| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Bank centralny na rynku pieniężnym - Najczęściej bank centralny oferuje bankom komercyjnym papiery wartościowe w ramach operacji otwartego rynku typu outright... (Zobacz pełen opis)


Rodzaje papierów wartościowych - Papiery wartościowe można podzielić na różne rodzaje według kryteriów: przedmiotu uprawnień, sposobu oznaczenie osoby uprawnionej,... (Zobacz pełen opis)

Papiery wartościowe - charakterystyka i funkcje - Papiery wartościowe to instrumenty rynku finansowego lub towarowego, reprezentujące określone prawa majątkowe. Nie tylko dokumentują... (Zobacz pełen opis)

Teoria X i teoria Y - Douglas McGregor - Profesor zarządzania z Massachusetts Institute of Technology, Douglas McGregor, opisał dwa sprzeczne poglądy na temat... (Zobacz pełen opis)

Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa - A. Maslow zauważył, że ludzie podejmują działania, by spełnić ważne dla nich potrzeby. Najbliżej podstawy... (Zobacz pełen opis)


Czym jest motywacja pracowników - Literatura wskazuje na motywację rozumianą jako ogół motywów, które wpływają na decyzję człowieka: o zachowaniu,... (Zobacz pełen opis)

Co wpływa na wizerunek firmy (przedsiębiorstwa) - Na wizerunek może wpływać m.in.: - jakość produktów, - promocja - renoma jaką cieszy się firma, - opinie uznanych... (Zobacz pełen opis)

Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek przedsiębiorstwa - Rozróżnijmy na wstępie definicjie obu pojęć: Tożsamość przedsiębiorstwa/firmy (Corporate identity) to suma elementów, które pozwalają zidentyfikować... (Zobacz pełen opis)

Cechy wizerunku (image) firmy - Podstawowe cechy jakie powinien posiadać image przedsiębiorstwa: 1. image jest syntetyczny - ma na celu spełnienie... (Zobacz pełen opis)


Wizerunek firmy - Dbałość o wizerunek staje się jednym z istotniejszych elementów komunikacji marketingowej firm, którym zależy na... (Zobacz pełen opis)

Pośrednie cele public relations - Do grupy celów metodycznych PR, pośrednich należy głównie: - dostarczanie rzetelnych wiadomości o organizacji, wychodzenie naprzeciw... (Zobacz pełen opis)

Kierunkowe cele public relations - kierunkowych celów PR należą:  kształtowanie sprzyjającego nastawienia, pożądanego wizerunku, opinii, reputacji w otoczeniu,  wzbudzenie, utrzymanie, pogłębienie lub... (Zobacz pełen opis)

Strategia w public relations - Aby działania zespołu public relation były skuteczne, trzeba rozważyć i opracować strategię. Musi ona mieścić... (Zobacz pełen opis)

Oferta handlowa - Jest to wyrażona w różnej formie i w rozmaity sposób propozycja sprzedaży produktów i usług... (Zobacz pełen opis)

Formy reklamy (rodzaje reklamy) - Wyróżnić możemy takie typy reklam jak: - REKLAMA INFORMACYJNA - zwracająca uwagę nabywców na korzyści, jakie... (Zobacz pełen opis)

Etapy przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej - To: 1. Część wprowadzająca 2. Część zasadnicza: - Pytania o motywy ubiegania się o dane stanowisko, - Pytania o... (Zobacz pełen opis)

Konflikt w przedsiębiorstwie - Konflikt to sytuacja, w której zachodzi różnica zdań, sprzeczność interesów, jednostek lub grup społecznych. Rodzaje konfliktów: -... (Zobacz pełen opis)

Jakimi cechami powinien odznaczać się kierownik - Te cechy to m.in.: - doświadczenie i kwalifikacje, - umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, - umiejętność motywowania pracowników, - umiejętność... (Zobacz pełen opis)

Cele systemu wynagrodzeń - To: • przyciągnięcie dobrych pracowników, • utrzymanie wysoko kwalifikowanych i efektywnych pracowników, • stymulowanie osiągnięć w pracy, • uczenie... (Zobacz pełen opis)

Projektowanie systemu wynagrodzeń - Prawidłowo skonstruowany system wynagradzania powinien: - wspierać realizację celów strategicznych firmy, - doceniać i nagradzać zarówno indywidualny,... (Zobacz pełen opis)

