Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Funkcje składki ubezpieczeniowej - - stanowią udział ubezpieczającego w funduszu ubezpieczeniowym - stanowią podstawowe...)


Kulancja - Zachodzi wówczas gdy firma ubezpieczeniowa w sposób częściowy lub pełny wypłaca odszkodowanie ubezpieczeniowe w sytuacji,...)

Underwriting jako podsystem organizacyjny - Wywodzi się z j. angielskiego i oznacza w bezpośrednim tłumaczeniu: podpisywanie  lub asekurowanie. To:...)

Determinanty wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego - To m.in.: - ustalona wartość ubezpieczeniowa - ustalona...)

Czynniki obniżające stopień odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej - Charakterystyki obniżające stopień odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej to zawarte w umowie ubezpieczenia rozwiązania, które kwotowo lub...)


System odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej - To formuła zastosowana umowie ubezpieczenia, która, opierając się na relacjach wartości ubezpieczeniowej  i sumy...)

Wartość ubezpieczeniowa - To ustalona za aprobatą ubezpieczającego i firmy ubezpieczeniowej wartość przedmiotu ubezpieczenia. W myśl założeń teorii...)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - określają szczegółowo treść łączącego strony stosunku prawnego ubezpieczenia i stanowią integralną część za¬wartej umowy. ...)

Prawny przebieg stosunku ubezpieczenia - Wyróżnić możemy m.in.: - wybór firmy ubezpieczeniowej -...)


Stosunek ubezpieczenia - Stosunkiem ubezpieczenia nazywa się stosunek prawny wiążący firmę ubezpieczeniową z ubezpieczającym, na podstawie którego firma...)

Paradygmat ubezpieczalności ryzyka - Dotyczy ustalenia ogólnie akceptowanego wzorca, któremu winno odpowiadać ryzyko, by mogło ono zostać ubezpieczone. ...)

Kryteria klasyfikowania ryzyka - To: 1. Kryterium: możliwość przedstawienia skutków w formie pieniężnej: ...)

Instrumenty manipulowania ryzykiem - To m.in.: - unikanie - prewencja ...)

Zasady ubezpieczeń gospodarczych - To: - zasada realności ochrony ubezpieczeniowej- w związku z upadkiem...)

Poziom aspiracji - jest to ogólna charakterystyka osobowości wyrażająca siłę motywacji, z jaką jednostka dąży do osiągnięć, oraz...)

Popularne teorie ryzyka - Możemy wyróżnić m.in.: Teorie poznawcze oraz teorie osobowości. Kładą nacisk...)

Czym jest ryzyko - Za ryzykowne uznaje się decyzje o przystąpieniu do działania, w wyniku którego osiągnięcie celu jest...)

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym - Jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu...)

Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego - To: - ryzyko  operacyjne – wiąże się z udziałem...)

Modele i mechanizmy integracji w gospodarce rynkowej - To: Strefa Wolnego Handlu - najprostsze rozwiązanie integracyjne. Oznacza ona...)

Strona 1 z 185
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>