Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa

W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:

- pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem
- ustalanie, pobieranie i odprowadzania dochodów budżetu państwa następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny
- wydatki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi mogą być dokonywane po uzyskaniu tych środków
-zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty
- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa
- wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel; powinny być zrefundowane w trybie przeniesień wydatków
- dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, nie wykorzystane w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej nie zostały wykorzystane

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Wykonywanie budżetu państwa 26
- Budżet państwa - referat 6
- Podstawy finansów publicznych - wykłady 28
- Wydatki publiczne 17
- Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych 10
- Budżet państwa - praca 19
- Zasady konstruowania budżetu gminy 14

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse publiczne » Zasady gospodarki finansowej budżetu państwaDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 7.5/10
Liczba głosów: 33

Zaloguj się, aby zagłosować