Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Jakimi cechami powinien odznaczać się kierownik - Te cechy to m.in.: - doświadczenie i kwalifikacje, ...)


Cele systemu wynagrodzeń - To: • przyciągnięcie dobrych pracowników, • utrzymanie wysoko...)

Projektowanie systemu wynagrodzeń - Prawidłowo skonstruowany system wynagradzania powinien: - wspierać realizację celów strategicznych...)

Systemy płac - Wyróżniamy następujące systemy płacowe: a) czasowy (uzależnia wynagrodzenie od ilości...)

Elementy wynagrodzenia - To: 1. płaca zasadnicza, 2. premia (uznaniowa lub...)


Korzyści z pracy i jej negatywne skutki - Np.: Korzyści z pracy: samorealizacja, wynagrodzenie, rozwój intelektualny, utrzymywanie więzi...)

Zasady organizacji pracy - To: - podział pracy – podzielenie zadania podstawowego na mniejsze...)

Idealna struktura organizacyjna - Powinna: • stanowić ramy działań organizacyjnych (wykonawczych i zarządzających), ...)

Kryteria wyboru struktury organizacyjnej - Kryteria, które powinny być uwzględniane przy wyborze struktury organizacyjnej: •...)


Teoria ERG Claytona Alderfera - Dzieli ona potrzeby człowieka jedynie na trzy kategorie: egzystencjalne (fundamentalne u Masłowa), dotyczące powiązań (potrzeby...)

Pojęcie i zastosowanie motywacji - Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, wewnętrzny mechanizm, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone...)

OSN – obrabiarka sterowana numerycznie - Obrabiarki te są dużymi programowalnymi maszynami narzędziowymi, przeznaczonymi do produkcji małych i średnich serii skomplikowanych...)

CAD – komputerowo wspomagane projektowanie - Oznacza skomputeryzowany proces projektowania części produktów lub proces dokonywania zmian w wyrobach już istniejących. Centralnym...)

CAM – komputerowo wspomagane wytwarzanie - Stanowi podstawowy składnik CIM i związany jest bezpośrednio operacjami wytwórczymi. ...)

CIM - Komputerowo zintegrowany wytwarzanie - Jest to termin określający zjawisko integracji procesu planowania produktu, procesu planowania produkcji i wytwarzania produktu...)

Partia produkcyjna - To zbiór prostych elementów wykorzystywanych na stanowisku roboczym przy jednorazowym nakładzie czasu t. ...)

Cykl produkcyjny - To czas od pobrania materiałów do zakończenia wyrobów gotowych. W przedsiębiorstwie odbywa się jednocześnie wiele...)

Norma pracy - Określa ilość czasu pracy niezbędną do wykonania danego zadania w danych warunkach techniczno – organizacyjnych....)

Produktywność systemu produkcyjnego - Jest to relacja wektora wyjścia do wektora wejścia. Tym samym produktywność jest miarą efektywności. ...)

Regionalizacja - Polega na długofalowym rozwoju współzależności i powiązań ekonomicznych w określonym regionie kontynentu, narastaniu więzi emocjonalnych...)

Strona 11 z 188
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -