Wyszukiwarka serwisu

Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa

W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:

- pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem
- ustalanie, pobieranie i odprowadzania dochodów budżetu państwa następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny
- wydatki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi mogą być dokonywane po uzyskaniu tych środków
-zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty
- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa
- wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel; powinny być zrefundowane w trybie przeniesień wydatków
- dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, nie wykorzystane w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej nie zostały wykorzystane


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wykonywanie budżetu państwa 26
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse publiczne » Zasady gospodarki finansowej budżetu państwaDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.8/10
Liczba głosów: 29

Zaloguj się, aby zagłosować