'wizerunek', lecz nie oddaje on w pełni znaczenia słowa 'image'. Wg Słownika Języka Polskiego 'wizerunek' to podobizna, wyobrażenie, portret, obraz np. przedmiotów, osób, organizacji itd.
Wizerunek firmy można zdefiniować jako obraz, wyobrażenie o niej w otoczeniu w którym działa, stanowiące reakcję tego otoczenia na przekazywane przez firmę bodźce.

Jest on więc odzwierciedleniem w świadomości odbiorców (klientów) tego co określa się mianem tożsamości firmy czyli celów, treści i form działania które chce przekazać i utrwalić w otoczeniu.
Wizerunek w takim rozumieniu jest obrazem subiektywnym, niekoniecznie więc musi się pokrywać z rzeczywistością.

Wizerunek pożądany jest wizerunkiem docelowym, do którego przedsiębiorstwo zmierza w horyzoncie długookresowym. Krótkookresowo jest ono w stanie osiągnąć co najwyżej wizerunek optymalny w danym momencie, będący kompromisem realnie możliwym do osiągnięcia.

Image jest zlepkiem sądów, opinii, nastawień i faktów, a każdy tworzący go element może wpłynąć nań pozytywnie lub negatywnie.
Podkreślić należy fakt, że często wizerunek firmy jest trudny do odróżnienia od wizerunku usług przez nią świadczonych, gdyż jest utożsamiany z sumą wyobrażeń właśnie o tych usługach.

Image gospodarstwa jest gwarantem jakości i pewności, zaś usługi w nim świadczone odpowiednią jakością i użytecznością potwierdzają ten image.
W przypadku firm usługowych, dąży się do jednoznacznego kojarzenia firmy i jej usług w świadomości nabywców. Image usługodawcy (usługi są niematerialne) jest wyznacznikiem klasy usługi.

Image jest skutkiem oddziaływania trzech czynników, składających się na tożsamość firmy:
1. jej postawy – charakteryzuje ją misja i filozofia działania
2. jej zachowań wobec otoczenia
3. jej systemu identyfikacji audiowizualnej obejmującego elementy graficzne, plastyczne, architektoniczne, wyposażenie wnętrz – wyróżniających dane gospodarstwo agrotury-styczne. Są to cechy budynków, ich wyposażenie, nazwa, logo, papier firmowy itp.

Istotą kształtowania wizerunku firmy jest wyrobienie u obecnych i potencjalnych klientów przekonania, że korzystając z jej produktów (usług) mogą liczyć na zaspokojenie w maksymalnym stopniu swoich potrzeb i oczekiwań. Również potrzeb i oczekiwać emocjonalnych, gdyż najczęściej konsument kupuje coś więcej ponad usługi i korzyści. Nabywa on także wyobrażenia, przy czym względy uczuciowe związane z produktem (usługą) często mają przy okazji zakupu o wiele większą siłę oddziaływania niż czynniki rozumowe.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Image (wizerunek) firmy. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Test z marketingu 8
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.8/10
Liczba głosów: 18

Zaloguj się, aby zagłosować