Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Definicja dystrybucji - Dystrybucja to zbiór działań i decyzji, które są związane z udostępnianiem produktu w miejscu, czasie...)


Ustalanie kierunków polityki cen w turystyce - Głównym problemem, który winien być rozwiązany na tym poziomie planowania polityki cen to jej skoordynowanie...)

Ustalanie celów polityki cen w turystyce - Polityka cen rozpatrywana ze względu na jej cele winna odzwierciedlać całościowe cele działalności przedsiębiorstwa wobec...)

Polityka cenowa w usługach turystycznych - Ceny mogą być kształtowane w różny sposób, przy czym najczęściej wyróżnia się trzy podstawy ustalania...)

Usługa turystyczna w ujęciu marketingowym - Termin usługa jest zjawiskiem wieloaspektowym i złożonym. To wszystko sprawia, ze istnieje wiele definicji określających...)


Definicja truktura i cechy rynku usług turystycznych - Podstawowym warunkiem istnienia rynku i funkcjonowania rynku jest występowanie sprzedawców i nabywców. Sprzedawcy i nabywcy...)

Proces badania rynku - Definicja badania rynku: Badania rynku określa się jako: kompleks czynności...)

Proces podejmowania decyzji zakupu usług turystycznych - Każdy konsument na rynku podejmuje niezliczoną liczbę decyzji związanych z zakupem produktów usług, których celem...)

Potrzeby i ich hierarchia wg Maslowa - W dostarczaniu produktów będących przedmiotem konsumpcji ujawnia się rola nabywcy, występującego w imieniu konsumentów na...)


Produkt Cena Promocja Dystrybucja - Tak pokrótce można scharakteryzować składowe formuły 4P: Produkt jest to...)

Analiza struktury marketingu - Znając definicję i istotę marketingu należy dokonać analizy jego struktury. W tym względzie wyróżniamy: ...)

Definicja i istota marketingu - Marketing to dyscyplina naukowa, która powstała we współczesnych latach dwudziestych XX wieku. Jest ona reakcją...)

Hierarchia potrzeb turystycznych - Potrzeby turystyczne Potrzeby turystyczne są potrzebami osobistymi związanymi z realizacją funkcji czasu wolnego...)

Ekonomika turystyki - Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania...)

Definicja turystyki i turysty - Turystykę można zdefiniować jako ogół stosunków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu w obcych...)

Obligacja Skarbu Państwa - Obligacja jest papierem emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji...)

Obligacje podmiotów gospodarczych - To dla przedsiębiorstwa sposób na pozyskane środków na finansowanie, które są często tańsze od kredytu,...)

Czym są akcje - Akcja jest papierem wartościowym emitowanym przez spółkę akcyjną, dającym jej posiadaczowi prawo do współwłasności spółki...)

Lokaty międzybankowe - stanowią formę lokowania czasowych nadwyżek pieniężnych, przez posiadający je bank, w drodze pożyczania ich innemu...)

Rynek finansowy - umożliwia inwestowanie wolnych środków pieniężnych, które nie zostały przeznaczone na konsumpcję, lecz zostały odłożone w...)

Strona 2 z 188
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -