Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Controlling operacyjny - Można określić jako sterowanie zyskiem w krótkim czasie. W...)


Controlling strategiczny w zarządzaniu - Ma na celu zapewnienie kierownictwu przedsiębiorstwa pomocy w wyborze i realizacji długookresowych zamierzeń. ...)

Klasyfikacja controllingu - Wyróżnić możemy m.in. controlling: - logistyki - marketingu...)

Funkcje składki ubezpieczeniowej - - stanowią udział ubezpieczającego w funduszu ubezpieczeniowym - stanowią podstawowe...)

Kulancja - Zachodzi wówczas gdy firma ubezpieczeniowa w sposób częściowy lub pełny wypłaca odszkodowanie ubezpieczeniowe w sytuacji,...)


Underwriting jako podsystem organizacyjny - Wywodzi się z j. angielskiego i oznacza w bezpośrednim tłumaczeniu: podpisywanie  lub asekurowanie. To:...)

Determinanty wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego - To m.in.: - ustalona wartość ubezpieczeniowa - ustalona...)

Czynniki obniżające stopień odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej - Charakterystyki obniżające stopień odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej to zawarte w umowie ubezpieczenia rozwiązania, które kwotowo lub...)

System odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej - To formuła zastosowana umowie ubezpieczenia, która, opierając się na relacjach wartości ubezpieczeniowej  i sumy...)


Wartość ubezpieczeniowa - To ustalona za aprobatą ubezpieczającego i firmy ubezpieczeniowej wartość przedmiotu ubezpieczenia. W myśl założeń teorii...)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - określają szczegółowo treść łączącego strony stosunku prawnego ubezpieczenia i stanowią integralną część za¬wartej umowy. ...)

Prawny przebieg stosunku ubezpieczenia - Wyróżnić możemy m.in.: - wybór firmy ubezpieczeniowej -...)

Stosunek ubezpieczenia - Stosunkiem ubezpieczenia nazywa się stosunek prawny wiążący firmę ubezpieczeniową z ubezpieczającym, na podstawie którego firma...)

Paradygmat ubezpieczalności ryzyka - Dotyczy ustalenia ogólnie akceptowanego wzorca, któremu winno odpowiadać ryzyko, by mogło ono zostać ubezpieczone. ...)

Kryteria klasyfikowania ryzyka - To: 1. Kryterium: możliwość przedstawienia skutków w formie pieniężnej: ...)

Instrumenty manipulowania ryzykiem - To m.in.: - unikanie - prewencja ...)

Zasady ubezpieczeń gospodarczych - To: - zasada realności ochrony ubezpieczeniowej- w związku z upadkiem...)

Poziom aspiracji - jest to ogólna charakterystyka osobowości wyrażająca siłę motywacji, z jaką jednostka dąży do osiągnięć, oraz...)

Popularne teorie ryzyka - Możemy wyróżnić m.in.: Teorie poznawcze oraz teorie osobowości. Kładą nacisk...)

Czym jest ryzyko - Za ryzykowne uznaje się decyzje o przystąpieniu do działania, w wyniku którego osiągnięcie celu jest...)

Strona 3 z 188
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -