MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego

Kształtowanie wizerunku gospodarstwa agroturystycznego jest procesem długofalowym, wymagającym opracowania ogólnej koncepcji i planu działań. Koncepcja wizerunku firmy powinna być elementem jej całościowej koncepcji marketingowej, ściśle współpracującym z pozostałymi elementami.
Planując koncepcję wizerunku gospodarstwa agroturystycznego należy wziąć pod uwagę do kogo będzie adresowana oferta usługowa i w jaki sposób powstaje w świadomości adresatów.

Wyobrażenie o gospodarstwie agroturystycznym i jego usługach powstaje w wyniku:
- doświadczeń własnych
- uznanych za wiarygodne opinii innych osób np. kolegów, znajomych
- oddziaływania liderów opinii publicznej
- świadomych działań marketingowych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarstwa agroturystycznego.

Punktem wyjścia dla wszelkich decyzji w zakresie kreowania pożądanego wizerunku jest analiza stanu faktycznego, czyli odpowiedź na pytanie jak widziana jest firma obecnie w oczach swoich klientów. Istnieje duża ilość metod pozwalających ocenić wizerunek np. ankiety, wywiady. Cel lub cele kształtowania określonego obrazu  gospodarstwa agroturystycznego wynikać powinny z jego celów kierunkowych, zawartych w misji oraz postulatów dotyczących osobowości.
Misja to długoterminowa wizja celu firmy, w której przedstawia się ogólny kierunek działania, wizerunek własny i filozofię zarządzania. Elementy misji są nośnikiem charakteru firmy, a zarazem czynnikiem wpływającym na decyzje wyboru dokonywane przez klienta.
Misja wyznacza punkt orientacyjny dla działań mających na celu kształtowanie wśród klientów wyobrażenia o gospodarstwie, nastawionym na zaspokojenie konkretnych potrzeb i posiadającym w tej dziedzinie odpowiednie kompetencje.

Misja to odpowiedź na pytania:
- Jaką rolę zamierza pełnić gospodarstwo agroturystyczne w otoczeniu?
- Jaki jest zakres jego działalności? (Komu świadczy usługi)?
- Czym zamierza konkurować na rynku?
- Co zamierza osiągnąć?

Osobowość gospodarstwa agroturystycznego określa pożądane z punktu widzenia przyjętej misji zachowanie gospodarzy. Oprócz cech powszechnie pożądanych jak: rzetelność, wiarygodność, niezawodność, uprzejmość, należy odnieść się także do cech takich jak: tolerancja, elastyczność, opiekuńczość, wyrozumiałość, itp. Bardzo istotne są stosunki panujące wewnątrz rodziny przyjmującej gości, na które wpływają: kultura, wzorce wzajemnych zachowań, wspólne wartości, normy.
Świadome budowanie i podtrzymywanie image’u gospodarstwa agroturystycznego, wymaga bowiem pewnej postawy, która ideę pożądanego wizerunku konsekwentnie realizuje w codziennej pracy.

Najczęściej gospodarstwa agroturystyczne dążą do tego, aby wszystko co może być z nimi kojarzone działało na ich korzyść. Budują więc przeświadczenie, że są gospodarstwami nowoczesnymi, oferującymi atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu, wykorzystującymi nowoczesne urządzenia techniczne w codziennej pracy, przywiązującymi dużą wagę do tego, by klient był zadowolony.
Podczas planowania obrazu gospodarstwa agroturystycznego należy pamiętać, że cechą dobrego wizerunku jest jego spójność i czytelność, co zapewnia jego indywidualność.

Należy pamiętać również o przeprowadzaniu regularnych kontroli efektywności prowadzonych działań, gdyż kształtowanie wizerunku to nie tylko działania kreujące, ale też ciągłe monitorowanie i aktywne wspomaganie.
Dokonywanie co pewien okres czasu bezstronnych badań wizerunku pozwala ocenić czy nie wymaga on korekty. Zwykle bowiem wizerunek kreowany jest na potrzeby określonego środowiska, należy więc modyfikować go w miarę jak to środowisko się zmienia. Wskazane są jednak raczej modyfikacje metodą kolejnych, niewielkich kroków niż radykalnej terapii.

Należy pamiętać, że wypracowana pozycja gospodarstwa agroturystycznego musi być poparta stałym, konsekwentnym doskonaleniem szeroko rozumianej jakości pracy.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Budżet gospodarstw domowych 15
- Atrybuty produktu 9
- Wielki kryzys gospodarczy w Polsce w latach 1929 - 1935 11
- Test z marketingu 8
- Public relations - opracowanie 22
- Optimum producenta i konsumenta - referat 25

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Przedsiębiorczość » Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 116

Zaloguj się, aby zagłosować