Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Niezależność Narodowego Banku Polskiego

Bank centralny w gospodarce rynkowej spełnia trzy podstawo we funkcje: banku państwa, banku emisyjnego i banku banków. Wypełnianie przez bank centralny tych funkcji wymaga zapewnienia mu wysokiego stopnia niezależności, chroniącej go przed wpływem określonych czynników zakłócających realizację statutowo przyznanych uprawnień w sferze stabilności wartości pieniądza i systemu bankowego.

Stopień owej niezależności w poszczególnych państwach jest różny, obserwuje się jednak tendencję do jego zwiększania. Wpływa na to między innymi proces integracji monetarnej w Unii Europejskiej, a w szczególności postanowienia traktatu z Maastricht związane z dążeniem do zharmonizowania działalności narodowych banków centralnych ze statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Niezależność banku centralnego należy rozważać w płaszczyznach dotyczących:
- wytyczania i realizacji celów (celu) polityki pieniężnej,
- dbałości o stabilność systemu bankowego,
- relacji z innymi segmentami polityki gospodarczej,
- trybu powoływania i odwoływania władz banku,
- gospodarki finansowej.

Przez długi okres uznawano, że bank centralny kierując polityką monetarną jako częścią polityki gospodarczej powinien dążyć do realizacji przyjętych celów tej polityki, do których zalicza się: utrzymywanie równowagi wewnętrznej, wyrażającej się w stabilizacji cen, pełne zatrudnienie czynników produkcji oraz zapewnienie wzrostu gospodarczego i równowagi zewnętrznej, przejawiającej się głównie w równowadze bi¬lansu płatniczego oraz stabilizacji kursu walutowego.

Aktualnie powszechną aprobatę zdobywa pogląd (odnosi się to za¬równo do teorii, jak i do praktyki), że celem banku centralnego powinna być stabilność cen, choć spotyka się również nieco inne sformułowania, ale o podobnym znaczeniu. Z tego celu wynikają określone zadania, na przykład dbałość o stabilność systemu bankowego czy odpowiedzialność za system rozliczeń i rozrachunków.

Wśród zadań banku centralnego wyprowadzanych logicznie z dążenia do zapewnienia stabilności cen szczególne znaczenie ma dbałość o stabilność systemu bankowego.
To właśnie system bankowy w sensie operacyjno-wykonawczym realizuje założenia polityki pieniężnej banku centralnego, który ma w swojej dyspozycji opisane wcześniej instrumenty tej polityki. Dbałość o stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego jest tym szczególnym zada¬niem, które wiąże się z koniecznością zewnętrznego nadzorczego oddziaływania na sektor bankowy.

W większości krajów nadzór bankowy umiejscowiony jest w banku centralnym.
Niezależnie od konkretnych rozwiązań dotyczących lokalizacji instytucji nadzorczych chodzi o to, aby zapewnić bankowi centralnemu w tej sferze duży stopień autonomii ze względu na konieczność oddziaływania na realizację następujących funkcji:
- licencyjnej, w ramach której należy dbać o dopuszczanie do działalności bankowej ludzi i kapitału pozwalających na to, aby bank od momentu założenia spełniał warunki instytucji zaufania publicznego.
- regulacyjnej przez określanie minimalnych standardów bezpieczeństwa, do których należą między innymi: normy kapitałowe, limity koncentracji kredytów, wymogi dotyczące rezerw na złe kredyty,
- kontrolnej przez systematyczne, szybkie i precyzyjne dokonywanie
oceny sytuacji finansowej banków i określanie zagrożeń w ich funkcjonowaniu,
- sanacyjnej polegającej na skutecznym podejmowaniu działań zapobiegawczych, naprawczych (sanacyjnych).

Oczywiście stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego wzmacniają inne instytucje — nadzór właścicielski sprawowany przez akcjonariuszy i audytorów zewnętrznych, organizacje zrzeszające banki oraz organizacje gwarantujące depozyty bankowe. Niemniej rola banku centralnego jest tu zasadnicza.

Regulacje ostrożnościowe określić można jako normy prawne adresowane do banków, określające minimalne wymagania dotyczące ich sytuacji finansowej lub też ustalające zakres, skalę, tryb i warunki działania, mające na celu ograniczenie możliwości podejmowania nadmiernego ryzyka i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności sektora bankowego.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Niezależność banku centralnego - referat 12
- Rola banku centralnego - referat 18
- Pieniądz i polityka monetarna 12
- Ryzyko bankowe 7
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Style kierowania - opracowanie 6
- PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia 4

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Bankowość » Niezależność Narodowego Banku PolskiegoDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 2

Zaloguj się, aby zagłosować