MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Średni ważony koszt kapitału - WACC - WACC (Weighted Average Cost of Capital) to średni ważony koszt kapitału opisujący progową rentowność inwestycji...)Ekonomiczna wartość dodana - EVA - Idea EVA opiera się o fundamentalną zasadę, że firma musi osiągnąć stopę zwrotu z całego...)

Rodzaje leasingu - Wyróżniamy: Leasing operacyjny jest zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy....)

Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa - Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent, czyli wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i...)

Zalety venture capital - To m.in.: - pozyskanie dla przedsiębiorstwa zewnętrznego źródła finansowania ...)Cechy venture capital - To m.in.: - jest to zewnętrzne źródło pozyskania kapitału przez...)

Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4 - Pojęcie pieniądza jest niejednoznaczne i nieostre. Zmienia się w czasie i obejmuje coraz to nowe...)

Pieniądz i jego funkcje - Pieniądz jest bardzo złożoną kategorią ekonomiczną i nierozerwalnie związany jest z gospodarką rynkową. Bez pieniądza...)

Teoria produkcji - Zajmuje się rzeczową stroną procesów wytwórczych. Analizuje ona wyznaczniki zmian wielkości produkcji oraz związki pomiędzy...)Samofinansowanie - Jest to pokrywanie wszystkich wydatków i zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa z przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży...)

Własności krzywej obojętności - Są to m.in.: - negatywne nachylenie każdej KO – oznacza,...)

Użyteczność konsumenta - Użytecznością nazywa się satysfakcję, którą konsument uzyskuje ze spożycia dóbr lub/i usług. Jest to subiektywna...)

Budżet i linia budżetowa - Budżet konsumenta stanowi suma pieniędzy, którą chce i może on wydać na zakup dóbr materialnych...)

Cechy preferencji konsumenta - Preferencje konsumenta odbijają jego pragnienia, a także oceny ważności i przydatności poszczególnych dóbr. Preferencje określają...)

Czynniki kształtujące podaż dobra - To m.in.: - Cena towaru - Ceny innych...)

Co wpływa na popyt na dane dobro - Zapotrzebowanie na konkretne dobro (produkt, usługe) zależy od czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. ...)

Cena równowagi rynkowej - O cenie równowagi rynkowej mówimy, gdy ilość dobra, którą kupujący chcą kupić po danej cenie...)

Wielkość i zmiana podaży - Podaż jest to ilość dobra, które producenci chcą dostarczyć na rynek i sprzedać w danym...)

Wielkość i zmiana popytu - Popyt jest to ilość dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym okresie po...)

Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg...)

Strona 2 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -