MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Przedmiot i zakres analizy finansowej

Pomocnym narzędziem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz kształtowania perspektywicznego jego rozwoju, staje się analiza działalności sporządzana dla potrzeb własnych jak również dla potrzeb odbiorców zewnętrznych. Tylko taka analiza jest cenna, która służy usprawnianiu działalności przedsiębiorstwa.

W gospodarce rynkowej zdecydowanie mniejsze znaczenie przywiązuje się do analizy przeszłości, a relatywnie więcej uwagi poświęca rozpatrywaniu przyszłości. Przeszłość interesuje przedsiębiorstwo jedynie w takim stopniu, w jakim potrafiło ono wykorzystać warunki swojego rozwoju. Należy więc stwierdzić, iż efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest praktycznie niemożliwe bez profesjonalnie prowadzonej analizy ekonomicznej.

Przedmiotem analizy ekonomicznej mogą być zjawiska i procesy występujące w skali całej gospodarki oraz w poszczególnych jej ogniwach (podmiotach gospodarczych). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z analizą makroekonomiczną, natomiast w drugim – z analizą mikroekonomiczną.

Powszechne zainteresowanie i zastosowanie w życiu gospodarczym znajduje analiza zajmująca się badaniem i oceną całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje bowiem zagadnienia związane z sytuacją majątkową oraz finansową, analizą wzrostu i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, wynikiem finansowym i związaną z tym oceną efektywności gospodarowania – rentowności oraz koszty i przychody ze sprzedaży.

Takie syntetyczne ujęcie pozwalające na szybki pomiar i ocenę sytuacji finansowej oraz wyników zwane analizą finansową dostarcza zrozumiałych i względnie porównywalnych informacji finansowych . Informacje dostarczone przez analizę finansową stanowią przedmiot zainteresowania kierownictwa firmy, obecnych lub przyszłych inwestorów, kredytodawców, dostawców, odbiorców, konkurencji, ekonomistów, statystyków, rządu wraz z władzami podatkowymi oraz społeczeństwa.

Znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstwa sprawia, że jej zakres jest stosunkowo szeroki.

Niemniej w każdym przypadku przedmiotem badań pozostaje:
- struktura aktywów (proporcje między majątkiem trwałym i obrotowym, rotacja środków, polityka inwestycyjna i umorzeniowa),
- finansowanie (zmiany kapitału, pochodzenie kapitału, struktura pasywów, terminowość spłaty zobowiązań, bezpieczeństwo finansowe),
- płynność środków (zdolność płatnicza, upłynnianie majątku, pokrycie majątku kapitałem),
- zysk (ocena wielkości absolutnych i relatywnych – analiza rentowności) .

Informacje liczbowe, możliwe są do uzyskania w oparciu o sprawozdawczość finansową. Czynności z tym związane określa się w teorii i praktyce mianem czytania sprawozdania finansowego. Aby uzyskane informacje oddawały jak najpełniej obraz działalności firmy i były czytelne dla szerokiego grona odbiorców, przedstawiane są w postaci wskaźników finansowych. Wskaźniki o określonej konstrukcji grupuje się w zbiór ułatwiający ocenę wybranych sfer działalności przedsiębiorstwa. Konstrukcja wskaźników finansowych umożliwia ich obliczanie również w oparciu o dane z ewidencji księgowej .

Praktyczna realizacja zakresu i celów analizy finansowej w przedsiębiorstwie może występować w postaci:
- analizy porównawczej danych rocznych i wieloletnich
- analizy zmian strukturalnych w aktywach, pasywach i wynikach,
- analizy wskaźnikowej,
- analizy wybranych wskaźników finansowych.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Przedmiot i zakres analizy finansowej. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ocena kondycji finansowej firmy 21
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Analiza finansowa » Przedmiot i zakres analizy finansowej


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Analiza strategiczna browaru
8. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Finansowanie przedsiębiorstw

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Przedmiot i zakres analizy finansowej
Ocena: 8.4/10
Liczba głosów: 32

Zaloguj się, aby zagłosować