| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Korzyści TQM - Wyróżnić możemy korzyści: 1.Dla Przedsiębiorstw, w postaci: - zmniejszenia do minimum kosztów i strat związanych z “brakiem... (Zobacz pełen opis)


Korzyści z zastosowania Kaizen - Z szeregu korzyści płynących z zastosowania metody wymienić możemy np.: - dynamizacja wzrostu poziomu postępu techniczno-organizacyjnego, -... (Zobacz pełen opis)

Kryteria prywatyzacji - Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji prywatyzacyjnych w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa dotyczą: -... (Zobacz pełen opis)

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego - Polega na udostępnieniu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa... (Zobacz pełen opis)

Handel elektroniczny - To: - nowoczesna koncepcja procesu kupna - sprzedaży oraz dostawy towarów, usług, informacji przez partnerów handlowych... (Zobacz pełen opis)


Telepraca - praca zdalna - Istotą telepracy (pracy zdalnej, pracy na odległość) jest taki sposób jej wykonywania, w którym charakter... (Zobacz pełen opis)

Credit scoring - System credit-scoringu definiuje się jako wprowadzony w rezultacie doświadczenia i uzasadniony przykładami, statystykami oraz oparty... (Zobacz pełen opis)

Zdolność kredytowa podmiotu prawnego - Banki udzielają kredytów podmiotom gospodarczym posiadającym zdolność kredytową, tzn. takim które posiadają zdolność do spłaty... (Zobacz pełen opis)

Koszty zmienne degresywne - Zwane też kosztami mniej niż proporcjonalnymi zmieniają się wolniej niż wielkość działalności co powoduje, że... (Zobacz pełen opis)


Koszty zmienne progresywne - Zwane tez kosztami bardziej niż proporcjonalnymi zmieniają się szybciej niż wielkość działalności, co powoduje, że... (Zobacz pełen opis)

Koszty zmienne proporcjonalne - Stanowią koszty które zmieniają się w takim samym stopniu co wielkość działalności. Cechą charakterystyczną tych... (Zobacz pełen opis)

Budżet sprzedaży - Wyznacza poziom produkcji, a w konsekwencji wielkość koniecznych do zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa, wpływających na ustalenia... (Zobacz pełen opis)

Budżetowanie operacyjne - Polega na sporządzeniu rocznego budżetu całościowego (globalnego) przedsiębiorstwa oraz budżetów dla wyodrębnionych centrów kosztów i... (Zobacz pełen opis)

Budżet globalny - Zwany także budżetem całościowym, obejmuje opracowanie wielu budżetów częściowych i zespolenie w jeden spójny budżet... (Zobacz pełen opis)

Wartość początkowa środka trwałego - Stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wartości początkowe środków trwałych są zróżnicowane w zależności ... (Zobacz pełen opis)

Amortyzacja - metoda degresywna - Ma zastosowanie w odniesieniu do produkcyjnych maszyn, urządzeń i środków transportu z wyjątkiem samochodów osobowych,... (Zobacz pełen opis)

Amortyzacja - metoda nierównomierna - Przyjmuje się założenie, że zużycie składników aktywów trwałych w różnych okresach nie jest jednakowe. W... (Zobacz pełen opis)

Amortyzacja - metoda liniowa (równomierna) - Polega na przyjęciu umownego założenia, że aktywa trwałe zużywają się jednakowo w każdej jednostce czasu,... (Zobacz pełen opis)

Amortyzacja w rachunkowości - Jest ustalona za pomocą stawek procentowych, oparta na przeciętnym okresie użytkowania poszczególnych rodzajów i grup... (Zobacz pełen opis)

Koszty pośrednie w rachunkowości - Są to koszty, których nie można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost... (Zobacz pełen opis)

Koszty bezpośrednie w rachunkowości - Są to koszty, które można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost określonym przedmiotom... (Zobacz pełen opis)

Koszty niekontrolowane - Są to koszty nad którymi celowość kontroli jest nieopłacalna lub niemożliwa. Jest to ta grupa... (Zobacz pełen opis)

Koszty kontrolowane - Są to koszty, które można i należy kontrolować. Jest to ta grupa kosztów, na zarządzanie... (Zobacz pełen opis)

Koszty nieistotne - Są to koszty, które pozostają niezmienne w wyniku podjęcia danej decyzji.)

Koszty istotne - Są to koszty, które zmieniają się w wyniku podjęcia danej decyzji. )

Koszty zmienne w rachunkowości - Są to koszty, które reagują na zmianę w rozmiarach produkcji. Przykładem kosztów zmiennych są... (Zobacz pełen opis)

Koszty stałe w rachunkowości - Są to koszty niezależne od zmian wielkości produkcji, pozostające w pewnych granicach na jednakowym poziomie.... (Zobacz pełen opis)

Operacje nadzwyczajne - To zdarzenia trudne do przewidzenia, poza zwykłą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Operacje nadzwyczajne nie są związane... (Zobacz pełen opis)

Działalność operacyjna właściwa - Jest tym rodzajem działalności jednostki gospodarczej, której celem jest zrealizowanie podstawowych zadań, do osiągnięcia których... (Zobacz pełen opis)

Koszty zarządu - koszty ogólnozakładowe - Są to koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem jednostki gospodarczej, dotyczą one całości firmy. Przykłady... (Zobacz pełen opis)

Koszty sprzedaży - Są to koszty związane ze sprzedażą (usług, produktów gotowych) np.: a) koszty reklamy, b) koszty opakowań wysyłkowych, c)... (Zobacz pełen opis)

Koszty działalności pomocniczej i socjalnej - Obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem komórek uzupełniających i socjalnych. Komórki uzupełniające to takie,... (Zobacz pełen opis)

Koszty wydziałowe - Obejmują koszty związane z działalnością wydziałów produkcji podstawowej (wspólne koszty produkcyjne), do których zaliczymy koszty... (Zobacz pełen opis)

Koszty działalności podstawowej - Obejmują swoim zasięgiem koszty poniesione w związku z wykonywaniem głównej działalności w danej jednostce gospodarczej... (Zobacz pełen opis)

Przychody - Każde przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność gospodarczą z zamiarem przetrwania na konkurencyjnym rynku. Przetrwanie to jest... (Zobacz pełen opis)

Wydatek - Jest to zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej. Wydatek oznacza... (Zobacz pełen opis)

Straty nadzwyczajne - To straty powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane... (Zobacz pełen opis)

Nakład - To kategoria ekonomiczna oznaczająca wyrażone w jednostkach naturalnych zużycie siły roboczej oraz zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. )

Koszty w rachunkowości - Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu celowe zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów... (Zobacz pełen opis)

Pojęcie rachunkowości zarządczej - Rachunkowość zarządcza jest dziełem współczesnej rachunkowości. Stanowi ona podsystemem rachunkowości bezpośrednio związany z procesami zarządzania... (Zobacz pełen opis)

Strona 4 z 91
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa