Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Oszczędności gospodarstw domowych

Oszczędności te stanowią część dochodów gospodarstwa domowego, które w określonym czasie nie zostały wydatkowane na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych. Wielkość oszczędności zależna jest oczywiście od poziomu dochodów. Relację przyrostu oszczędności do przyrostu dochodów gospodarstw domowych nazywa się krańcową skłonnością do oszczędzania.

Gospodarstwa domowe lokują oszczędności w różny sposób (np. w banku w postaci lokat długoterminowych, w akcjach lub obligacjach, na Giełdzie Papierów Wartościowych), pomnażając w ten sposób swe dochody. W skali makroekonomicznej oszczędności gospodarstw domowych stają się źródłem finansowania inwestycji, stanowiących podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego.

Dochód do dyspozycji jest to dochód rozporządzalny pomniejszony o pozostałe wydatki. Dochód do dyspozycji przeznaczony jest na wydatki, na towary i usługi konsumpcyjne oraz na przyrost oszczędności.


Zobacz też gotowe opracowania, obszerne referaty z bibliografią i wykłady. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Budżet gospodarstw domowych 15
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Ekonomia » Oszczędności gospodarstw domowychDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.9/10
Liczba głosów: 23

Zaloguj się, aby zagłosować