Systemy płac - Wyróżniamy następujące systemy płacowe: a) czasowy (uzależnia wynagrodzenie od ilości przepracowanego czasu). 2 sposoby obliczania: - stawka... (Zobacz pełen opis)

Elementy wynagrodzenia - To: 1. płaca zasadnicza, 2. premia (uznaniowa lub regulaminowa), 3. dodatek za pracę w porze nocnej i dni... (Zobacz pełen opis)

Korzyści z pracy i jej negatywne skutki - Np.: Korzyści z pracy: samorealizacja, wynagrodzenie, rozwój intelektualny, utrzymywanie więzi towarzyskich, podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie doświadczenia, potrzeba... (Zobacz pełen opis)

Zasady organizacji pracy - To: - podział pracy – podzielenie zadania podstawowego na mniejsze fragmenty, - koncentracji – polega na tym... (Zobacz pełen opis)

Idealna struktura organizacyjna - Powinna: • stanowić ramy działań organizacyjnych (wykonawczych i zarządzających), • regulować działania wszystkich pracowników i zespołów, • umożliwić... (Zobacz pełen opis)

Kryteria wyboru struktury organizacyjnej - Kryteria, które powinny być uwzględniane przy wyborze struktury organizacyjnej: • jasność, w określeniu funkcji złożonej struktury... (Zobacz pełen opis)

Teoria ERG Claytona Alderfera - Dzieli ona potrzeby człowieka jedynie na trzy kategorie: egzystencjalne (fundamentalne u Masłowa), dotyczące powiązań (potrzeby... (Zobacz pełen opis)

Pojęcie i zastosowanie motywacji - Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, wewnętrzny mechanizm, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone... (Zobacz pełen opis)

OSN – obrabiarka sterowana numerycznie - Obrabiarki te są dużymi programowalnymi maszynami narzędziowymi, przeznaczonymi do produkcji małych i średnich serii skomplikowanych... (Zobacz pełen opis)

CAD – komputerowo wspomagane projektowanie - Oznacza skomputeryzowany proces projektowania części produktów lub proces dokonywania zmian w wyrobach już istniejących. Centralnym... (Zobacz pełen opis)

CAM – komputerowo wspomagane wytwarzanie - Stanowi podstawowy składnik CIM i związany jest bezpośrednio operacjami wytwórczymi. W komputerowo wspomaganym wytwarzaniu komputery... (Zobacz pełen opis)

CIM - Komputerowo zintegrowany wytwarzanie - Jest to termin określający zjawisko integracji procesu planowania produktu, procesu planowania produkcji i wytwarzania produktu... (Zobacz pełen opis)

Partia produkcyjna - To zbiór prostych elementów wykorzystywanych na stanowisku roboczym przy jednorazowym nakładzie czasu t. Partie produkcyjne mogą... (Zobacz pełen opis)

Cykl produkcyjny - To czas od pobrania materiałów do zakończenia wyrobów gotowych. W przedsiębiorstwie odbywa się jednocześnie wiele... (Zobacz pełen opis)

Norma pracy - Określa ilość czasu pracy niezbędną do wykonania danego zadania w danych warunkach techniczno – organizacyjnych.... (Zobacz pełen opis)

Produktywność systemu produkcyjnego - Jest to relacja wektora wyjścia do wektora wejścia. Tym samym produktywność jest miarą efektywności. Produktywność globalna... (Zobacz pełen opis)

Regionalizacja - Polega na długofalowym rozwoju współzależności i powiązań ekonomicznych w określonym regionie kontynentu, narastaniu więzi emocjonalnych... (Zobacz pełen opis)

Koszty bezpośrednie i pośrednie - Według sposobu odnoszenia kosztów na wytworzone produkty możemy podzielić je na: - Koszty bezpośrednie – są... (Zobacz pełen opis)

TQM - Total Quality Management - TQM to skrót od Total Quality Management, w języku polskim tłumaczone jako Zarządzanie przez jakość. Total... (Zobacz pełen opis)

Istotna cecha TQM - Istotną cechą TQM jest to, że powodzenie jego realizacji bardzo zależy od intelektualnych możliwości pracowników,... (Zobacz pełen opis)

Strona 3 z 91
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa