Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Proces zarządzania

Przez proces zarządzania rozumie się ciąg, łańcuch, pasmo zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie lub zachodzących na siebie chwilach intencjonalnie wyróżnionych pod pewnym względem jako pewna całość. Krzyżanowski przyjmuje zarządzanie jako wielce złożony proces polegający na podejmowaniu przez aparat zarządzający wielu różnych wzajemnie powiązanych zadań, czynności, decyzji kierowniczych, które zmierzają do zapewnienie takiego funkcjonowania organizacji aby w sposób sprawny były osiągane jej cele.

W związku z tym możemy przyjąć, że proces zarządzania wyróżniają trzy elementy składowe :
- element oddziałujący jednoosobowy lub zbiorowy - jest określany jako podmiot sprawczy. Element ten jest określany również jako aparat zarządzający podejmujący wiele czynności i decyzji,
- samo oddziaływanie - treść relacji wyrażona poprzez zapewnienie takiego funkcjonowania
- element na który się oddziałuje, zasoby ludzkie i rzeczowe. Określany jest również jako przedmiot oddziaływania. Możemy to zdefiniować jako różne rodzaje rzeczy które zmierzają do sprawnego osiągnięcia celów organizacji.

W teorii organizacji interesuje nas układ człowiek - człowiek; człowiek jako przedmiot sprawczy i jako przedmiot oddziaływania. Układ ten obowiązuje najczęściej z udziałem zasobów rzeczowych.
Przez zasoby rozumie się ludzi i inne rzeczy których wprowadzenie do procesu działania może przyczynić się do osiągnięcia celów. Ogół zasobów zastosowanych w danym działaniu to poszczególni członkowie zespołu oraz elementy aparatury. Na zachodzie definicja zarządzania to koordynacja zbiorowych wysiłków w kierunku wyznaczonych celów. Ta koordynacja dokonywana jest poprzez ludzi przy wykorzystaniu techniki w organizacjach w oparciu o wyznaczone zadania.

Można zauważyć, że w przedsiębiorstwie osiąganie określonych celów a więc wytwarzanie dóbr lub/i świadczenie usług jest moążliwe nie tylko poprzez wykonanie pracy ludzkiej ale także maszyn, narzędzi, materiałów. Można więc stwierdzić, że mamy do czynienia z oddziaływaniem człowieka (podmiotu sprawczego) na różne zasoby będące w dyspozycji przedsiębiorstwa tj. na zasoby ludzkie i rzeczowe. Można więc przyjąć, że celowe dysponowanie zasobami a konkretniej ustalanie celów  i powodowanie aby te cele były wykonywane to zarządzanie.

Zarządzanie to pojęcie które obejmuje wszystkie zasoby jakimi człowiek posługuje się w trakcie realizacji celów do których zmierza stąd poprawne jest operowanie określeniem zarządzanie gospodarką narodową i zarządzanie przedsiębiorstwami w rozumieniu celowego podejmowania przez odpowiednie organy kierownicze decyzji prowadzących poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów do realizacji założonych celów. Należy powiedzieć, że proces zarządzania realizuje się poprzez celowe dysponowanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi.

Istotą zarządzania zasobami ludzkimi jest podejmowanie działań odnoszących się do człowieka nakierowanych na osiągnięcie celów organizacji w tym na zaspokojenie potrzeb pracownika a więc na jego rozwój. Na zarządzanie zasobami ludzkimi planowanie potrzeb kadrowych metodyka oceny pracy prowadzi się zatrudnianie i zwalnianie. Zarządzanie zasobami rzeczowymi koncentruje się na materialnych zasobach działalności. Dotyczą one działan które mają na względzie racjonalne wykorzystanie zasobów rzeczowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa a zatem kierunków i sposobów wykorzystania zasobów rzeczowych z punktu widzenia celów działania choć cele te formułowane są przez podmiot sprawczy. W ujęciu systemowym można przyjąć, że proces zarządzania polega na pobieraniu z otoczenia poprzez wejście zasileń materiałowo energetycznych oraz informacji ich transformacji i przekazaniu na rzecz otoczenia poprzez wyjście informacji i produktu oraz usług. Definicję systemu zarządzania można sklasyfikować jako podsystem realny oraz podsystem regulacji.

Wpodsystemie realnym wykonuje się przez ludzi za pomocą maszyn, narzędzi, materiałów, energii określone produkty i usługi. W drugim podsystemie odbywa się proces regulacji a przede wszystkim proces przetwarzania regulacji i proces pozyskiwania informacji z otoczenia dotyczących zewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, min potrzeb i oczekiwań otoczenia co do wytwarzanych przez system produktów.  Informacje te są konfrontowane z zasobami ludzkimi i rzeczowymi przedsiębiorstwa co pozwala ustalić cele i działanie w określonym przedziale czasu. W przyjętym procesie zarządzania następuje podzielenie, alokacja zasobów pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne a zwłaszcza ustalenie zadań dla podsystemu realnego. Następuje tu transformacja informacji w decyzje określające co kto w jakim miejscu i czasie ma wykonać.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Sprzedaż osobista 13
- Rekrutacja 8
- Reengineering - referat 11
- Proces dystrybucji 15
- Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat 30
- Istota zarządzania projektami 4
- Zagadnienia zarządzania strategicznego 14

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie » Proces zarządzaniaDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 7.8/10
Liczba głosów: 125

Zaloguj się, aby zagłosować