MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Autonomiczne stabilizatory koniunktury - Jest to narzędzie polityki fiskalnej państwa, działające automatycznie jako czynnik stabilizujący gospodarkę. Zaliczamy do nich...)Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym - To: - System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt...)

Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu...)

Przyczyny interwencjonizmu państwowego - To: - Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i...)

Model równowagi Keynesa - poziom dochodu narodowego i produkcji - W modelu równowagi Keynesa poziom faktycznego dochodu narodowego i produkcji wyznaczony jest przez zrównanie globalnego...)Podstawowe Mierniki wzrostu gospodarczego - To: 1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) ± efekt netto gospodarowania...)

Prawa ekonomiczne - Wykrywanie związków między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnienie spośród rozmaitych związków tych, które mają charakter trwały...)

Zasoby ekonomiczne - Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to...)

Zjawiska ekonomiczne - Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości. Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty,...)Wskaźnik rotacji należności - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. ...)

Wskaźnik rotacji zapasów - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odnawia swoje zapasy, natomiast wyrażony w dniach...)

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego - Wskaźnik ten pokazuje, ile razy w ciągu roku następuje odtworzenie majątku obrotowego firmy poprzez sprzedaż...)

Wskaźnik rotacji aktywów ogółem - Wskaźnik ten określa relację sprzedaży netto do sumy aktywów ogółem. ...)

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - przekładnia kapitałowa - Określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitałów własnych. ...)

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - Jest to relacja wielkości zadłużenia firmy do aktywów ogółem. WOZ...)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) - Informuje, czy i w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają bieżące pasywa. Innymi słowy, pokazuje zdolność...)

Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota - Jednym z istotnych celów marketingowych każdej firmy jest obok np. zwiększenia udziału w rynku również...)

System gromadzenia informacji o rynku - Badania marketingowe to ogół metod i technik systematycznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji ułatwiających podejmowanie...)

Istota i znaczenie marketingu usług - Istota marketingu polega na tworzeniu określonego zespołu użyteczności (korzyści) dla klienta w postaci formy, miejsca,...)

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa - Płynność finansowa to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań - to znaczy tych,...)

Strona 3 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -