MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa

W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:

- pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem
- ustalanie, pobieranie i odprowadzania dochodów budżetu państwa następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny
- wydatki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi mogą być dokonywane po uzyskaniu tych środków
-zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty
- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa
- wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel; powinny być zrefundowane w trybie przeniesień wydatków
- dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, nie wykorzystane w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej nie zostały wykorzystane


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wykonywanie budżetu państwa 26
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse publiczne » Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.8/10
Liczba głosów: 29

Zaloguj się, aby zagłosować