Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym - Jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu...)


Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego - To: - ryzyko  operacyjne – wiąże się z udziałem...)

Modele i mechanizmy integracji w gospodarce rynkowej - To: Strefa Wolnego Handlu - najprostsze rozwiązanie integracyjne. Oznacza ona...)

Uzans - To zwyczaj handlowy potwierdzony oficjalnie przez miarodajną instytucję np. Międzynarodową Izbę Handlową i ogłoszony przez...)

Konosament - To dokument wystawiony przez przewoźnika morskiego, potwierdzający przyjęcie ładunku do przewozu, zawierający zobowiązanie przewiezienia tego...)


Polityka handlowa - Jest częścią państwowej polityki ekonomicznej; głównym celem jest optymalne z punktu widzenia interesu danego kraju...)

Rodzaje ceł - Cła dzielimy: 1. z punktu widzenia ruchu towarów przez granicę celną: ...)

Funkcje ekonomiczne cła - To: - Funkcja ochronna polega na tym, że obłożone cłem...)

3 definicje koniunktury - To: 1. synonim określonej sytuacji gospodarczej kraju lub określonego regionu...)


Funkcje międzynarodowych stosunków gospodarczych - To: 1. Podstawową funkcją MSG jest wymiana czynników wytwórczych lub...)

Podstawowe obszary zainteresowania MSG - 4 podstawowe obszary zainteresowań międzynarodowych stosunków gospodarczych to: - Obroty...)

Kryzys walutowy w Turcji - rok 2001 - W lutym 2001 r. Turcja pogrążyła się w kryzysie finansowym najgorszym w całej, 77-letniej republikańskiej...)

Kryzys walutowy w Rosji - rok 1998 - Przyczyny kryzysu: 1a) Narastanie przesłanek kryzysowych ...)

Kryzys argentyński - W pierwszych dwu dekadach XX wieku najbogatszymi- o najwyższym poziomie PKB na jednego mieszkańca -...)

Przyczyny i przebieg kryzysu walutowego w Brazylii - Wkrótce po kryzysie rosyjskim Itamar Franco, gubernator stanu Minas Gerais, ogłosił 7 stycznia 1999 r....)

Kryzys walutowy i bankowy w Meksyku - Najpoważniejszym następstwem kryzysu walutowego było ujawnienie się słabości meksykańskiego systemu bankowego. W latach 1991-1994 występowały...)

Budowanie marki placówki medycznej na rynku – branding - Wartość marki i jej wizerunek powinien zaistnieć w świadomości pacjentów, lekarzy i płatników oraz organizatorów....)

Trendy w rozwoju marketingu usług medycznych - Większe doświadczenie rynkowe konsumentów będzie stawiać dostawców usług medycznych w trudniejszej sytuacji. Będzie się to...)

Zastosowanie logistyki w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej - Sprawny i efektywny system logistyczny można potraktować podobnie jak aktywo niematerialne w księdze finansowej przedsiębiorstwa....)

Definicja logistyki oraz jej rys historyczny - Przedsiębiorstwa zaczynają w logistyce szukać szansy na poprawę efektywności działania. Bardzo często niestety logistyka spotyka...)

Strona 4 z 188
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -