Wyszukiwarka serwisu

Zarządzanie strategiczne

Planowanie - Planowanie działalności tworzy zespół czynników polegający na wyznaczaniu działań zmierzających do realizacji określonych celów w...)Misja firmy i jej rola - Podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców. ...)

Zarządzanie przez cele - istota - Określenie zarządzanie przez cele zostało spopularyzowane jako jeden ze sposobów planowania przez Petera Druckera w...)

Etapy planowania strategicznego - To: 1. Formułowanie celów organizacji 2. Ocena obecnej...)

Podejścia do sformalizowanego planowania strategicznego - wg Arthur'a Thompson'a: 1. Z dołu do góry - jednostki...)Sformalizowany sposób planowania strategicznego - To: 1. Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji,...)

Poziomy strategii - wg Arthur'a Thompson'a: 1. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa - kształtowana...)

Zalety i wady planowania strategicznego - To: Zalety planowania strategicznego: • zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania...)

Planowanie strategiczne - To sformalizowany proces długofalowego planowania stosowanego do określenia i realizacji celów organizacji.)Trzy sposoby opracowania strategii - wg Mintzberg'a: 1. Sposób przedsiębiorczy - silny przywódca podejmuje odważne,...)

Cechy strategii - wg Robert'a Hayes'a i Steven'a Wheelwright'a: 1. Odległy horyzont czasowy....)

Strategia - To: • ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji...)

Ocena słabych i silnych stron konkurencji - W tym celu należy na bieżąco gromadzić kluczowych informacji o sprzedaży, udziale w rynku, rentowności...)

Metody portfelowe - Przedstawiają zazwyczaj w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane  rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie...)

Zasady budowania strategii - To: - strategia formułuje najważniejsze, długookresowe cele przedsiębiorstwa, w tym...)

Business process reengineering - (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych...)

Planowanie w przedsiębiorstwie - Na szczeblu ogólnym plany obejmują: • Plany strategiczne: ...)

Cele benchmarkingu - To: - zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w wyniku konfrontacji - analiza...)

Benchmarking - Jest to metoda polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji i dostosowania...)

Misja firmy - Jest to filozofia firmy, deklaracja jej głównych kierunków działań, uzasadnienie racji istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa....)

Strona 11 z 12
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>