Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Public Relations

Liczba definicji odpowiada liczbie szkół i przyjmowanych przez nie koncepcji, organizacji zawodowych PR oraz podręczników z tego zakresu – i wciąż rośnie. Szacuje się, że w świecie krąży ich ponad dwa tysiące. Trudność nie polega na samej ilości tych definicji, co raczej na oddaniu istoty tego rodzaju działalności, a przede wszystkim jej rzeczywistego zakresu.

Odzwierciedleniem tej sytuacji mogą być wyniki ankiety, przeprowadzonej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations (PRSA) wśród 25 największych na świecie firm doradczych i stowarzyszeń public relations. Celem ankiety było określenie najważniejszych zadań, stojących przed tą dyscypliną. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazła potrzeba jednoznacznego jej zdefiniowania.

Nie wdając się w zbyt skomplikowane wywody, należy stwierdzić, że obserwujemy tu dwie zasadnicze koncepcje – traktowania public relations jako funkcji zarządzania i jako elementu promocji, wchodzącej w skład marketingu.  Identyczne podejście reprezentuje wspomniana już wcześniej E. Cenker. Według niej definicje PR możemy podzielić tak samo na dwie grupy. Pierwsze ujęcie rozumie PR jako piąty element marketingu mix (produkt, dystrybucja, cena, promocja i public relations). Drugie natomiast ujęcie podchodzi do PR w szerszy sposób. Traktuje je właśnie jako funkcję zarządzania. K. Wojcik twierdzi, iż: 'W definicjach budowanych obecnie zasadnicza różnica polega na stopniu radykalizacji poglądów dotyczących dwóch spraw, a mianowicie PR jako funkcji ogólnego zarządzania organizacjami oraz PR jako elementu ogólnej strategii komunikacyjnej i systemy komunikacyjnego, ściśle zintegrowanego z pozostałymi podsystemami, które najliczniej występują w przedsiębiorstwach'.

Pierwszy punkt widzenia, czyli PR jako funkcji zarządzania reprezentuje m. in. Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA), którego specjaliści ustalili, że:
'Public relations jest funkcją zarządzania o ciągłym i planowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obecnie lub może być zainteresowana w przyszłości – poprzez badanie ich opinii o organizacji, w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celów i swojej działalności, aby osiągnąć – poprzez planowe, szerokie rozpowszechnianie informacji – lepszą współpracę ze społeczeństwem oraz skuteczniej realizować swoje interesy'.

Definicja ta zdaje się zawierać wszystko, co definicja PR zawierać powinna, jednak jest objętościowo duża, dlatego lepszym rozwiązaniem będzie zacytowanie jeszcze kilku definicji zbliżonych treściowo, choć objętościowo mniejszych.

W większości definicji public relations rozpatruje się jako 'działalność', pisząc często o wysiłkach, które mają na celu:
- ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej      otoczeniem
- przekonanie otoczenia, że organizacja zasługuje na dobrą opinię
- przystosowanie się organizacji do środowiska
- polepszenie społecznego stosunku do organizacji
- pozyskanie przychylności opinii społecznej
- stworzenie atmosfery zaufania do przedsiębiorstwa
- ukształtowanie poparcia społecznego do organizacji

W zakres tak rozumianego PR wchodzą takie działania jak:
- publicity (media relations), czyli współpraca ze środkami masowego przekazu
- tworzenie tożsamości przedsiębiorstwa (corporate identity)
- sponsoring
- lobbying
- zarządzanie sytuacją kryzysową
- redagowanie wydawnictw własnych
- pewne formy reklamy, której celem jest tworzenie wyobrażenia o całym  przedsiębiorstwie, a nie tylko o oferowanych przez nie produktach czy usługach

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Sponsoring - referat 14
- Promocja - referat 14
- Sponsoring sportowy 20
- Marketing w Internecie 17
- Promocja jako narzędzie marketingu 10
- Promocja jako element marketingu 30

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Public Relations

Definicja: Public Relations
Ocena: 9.9/10
Liczba głosów: 63

Zaloguj się, aby zagłosować