Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Ryzyko bankowe

Dzieli się na:
- ryzyko płynności
- ryzyko kredytowe
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko walutowe

Ryzyko płynności występuje wtedy, gdy zagrożona jest zdolność banku do spłacania zobowiązań. Następuje to wtedy gdy część kredytobiorców nie spłaca kredytów, a część klientów wycofuje swoje depozyty.

Ryzyko kredytowe  może wynikać ze złej oceny zdolności kredytowej, polega na nie spłacaniu przez klienta zobowiązania kredytowego. Staje się wyjątkowo niebezpieczne, gdy dotyczy wielu klientów, gdyż wywołuje utratę płynności przez bank.

Ryzyko stopy procentowej polega na negatywny wpływie stopy procentowej na sytuację finansową banku, wynikającą z niedopasowania wysokości stóp procentowych i struktury pasywów i aktywów banku.

Ryzyko walutowe to niebezpieczeństwo pogorszenia sytuacji finansowej banku na skutek zmian kursu walutowego, wynikające z niedopasowania pozycji aktywnych i pasywnych wyrażonych w walutach.  

Każda działalność ekonomiczna, zwłaszcza w gospodarce zorientowanej rynkowo, obarczona jest w mniejszym lub większym stopniu ryzykiem niepowodzenia. W działalności gospodarczej banku ryzyko to można rozpatrywać w krótkim i długim okresie.

W okresach dłuższych większa uwaga powinna być skupiona na zagrożeniach płynących z realizacji polityki makroekonomicznej Państwa. Ryzyko w okresach krótkich może być z kolei bardziej związane z sytuacją rynkową. Decyzje gospodarcze są zazwyczaj podejmowane na podstawie niepełnych informacji o przyszłym toku wydarzeń. Stąd mogą one być nie-optymalne lub wręcz nietrafne i przynieść niższe od spodziewanych zyski, a nawet straty.

Ryzyko można również definiować jako możliwość niepowodzenia planowanego projektu, wynikającą zarówno z przyczyn  obiektywnych, jak i subiektywnych .
Ryzyko bankowe to także możliwość poniesienia strat w następstwie okoliczności
i zdarzeń niezależnych od banku, których w momencie podejmowania decyzji nie można było przewidzieć. Nie da się wykluczyć błędów tkwiących w informacjach oraz ich interpretacji. Wynika z tego, iż ryzyko jest nieodłącznym elementem funkcjonowania banku.

Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że wszystkie działania, które podejmuje bank mają służyć ograniczeniu tego ryzyka. Dzięki nowoczesnej technice komputerowej bank próbuje ograniczać ryzyko tworząc skomplikowane modele badanej rzeczywistości, ale nigdy nie jest w stanie podać wszystkich możliwych parametrów początkowych.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Ryzyko bankowe 7
- Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym 14
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Podstawy bankowości - wykłady 33
- Ryzyko kredytowe 16
- Controlling bankowy 11
- Test na egzamin z bankowości 24

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Ryzyko bankowe

Definicja: Ryzyko bankowe
Ocena: 9.6/10
Liczba głosów: 47

Zaloguj się, aby zagłosować