| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Przyczyny interwencjonizmu państwowego - To: - Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i usług publicznych (oświata, opieka, wymiar sprawiedliwości) -... (Zobacz pełen opis)


Model równowagi Keynesa - poziom dochodu narodowego i produkcji - W modelu równowagi Keynesa poziom faktycznego dochodu narodowego i produkcji wyznaczony jest przez zrównanie globalnego... (Zobacz pełen opis)

Podstawowe Mierniki wzrostu gospodarczego - To: 1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) ± efekt netto gospodarowania za granicą Jest jednym z mierników wzrostu... (Zobacz pełen opis)

Prawa ekonomiczne - Wykrywanie związków między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnienie spośród rozmaitych związków tych, które mają charakter trwały... (Zobacz pełen opis)

Zasoby ekonomiczne - Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to... (Zobacz pełen opis)


Zjawiska ekonomiczne - Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości. Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty, które występują w... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik rotacji należności - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. WRN = sprzedaż netto... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik rotacji zapasów - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odnawia swoje zapasy, natomiast wyrażony w dniach... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego - Wskaźnik ten pokazuje, ile razy w ciągu roku następuje odtworzenie majątku obrotowego firmy poprzez sprzedaż... (Zobacz pełen opis)


Wskaźnik rotacji aktywów ogółem - Wskaźnik ten określa relację sprzedaży netto do sumy aktywów ogółem. WRAO = sprzedaż netto / aktywa... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - przekładnia kapitałowa - Określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitałów własnych. WZKW = zobowiązania ogółem / kapitał... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - Jest to relacja wielkości zadłużenia firmy do aktywów ogółem. WOZ = (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem)... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) - Informuje, czy i w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają bieżące pasywa. Innymi słowy, pokazuje zdolność... (Zobacz pełen opis)

Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota - Jednym z istotnych celów marketingowych każdej firmy jest obok np. zwiększenia udziału w rynku również... (Zobacz pełen opis)

System gromadzenia informacji o rynku - Badania marketingowe to ogół metod i technik systematycznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji ułatwiających podejmowanie... (Zobacz pełen opis)

Istota i znaczenie marketingu usług - Istota marketingu polega na tworzeniu określonego zespołu użyteczności (korzyści) dla klienta w postaci formy, miejsca,... (Zobacz pełen opis)

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa - Płynność finansowa to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań - to znaczy tych,... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto - ROS (return on sales) - (inaczej: marża zysku lub zwrot na sprzedaży) - Wskaźnik ten to relacja zysku netto do... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto - Jest to relacja zysku przed opodatkowaniem do sprzedaży netto. WRSB = zysk brutto / sprzedaż netto Wskaźnik... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik rentowności kapitału własnego - ROE (return on equity) - Informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Jest miarą efektywności... (Zobacz pełen opis)

Wskaźnik rentowności aktywów - ROA (return on assets) - Określa stosunek wielkości zysku netto, wypracowanego przez jednostkę, do wartości zaangażowanego w firmie majątku. ROA =... (Zobacz pełen opis)

Wskaźniki finansowe - Wskaźniki finansowe (ang. financial ratios) jest to grupa mierników, będących podstawowym narzędziem analizy wskaźnikowej najważniejszych... (Zobacz pełen opis)

Analiza finansowa - To rodzaj analizy ekonomicznej, zajmującej się wnikliwą oceną całokształtu działalności gospodarczej, łącznie z jej efektem... (Zobacz pełen opis)

Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju - Jest jedną z form turystyki, oferującą pobyt u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne. Cechy agroturystyki: - nie... (Zobacz pełen opis)

Cechy dobrego menedżera - Do tych cech możemy zaliczyć m.in.: - wysokie kwalifikacje zawodowe (doskonały specjalista) - wiedza i zdolności organizacyjne -... (Zobacz pełen opis)

Zarządzanie w podmiotach gospodarczych - Przez organizację pracy osiąga się wyznaczone cele w sposób optymalnie efektywny. Wytyczną do osiągnięcia... (Zobacz pełen opis)

Działalność agroturystyczna - W celu ułatwienia rolnikom nowo rozpoczynającym świadczenie usług turystycznych oraz świadczącym te usługi dodatkowo w... (Zobacz pełen opis)

Rejestr przedsiębiorców - Prowadzony jest przez sądy rejonowe, zwane rejestrowymi. Podstawą działania tego rejestru jest ustawa z 20... (Zobacz pełen opis)

Działalność gospodarcza - To zarobkowa działalność wydobywcza, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady... (Zobacz pełen opis)

Przedsiębiorca - Jest nim podmiot, który zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Może nim... (Zobacz pełen opis)

Cechy działalności gospodarczej - To m.in. : - charakter zarobkowy (podejmowana w celu osiągnięcia przychodu, nadwyżki przychodu nad kosztami- zysku), -... (Zobacz pełen opis)

Podział ekonomii - Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię. 1. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania producentów i konsumentów jako... (Zobacz pełen opis)

Marketing handlu oraz marketing usług - Marketing handlu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą... (Zobacz pełen opis)

Współczesne kryzysy walutowe - N azywane są kryzysami 'nowego typu'. Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiła się groźba... (Zobacz pełen opis)

Pochodne instrumenty finansowe - To: - transakcje, których wykonanie może następować w inny sposób niż klasyczny: dostawa/odbiór przedmiotu transakcji. Pochodnymi... (Zobacz pełen opis)

Marża kursu terminowego (spread) - Jest to różnica między kursem terminowym i natychmiastowym. Obowiązuje zasada, że waluta wyżej oprocentowana musi mieć... (Zobacz pełen opis)

Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SPV - Special Purpose Vehicle) - Inaczej spółka sieroca to spółka powstała wyłącznie w celu zakupu należności i emisji papierów dłużnych... (Zobacz pełen opis)

Limity koncentracji kredytowej - Nazywamy tak normy ostrożnościowe, pułapy ograniczające możliwość kredytowania przez banki komercyjne poszczególnych kredytobiorców. Wymuszają one... (Zobacz pełen opis)

Kredyt konsorcjalny - syndykacja - Jest to kredyt udzielany przez grupę banków, którą reprezentuje wobec Klienta bank przedstawiciel (agent). Kredyt... (Zobacz pełen opis)

Funkcje weksla - Podstawowe funkcje weksla to: - funkcja płatnicza – weksel może być wykorzystywany jako forma zapłaty głównie... (Zobacz pełen opis)

Strona 2 z 91
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa