Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Przelew wierzytelności (cesja) - Przelew wierzytelności jako zabezpieczenie kredytu jest umową pomiędzy bankiem udzielającym kredytu a kredytobiorcą lub osobą...)


Co to jest weksel własny in blanco - Weksel własny in blanco jest to dokument zawierający, co najmniej podpis wystawcy, złożony w zamiarze...)

Co to jest credit scoring - Przy dokonywaniu analizy zdolności kredytowej osoby fizycznej banki muszą dysponować odpowiednimi danymi statystycznymi i wskaźnikami...)

Motywacyjna funkcja wynagradzania - Pojęcie wynagrodzenie zostało zdefiniowane 1 lipca 1949r w art. 1 Konwencji nr 95 Międzynarodowej Organizacji....)

Stymulacja motywacji - Stymulacja, to pobudzanie do działania, zachęcanie, dawanie bodźca. Natomiast stymulacja motywacji, to nic innego jak...)


Teoria sprawiedliwości - Teoria sprawiedliwości wychodzi z założenia, że pracownicy mierzą to, co wnoszą do pracy (nakłady), i...)

Teoria wzmocnienia - Teoria wzmocnienia bazuje na poglądzie, że zachowanie jest powodowane przez środowisko. Innymi słowy zachowanie jest...)

Teoria potrzeb Davida McClellanda - Bardzo ważne ze względu na temat niniejszej pracy, są teorie motywacji skoncentrowane na zachowaniu, gdyż...)

Teoria Fredericka Herzberga - Frederick Herzberg, wysunął on teorię czynników motywacyjnych i higienicznych. Poszukiwał on odpowiedzi na pytanie: Czego...)


Teoria X i teoria Y Douglasa McGregora - Twórcą kolejnej teorii związanej z motywacją, określanej jako teoria X i teoria Y, jest Douglas...)

Teoria hierarchii potrzeb wg Abrahama Maslowa - Teoria hierarchii potrzeb jest najbardziej znanym sposobem rozpatrywania motywacji. ...)

Koncepcja Karen Horney - Karen Horney dążyła do wyeliminowania błędów zawartych w koncepcjach Freuda. Jednocześnie była przekonana, że jej...)

Koncepcja Ericha Fromma - Erich Fromm jest autorem polemicznej analizy osobowości Freuda. Według Fromma podstawowymi warunkami egzystencji ludzkiej są...)

Koncepcja Alfreda Adlera - Koncepcja zaproponowana przez Alfreda Adlera, należy do grona koncepcji określanych jako psychospołeczne. Przyjmuje ona, że...)

Koncepcja C. G. Junga - Teoria Carla G. Junga określana jest jako teoria psychoanalityczna ze względu na szczególną rolę, jaką...)

Koncepcja Zygmunta Freuda - Po krótkiej analizie zjawiska, jakim jest osobowość, pragnę przybliżyć kilka najsłynniejszych koncepcji osobowości. ...)

Zalety faktoringu część 2 - Na drodze faktoringu może dojść także do znacznego odciążenia firmy od wielu, kosztownych nieraz czynności...)

Zalety faktoringu - Główną wadą faktoringu są dodatkowe koszty jakie faktorant musi ponieść przedstawiając fakturę do wykupu przez...)

Rodzaje i formy faktoringu cz. 2 - Ponieważ brak jest przepisów prawnych dotyczących faktoringu, a jego znaczenie gospodarcze rośnie, postuluje się, aby...)

Rodzaje i formy faktoringu cz. 1 - W praktyce faktoring nie występuje w jednej tylko postaci. Ewolucja tej usługi wykształciła jego odmiany...)

Strona 1 z 198
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Nowe artykuły: Artykuł 0 Nowy | Artykuł 49 na topie