Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Sekurytyzacja

Jest pozabilansową metodą pozyskiwania kapitału na cele inwestycyjne i obrotowe polegającą na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe, które mogą stać się przedmiotem obrotu.

Papiery wartościowe emitowane w procesie sekurytyzacji definiowane są przez amerykańską komisję giełd jako te, których pierwotnym źródłem finansowania są środki finansowe pochodzące z wydzielonych grup wierzytelności lub innych aktywów finansowych, zarówno stałych jak i revolvingowych. Są one, zgodnie z warunkami emisji, zamieniane w określonym czasie na gotówkę lub aktywa stanowiące zgodnie z emisją zabezpieczenie terminowości obsługi i dystrybucji środków finansowych dla posiadaczy papierów wartościowych.

Proces sekurytyzacji pozwala zwiększać efektywność zarządzanie finansami w firmie poprzez optymalizację wykorzystania kapitału, przyspieszenie przepływów pieniężnych i zwiększenie przychodów, a także poprzez zdywersyfikowanie źródeł finansowania, ograniczenie ryzyka kredytowego oraz ograniczenie kosztu pozyskiwanego kapitału.

Warunkiem aranżowania programu jest posiadanie przez określony podmiot odpowiedniego wolumenu aktywów, które można poddać sekurytyzacji lub też posiadanie przez ten podmiot możliwości generowania tych aktywów w przyszłości.
Cechą charakterystyczną wskazującą na sekurytyzację jako efektywne źródło kapitału jest to, że zdarzenia związane z programem izolowane są od aranżera poprzez sprzedaż aktywów spółce celowej (SPV Special Purpose Vechicle), która organizuje emisję papierów wartościowych. W ten sposób zmniejsza się zależność ryzyka papierów wartościowych od kondycji finansowej aranżera.

Sekurytyzacji można poddać wszelkie aktywa w postaci należności pod warunkiem ich standaryzacji. W szczególności aktywami tymi mogą być wierzytelności wynikające z umów (pożyczki, kredytu, leasingu), należności handlowe przedsiębiorstw (wymagalne, przeterminowane), należności eksportowe, a także należności przyszłe.

Proces standaryzacji powinien prowadzić do wyodrębnienia możliwie najbardziej jednorodnego portfela aktywów cechującego się przewidywalnymi strumieniami przepływów pieniężnych.

PODMIOTY SEKURYTYZACJI

Aranżer - Podmiotami inicjującymi (aranżerami) programu sekurytyzacji mogą być:
• Banki - z tytułu posiadanych wierzytelności pochodzących z kredytów i pożyczek. Poddając sekurytyzacji swoje należności bank zmienia strukturę swojego bilansu jednocześnie pozyskując środki, które pozwalają na zwiększenie akcji kredytowej.
• Firmy leasingowe - z tytułu posiadanych wierzytelności pochodzących z umów leasingowych. Sekurytyzacja tych należności zwiększa płynność firmy, pozwala zastąpić kredytowe źródło finansowania pozabilansowym.
• Przedsiębiorstwa - z tytułu posiadanych należności handlowych, eksportowych. Firma pozyskuje w programie sekurytyzacji środki obrotowe i inwestycyjne po relatywnie niskim koszcie pieniądza i procedur.
• Sektor publiczny może wykorzystywać sekurytyzację w procesach restrukturyzacji sektora finansowego oraz w branżowych programach naprawczych.

Spółka celowa (SPV)
Podmiotem realizującym program sekurytyzacji jest spółka celowa (SPV). Jest to spółka powołana tylko i wyłącznie na potrzeby programu. Pozwala oddzielić wszystkie zdarzenia związane z emisją papierów wartościowych od aranżera. SPV jest swoistym buforem pomiędzy aranżerem - firmą pozyskującą kapitał, a rynkiem finansowym - inwestorami lokującymi wolne środki w papiery wartościowe emitowane przez SPV.

Przebieg sekurytyzacji

Etap 1 - Zainicjowanie programu
• Aranżer zbywa Spółce celowej (SPV) wyodrębnione należnosci. Celem przeniesienia wierzytelności na SPV jest ograniczenie ryzyka upadłości pierwotnego wierzyciela (bankruptcy remote company).
• SPV emituje papiery wartościowe. Środki zdobyte poprzez emisję posłużą SPV do zapłaty za zakupione należności.
• Inwestorzy nabywając wyemitowane papiery wartościowe przekazują środki pieniężne. SPV ze środków z realizowanych przez Dłużników płatności wykupi papiery wartościowe od Inwestorów, którzy otrzymają zaangażowany kapitał wraz z należnymi odsetkami.
• SPV płaci Aranżerowi po uplasowaniu emisji. SPV pobiera prowizję za wykonaną usługę.

Etap 2 - Obsługa programu
Ciężar obsługi programu sekurytyzacji spoczywa na Spółce celowej (SPV), która:
• czuwa nad prawidłowością przepływów pieniężnych
• kontroluje terminowość wypełniania zobowiązań przez aranżera
• monitoruje realizację przez Dłużników płatności
• prowadzi sprawozdawczość
• dokonuje rozliczeń programu

Etap 3 - Zamknięcie programu
• W momencie zapadalności danej serii Inwestorzy przedstawiają do wykupu wcześniej nabyte papiery wartościowe.
• SPV dokonuje wykupu ze środków uzyskiwanych od Dłużników tytułem wypełniania zobowiązań pieniężnych wynikających z kontraktu realizowanego przez aranżera (pierwotnego wierzyciela).
• Zakończenie programu sekurytyzacji następuje gdy SPV wykupi wszystkie wyemitowane serie papierów wartościowych i dokona ostatecznych rozliczeń z aranżerem.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Test na egzamin z bankowości 24

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Sekurytyzacja

Sekurytyzacja
Ocena: 8.4 / 10
Liczba głosów: 69 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 4 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 8 dla studentów