Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Otoczenie organizacji w działalności Public Reletions

Otoczenie organizacji w PR jest to tylko ta część publiczności (społeczeństwa), która ma z organizacją co najmniej jeden wspólny z nazwy i istoty interes, choć niekoniecznie zgodny. W pojęciu interesu mieszczą się zarówno interesy natury materialnej, fundamentalne wartości, wymagania i oczekiwania grup, zbiorowości i składających się na nią jednostek.

Wspólnota interesów nie oznacza zgodności interesów. Interesy organizacji i jej otoczenia mogą być tożsame, ale mogą też się uzupełniać i dopełniać, krzyżować, w jakiejś mierze łączyć, być w sprzeczności. Otoczenie organizacji nie jest homogeniczne, składa się z grup o różnych interesach i celach. Wspólny interes mogą mieć organizacje, instytucje, władze, grupy osób, przedsiębiorstwa, które działają w tych samych zakresach życia społecznego i gospodarczego, które mają te same lub przeciwstawne wymagania w stosunku do tej samej trzeciej instytucji, wpływają na realizację tych samych celów, oczekują podobnych lub przeciwstawnych reakcji z tej samej trzeciej strony itd. Otoczeniem producenta opakowań mogą być m.in. osoby zorganizowane w grupy inicjatywne, stawiające sobie jako cel zwalczanie zaśmiecania środowiska przyrodniczego zbędnymi opakowaniami towarów, albo organizacje konsumenckie, które nadmiar opakowań traktować będą jako przyczynę niepotrzebnych kosztów pokrywanych przez nabywców w cenie towarów.

Jednakże do typowego otoczenia w ramach PR należą nie jednostki, lecz zbiorowości, grupy osób fizycznych (pracowników, akcjonariuszy, członków wyborców, członków rządu, konsumentów, klientów itd.)

Każdy typ organizacji (przedsiębiorstwo, partia polityczna, szkoła, stowarzyszenie sportowe, uczelnia rząd, parlament – wszystkie organizacje, które prowadzą lub mogą prowadzić PR) ma do czynienia z względnie stałą strukturą swojego otoczenia, stałymi częściami składowymi, które różnią się stopniem bliskości wobec organizacji, liczebnością, rodzajem powiązań i interesów wobec niej. I tak dla przykładu, dla uczelni prowadzącej PR częściami otoczenia będą studenci, pracownicy, funkcjonariusze ministerstwa szkolnictwa wyższego, władze krajowej akademii nauk, redakcje czasopism i wydawnictw naukowych, szkoły średnie, z których rekrutują się przyszli studenci.

Segment otoczenia studenckiego składa się z grup studentów poszczególnych kierunków, zaś pracowników – z grupy pracowników dydaktycznych i administracyjnych; podgrupy te dalej można dzielić na grupy osób różniących się interesami, np. w podgrupie pracowników dydaktycznych wyróżnić można pracowników o statusie wykładowców, lektorów języków obcych, pracujących na podstawie umowy zlecenia i pozostałych  pracowników.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy 20
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Sponsoring - referat 14
- Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa 15
- Promocja - referat 14
- Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU 10

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Otoczenie organizacji w działalności Public ReletionsDefinicja: Otoczenie organizacji w działalności Public Reletions
Ocena: 9.5/10
Liczba głosów: 3

Zaloguj się, aby zagłosować