MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Alianse strategiczne addytywne - Obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy europejskie i nie mają na celu penetrowania nowych...)Alianse strategiczne komplementarne - Z reguły ograniczają się do wspólnej dystrybucji produktu już opracowanego przez któregoś z partnerów, chociaż...)

Alianse strategiczne o charakterze ścisłej integracji - Są najczęściej ograniczone do wspólnego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i (lub) produkcji. Nie mają one na...)

Alokacja zasobów - To rozdział, rozdysponowanie środków pomiędzy różne konkurujące cele. Ponieważ zasoby są ograniczone, natomiast możliwości ich...)

Amortyzacja - Jest to zmniejszanie się w czasie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa w wyniku jego zużywania się...)Amortyzacja - metoda degresywna - Ma zastosowanie w odniesieniu do produkcyjnych maszyn, urządzeń i środków transportu z wyjątkiem samochodów osobowych,...)

Amortyzacja - metoda liniowa (równomierna) - Polega na przyjęciu umownego założenia, że aktywa trwałe zużywają się jednakowo w każdej jednostce czasu,...)

Amortyzacja - metoda nierównomierna - Przyjmuje się założenie, że zużycie składników aktywów trwałych w różnych okresach nie jest jednakowe. ...)

Amortyzacja jako koszt - Odpis amortyzacyjny to koszty z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego. ...)Amortyzacja w rachunkowości - Jest ustalona za pomocą stawek procentowych, oparta na przeciętnym okresie użytkowania poszczególnych rodzajów i grup...)

Amplifying - (z ang. wzmacniający) jest to proces polegający na szerzeniu pozytywnych opinii na temat danego produktu...)

Anagram w nazewnictwie marketingowym - To rodzaj tzw. gry słów polegający na takim przestawieniu liter lub sylab jakiegoś wyrazu bądź...)

Analityczny styl podejmowania decyzji - Występuje, gdy w organizacji wybór wariantu decyzyjnego może być dokonany przez zastosowanie sformalizowanych i obiektywnych...)

Analiza - Metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich...)

Analiza ABC - czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy ważnym", ale nielicznym, a...)

Analiza ABC - algorytm - Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC: - Obliczyć roczną...)

Analiza BCG - Boston Consulting Group - Wychodzi z założenia, że jednym z głównych celów strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu optymalnej alokacji zasobów,...)

Analiza cenowej struktury rynku - Obejmuje: - ustalenie cen min. i max danego produktu; - ustalenie...)

Analiza dyskryminacyjna - Nazywana również rozdzielającą, należy do najstarszych metod klasyfikacyjnych wykorzystywanym w skoringu kredytowym. ...)

Analiza finansowa - To rodzaj analizy ekonomicznej, zajmującej się wnikliwą oceną całokształtu działalności gospodarczej, łącznie z jej efektem...)

Strona 4 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -