MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju - Jest jedną z form turystyki, oferującą pobyt u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne. ...)AIDA - Skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza...)

AIDA - Attention Interest Desire Action - Model AIDA, (jest to skrót pierwszych liter angielskich słów Attention-Interest-Desire-Action) w języku polskim oznacza: ...)

Akcept bankowy - To zgoda banku na przyjęcie weksla. Jest on podstawą do udzielenia kredytu akceptacyjnego. ...)

Akcje - To papiery wartościowe emitowane przez spółki w celu zdobycia kapitału. Kupując akcje stajemy się współwłaścicielami...)Akcje uprzywilejowane - Mają one większe prawa niż zwykłe. Uprzywilejowanie może dotyczyć wielkości przysługującej dywidendy, liczby głosów na...)

Akcje zwykle - Prawa wynikające z posiadania akcji zwykłych to prawo do dywidendy, prawo do udziału w majątku...)

Akredytywa - Jedna z form rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, gwarantująca terminowe otrzymanie pieniędzy przez beneficjenta, tj....)

Akredytywa budżetowa - Polegającą na tym, że jednostka budżetowa (np. ministerstwo, urząd gminy) otwiera na swym koncie rachunek...)Akredytywa dla dostawcy - (w obrocie krajowym), polegającą na wydzieleniu (zarezerwowaniu) lub zdeponowaniu na koncie płatnika (odbiorcy) kwot przeznaczonych...)

Akredytywa dokumentowa - Jest pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących...)

Akredytywa pieniężna - (w obrocie zagranicznym), polegającą na wydaniu przez bank krajowy polecenia (dokumentu zw. listem kredytowym) bankowi...)

Akronim nazewniczy - Inaczej 'zlepkowiec' to nazwa marketingowa utworzona ('zlepiona') z początkowych liter, głosek lub sylab wziętych ze...)

Aktywne i pasywne papiery wartościowe - Aktywne papiery wartościowe czyli obligacje i bony skarbowe emitowane są do publicznego obrotu w celu...)

Aktywne ryzyko kredytowe - Stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w ustalonej w umowie...)

Akwizycja - Uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze...)

Algorytm genetyczny - w ocenie zdolności kredytowej Credit Scoring - Funkcjonowanie systemu opiera się na ideach genetyki i naturalnej selekcji. Zapożycza koncepcje ewolucji naturalnej, stosując...)

Alians strategiczny - Forma okresowego porozumienia firm w celu zrealizowania określonego zadania (projektu). Firmy tworzące alians strategiczny nie...)

Alianse strategiczne - Alians strategiczny to współpraca między aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami, mająca wpływ na sytuację innych konkurentów,...)

Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym - To długookresowa współpraca między dwoma lub kilkoma firmami międzynarodowymi. Rośnie ona w zaskakującym tempie. ...)

Strona 3 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -