| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa - W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej: - pełna realizacja zadań następuje w... (Zobacz pełen opis)


Rezerwa budżetowa - Budżet państwa uchwalony przez parlament obejmuje rezerwy ogólne i celowe (najczęściej inwestycyjne) na nieprzewidziane wydatki... (Zobacz pełen opis)

Wydatki gospodarstw domowych - Składają się na nie wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki. Wydatki na towary... (Zobacz pełen opis)

Oszczędności gospodarstw domowych - Oszczędności te stanowią część dochodów gospodarstwa domowego, które w określonym czasie nie zostały wydatkowane na... (Zobacz pełen opis)

Specyfika usług medycznych - Rozpoczynając planowanie działań marketingowych w placówkach służby zdrowia należy wziąć pod uwagę specyfikę usług medycznych... (Zobacz pełen opis)


Marketingowa strategia ceny w agroturystyce - Mając już określoną usługę, należy ustalić jej cenę. Sposób ustalenia ceny zależy od przyjętej strategii... (Zobacz pełen opis)

Reklama usług agroturystycznych - Jak już wcześniej wspomniano dotarcie z informacją do potencjalnego klienta jest bardzo istotnym elementem działań... (Zobacz pełen opis)

Produktu agrturystycznego - Należy pamiętać, że nawet najlepiej przygotowane usługi agroturystyczne nie znajdą nabywcy, jeśli informacja o nich... (Zobacz pełen opis)

Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy - Efektywność działań marketingowych firmy, ich wpływ na wizerunek, zależą od umiejętnego stosowania odpowiednio... (Zobacz pełen opis)


Dystrybucja usług agroturystycznych - Gospodarstwa agroturystyczne świadczą usługi bezpośrednio klientom, więc ich kanały marketingowe są proste i bezpośrednie. Wynika... (Zobacz pełen opis)

Strategie gospodarstwa agroturystycznego w zakresie cen - W przypadku usług agroturystycznych cena jest obok stworzenia atrakcyjnej oferty usługowej, najważniejszym instrumentem oddziaływania na... (Zobacz pełen opis)

Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego - Ze względu na ograniczone możliwości oddziaływania przez gospodarstwo na klientów takimi instrumentami jak dystrybucja i... (Zobacz pełen opis)

Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego - Marketing – mix w firmach usługowych a więc i gospodarstwach agroturystycznych tworzą elementy 5 x... (Zobacz pełen opis)

Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego - Otoczenie bliższe (bezpośrednie) – to otoczenie na które firma może wywierać wpływ i od jej... (Zobacz pełen opis)

Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego - Kształtowanie wizerunku gospodarstwa agroturystycznego jest procesem długofalowym, wymagającym opracowania ogólnej koncepcji i planu działań. Koncepcja... (Zobacz pełen opis)

Średni ważony koszt kapitału - WACC - WACC (Weighted Average Cost of Capital) to średni ważony koszt kapitału opisujący progową rentowność inwestycji... (Zobacz pełen opis)

Ekonomiczna wartość dodana - EVA - Idea EVA opiera się o fundamentalną zasadę, że firma musi osiągnąć stopę zwrotu z całego... (Zobacz pełen opis)

Rodzaje leasingu - Wyróżniamy: Leasing operacyjny jest zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy. Jego przedmiot jest przekazywany na krótki... (Zobacz pełen opis)

Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa - Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent, czyli wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i... (Zobacz pełen opis)

Zalety venture capital - To m.in.: - pozyskanie dla przedsiębiorstwa zewnętrznego źródła finansowania - ryzyko inwestycyjne rozkłada się tu na nowych... (Zobacz pełen opis)

Cechy venture capital - To m.in.: - jest to zewnętrzne źródło pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa, które to zaliczane jest do... (Zobacz pełen opis)

Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4 - Pojęcie pieniądza jest niejednoznaczne i nieostre. Zmienia się w czasie i obejmuje coraz to nowe... (Zobacz pełen opis)

Pieniądz i jego funkcje - Pieniądz jest bardzo złożoną kategorią ekonomiczną i nierozerwalnie związany jest z gospodarką rynkową. Bez pieniądza... (Zobacz pełen opis)

Teoria produkcji - Zajmuje się rzeczową stroną procesów wytwórczych. Analizuje ona wyznaczniki zmian wielkości produkcji oraz związki pomiędzy... (Zobacz pełen opis)

Samofinansowanie - Jest to pokrywanie wszystkich wydatków i zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa z przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży... (Zobacz pełen opis)

Własności krzywej obojętności - Są to m.in.: - negatywne nachylenie każdej KO – oznacza, że pomiędzy dobrami jest relacja substytucyjności.... (Zobacz pełen opis)

Użyteczność konsumenta - Użytecznością nazywa się satysfakcję, którą konsument uzyskuje ze spożycia dóbr lub/i usług. Jest to subiektywna... (Zobacz pełen opis)

Budżet i linia budżetowa - Budżet konsumenta stanowi suma pieniędzy, którą chce i może on wydać na zakup dóbr materialnych... (Zobacz pełen opis)

Cechy preferencji konsumenta - Preferencje konsumenta odbijają jego pragnienia, a także oceny ważności i przydatności poszczególnych dóbr. Preferencje określają... (Zobacz pełen opis)

Czynniki kształtujące podaż dobra - To m.in.: - Cena towaru - Ceny innych towarów - Koszty produkcji - Ceny czynników produkcji - Oczekiwania dotyczące zmian... (Zobacz pełen opis)

Co wpływa na popyt na dane dobro - Zapotrzebowanie na konkretne dobro (produkt, usługe) zależy od czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Do czynników pozaekonomicznych należą... (Zobacz pełen opis)

Cena równowagi rynkowej - O cenie równowagi rynkowej mówimy, gdy ilość dobra, którą kupujący chcą kupić po danej cenie... (Zobacz pełen opis)

Wielkość i zmiana podaży - Podaż jest to ilość dobra, które producenci chcą dostarczyć na rynek i sprzedać w danym... (Zobacz pełen opis)

Wielkość i zmiana popytu - Popyt jest to ilość dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym okresie po... (Zobacz pełen opis)

Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg... (Zobacz pełen opis)

Rzadkość ekonomiczna - Jest to pojęcie dotyczące skończonej ilości zasobów ludzkich i rzeczowych, które za pomocą najlepszej osiągalnej... (Zobacz pełen opis)

Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera - Kształtowanie się ilościowej teorii pieniądza Irvinga Fishera: P x T = M x V gdzie: P –... (Zobacz pełen opis)

Autonomiczne stabilizatory koniunktury - Jest to narzędzie polityki fiskalnej państwa, działające automatycznie jako czynnik stabilizujący gospodarkę. Zaliczamy do nich... (Zobacz pełen opis)

Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym - To: - System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Właściwy... (Zobacz pełen opis)

Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu... (Zobacz pełen opis)

Strona 1 z 91
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa