Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg...)Rzadkość ekonomiczna - Jest to pojęcie dotyczące skończonej ilości zasobów ludzkich i rzeczowych, które za pomocą najlepszej osiągalnej...)

Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera - Kształtowanie się ilościowej teorii pieniądza Irvinga Fishera: P x T...)

Autonomiczne stabilizatory koniunktury - Jest to narzędzie polityki fiskalnej państwa, działające automatycznie jako czynnik stabilizujący gospodarkę. Zaliczamy do nich...)

Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym - To: - System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt...)Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu...)

Przyczyny interwencjonizmu państwowego - To: - Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i...)

Model równowagi Keynesa - poziom dochodu narodowego i produkcji - W modelu równowagi Keynesa poziom faktycznego dochodu narodowego i produkcji wyznaczony jest przez zrównanie globalnego...)

Podstawowe Mierniki wzrostu gospodarczego - To: 1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) ± efekt netto gospodarowania...)Prawa ekonomiczne - Wykrywanie związków między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnienie spośród rozmaitych związków tych, które mają charakter trwały...)

Zasoby ekonomiczne - Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to...)

Zjawiska ekonomiczne - Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości. Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty,...)

Wskaźnik rotacji należności - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. ...)

Wskaźnik rotacji zapasów - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odnawia swoje zapasy, natomiast wyrażony w dniach...)

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego - Wskaźnik ten pokazuje, ile razy w ciągu roku następuje odtworzenie majątku obrotowego firmy poprzez sprzedaż...)

Wskaźnik rotacji aktywów ogółem - Wskaźnik ten określa relację sprzedaży netto do sumy aktywów ogółem. ...)

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - przekładnia kapitałowa - Określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitałów własnych. ...)

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - Jest to relacja wielkości zadłużenia firmy do aktywów ogółem. WOZ...)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) - Informuje, czy i w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają bieżące pasywa. Innymi słowy, pokazuje zdolność...)

Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota - Jednym z istotnych celów marketingowych każdej firmy jest obok np. zwiększenia udziału w rynku również...)

Strona 3 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -