MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Makroekonomia

Wydatki gospodarstw domowych - Składają się na nie wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki. ...)Oszczędności gospodarstw domowych - Oszczędności te stanowią część dochodów gospodarstwa domowego, które w określonym czasie nie zostały wydatkowane na...)

Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4 - Pojęcie pieniądza jest niejednoznaczne i nieostre. Zmienia się w czasie i obejmuje coraz to nowe...)

Pieniądz i jego funkcje - Pieniądz jest bardzo złożoną kategorią ekonomiczną i nierozerwalnie związany jest z gospodarką rynkową. Bez pieniądza...)

Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg...)Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera - Kształtowanie się ilościowej teorii pieniądza Irvinga Fishera: P x T...)

Autonomiczne stabilizatory koniunktury - Jest to narzędzie polityki fiskalnej państwa, działające automatycznie jako czynnik stabilizujący gospodarkę. Zaliczamy do nich...)

Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym - To: - System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt...)

Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu...)Przyczyny interwencjonizmu państwowego - To: - Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i...)

Model równowagi Keynesa - poziom dochodu narodowego i produkcji - W modelu równowagi Keynesa poziom faktycznego dochodu narodowego i produkcji wyznaczony jest przez zrównanie globalnego...)

Podstawowe Mierniki wzrostu gospodarczego - To: 1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) ± efekt netto gospodarowania...)

Zasoby ekonomiczne - Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to...)

Handel elektroniczny - To: - nowoczesna koncepcja procesu kupna - sprzedaży oraz dostawy...)

Prawo Arthura Okuna - Mówi o tym, że luka PKB powiększa się o 2.5% przy 1% wzroscie stopy bezrobocia...)

Stopa bezrobocia rejestrowanego - (według Głównego Urzędu Statystycznego) to stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo...)

Stopa bezrobocia - To procentowy udział bezrobotnych (B) w wielkości zasobów pracy (P). ...)

Popyt na rynku pracy - To wielkość zapotrzebowania na pracę zgłaszana przez pracodawców przy określonym poziomie płacy realnej. ...)

Zasób pracy - Lub inaczej zasób siły roboczej (podaży na rynku pracy) to ludzie aktywni zawodowo czyli wszyscy...)

Płaca realna i nominalna - Płaca to cena pracy, jaką płaci pracodawca zatrudnionemu pracownikowi. Występuje...)

Strona 1 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>