MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Proces zarządzania

Przez proces zarządzania rozumie się ciąg, łańcuch, pasmo zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie lub zachodzących na siebie chwilach intencjonalnie wyróżnionych pod pewnym względem jako pewna całość. Krzyżanowski przyjmuje zarządzanie jako wielce złożony proces polegający na podejmowaniu przez aparat zarządzający wielu różnych wzajemnie powiązanych zadań, czynności, decyzji kierowniczych, które zmierzają do zapewnienie takiego funkcjonowania organizacji aby w sposób sprawny były osiągane jej cele.

W związku z tym możemy przyjąć, że proces zarządzania wyróżniają trzy elementy składowe :
- element oddziałujący jednoosobowy lub zbiorowy - jest określany jako podmiot sprawczy. Element ten jest określany również jako aparat zarządzający podejmujący wiele czynności i decyzji,
- samo oddziaływanie - treść relacji wyrażona poprzez zapewnienie takiego funkcjonowania
- element na który się oddziałuje, zasoby ludzkie i rzeczowe. Określany jest również jako przedmiot oddziaływania. Możemy to zdefiniować jako różne rodzaje rzeczy które zmierzają do sprawnego osiągnięcia celów organizacji.

W teorii organizacji interesuje nas układ człowiek - człowiek; człowiek jako przedmiot sprawczy i jako przedmiot oddziaływania. Układ ten obowiązuje najczęściej z udziałem zasobów rzeczowych.
Przez zasoby rozumie się ludzi i inne rzeczy których wprowadzenie do procesu działania może przyczynić się do osiągnięcia celów. Ogół zasobów zastosowanych w danym działaniu to poszczególni członkowie zespołu oraz elementy aparatury. Na zachodzie definicja zarządzania to koordynacja zbiorowych wysiłków w kierunku wyznaczonych celów. Ta koordynacja dokonywana jest poprzez ludzi przy wykorzystaniu techniki w organizacjach w oparciu o wyznaczone zadania.

Można zauważyć, że w przedsiębiorstwie osiąganie określonych celów a więc wytwarzanie dóbr lub/i świadczenie usług jest moążliwe nie tylko poprzez wykonanie pracy ludzkiej ale także maszyn, narzędzi, materiałów. Można więc stwierdzić, że mamy do czynienia z oddziaływaniem człowieka (podmiotu sprawczego) na różne zasoby będące w dyspozycji przedsiębiorstwa tj. na zasoby ludzkie i rzeczowe. Można więc przyjąć, że celowe dysponowanie zasobami a konkretniej ustalanie celów  i powodowanie aby te cele były wykonywane to zarządzanie.

Zarządzanie to pojęcie które obejmuje wszystkie zasoby jakimi człowiek posługuje się w trakcie realizacji celów do których zmierza stąd poprawne jest operowanie określeniem zarządzanie gospodarką narodową i zarządzanie przedsiębiorstwami w rozumieniu celowego podejmowania przez odpowiednie organy kierownicze decyzji prowadzących poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów do realizacji założonych celów. Należy powiedzieć, że proces zarządzania realizuje się poprzez celowe dysponowanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi.

Istotą zarządzania zasobami ludzkimi jest podejmowanie działań odnoszących się do człowieka nakierowanych na osiągnięcie celów organizacji w tym na zaspokojenie potrzeb pracownika a więc na jego rozwój. Na zarządzanie zasobami ludzkimi planowanie potrzeb kadrowych metodyka oceny pracy prowadzi się zatrudnianie i zwalnianie. Zarządzanie zasobami rzeczowymi koncentruje się na materialnych zasobach działalności. Dotyczą one działan które mają na względzie racjonalne wykorzystanie zasobów rzeczowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa a zatem kierunków i sposobów wykorzystania zasobów rzeczowych z punktu widzenia celów działania choć cele te formułowane są przez podmiot sprawczy. W ujęciu systemowym można przyjąć, że proces zarządzania polega na pobieraniu z otoczenia poprzez wejście zasileń materiałowo energetycznych oraz informacji ich transformacji i przekazaniu na rzecz otoczenia poprzez wyjście informacji i produktu oraz usług. Definicję systemu zarządzania można sklasyfikować jako podsystem realny oraz podsystem regulacji.

Wpodsystemie realnym wykonuje się przez ludzi za pomocą maszyn, narzędzi, materiałów, energii określone produkty i usługi. W drugim podsystemie odbywa się proces regulacji a przede wszystkim proces przetwarzania regulacji i proces pozyskiwania informacji z otoczenia dotyczących zewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, min potrzeb i oczekiwań otoczenia co do wytwarzanych przez system produktów.  Informacje te są konfrontowane z zasobami ludzkimi i rzeczowymi przedsiębiorstwa co pozwala ustalić cele i działanie w określonym przedziale czasu. W przyjętym procesie zarządzania następuje podzielenie, alokacja zasobów pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne a zwłaszcza ustalenie zadań dla podsystemu realnego. Następuje tu transformacja informacji w decyzje określające co kto w jakim miejscu i czasie ma wykonać.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Proces zarządzania. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Podstawy zarządzania strategicznego 32
- Analiza strategii firmy 51
- Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady 31
- Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie 8
- Funkcje zarządzania - referat 14
- Teorie motywacji 15
- Podstawy zarządzania - ściąga 2
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie » Proces zarządzania


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.4/10
Liczba głosów: 121

Zaloguj się, aby zagłosować