Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie strategiczne

Decentralizacja zarządzania - Polega na podziale uprawnień decyzyjnych między różne szczeble zarządzania i części organizacji. Rodzajem decentralizacji jest...)Cechy lean management - To: - praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy; - maksymalizacja...)

Koncepcja lean management - Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje...)

Globalizacja przedsiębiorstw - Głównym przejawem globalizacji jest "uniwersalizacja" systemu gospodarki wolnorynkowej. Likwidacja barier politycznych i prawnych sprawia, że...)

Przejęcia - Można je odnieść do takich działań, w wyniku których następuje utrata kontroli nad firmą przez...)Fuzja - Oznacza takie połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorpcja jednej firmy przez drugą, następuje...)

Zarządzanie innowacyjne - Ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu możliwości pracowników w generowaniu, a następnie rozwijaniu innowacji...)

Strategia konkurencji Portera - Idea strategii konkurencyjnej M. Portera polega na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby w możliwie najpełniej...)

5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany...)Alians strategiczny - Forma okresowego porozumienia firm w celu zrealizowania określonego zadania (projektu). Firmy tworzące alians strategiczny nie...)

Przedsiębiorstwo - Jest to podmiot gospodarczy rozumiany jako podmiot, który został dopuszczony przez przepisy prawa obowiązujące w...)

Zarządzanie strategiczne - Stanowi strumień decyzji i działań prowadzących do rozwoju efektywnych strategii, aby zapewnić osiągnięcie celów korporacji....)

Geneza i rozwój zarządzania strategicznego - Wyróżniamy: 1.Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. (1800-1880)....)

Program restrukturyzcji - Jest to odmiana biznes planu, wskazuje niezbędna przedsięwzięcia hrmonogram wdrożenia, efekty jakich należy sięspodiewać.)

Reengineering - To przeprojektowanie, wyodrębnienie pewnych procesów w przedsiębiorstwie i na nowo projektowanie. ...)

Restrukturyzacja rozwojowa - To: 1. Otwieranie nowych biznesów. 2. Odnowa asortymentów...)

Restrukturyzacja naprawcza - Może starać się wykorzystać cały potencjał przedsiębiorstwa, występują dwie opcje: ...)

Restrukturyzacja adaptacyjna - Najpierw pojawiają się zmiany w otoczeniu a potem przedsiębiorstwo wprowadza u siebie zmiany aby dopasować...)

Restrukturyzacja antycypacyjna - Przedsiębiorstwo analizując otoczenie przewiduje pewne zmiany otoczeniu chce z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany, bo gdy zmiana...)

Restrukturyzacja kreatywna - Wprowadzona niezależnie od sytuacji otoczenia. Celem jest wywołanie, zainicjowanie korzystnych działań konsumentów w otoczeniu. ...)

Strona 10 z 12
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>