MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto - ROS (return on sales) - (inaczej: marża zysku lub zwrot na sprzedaży) - Wskaźnik ten to relacja zysku netto do...)Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto - Jest to relacja zysku przed opodatkowaniem do sprzedaży netto. WRSB...)

Wskaźnik rentowności kapitału własnego - ROE (return on equity) - Informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Jest miarą efektywności...)

Wskaźnik rentowności aktywów - ROA (return on assets) - Określa stosunek wielkości zysku netto, wypracowanego przez jednostkę, do wartości zaangażowanego w firmie majątku. ...)

Wskaźniki finansowe - Wskaźniki finansowe (ang. financial ratios) jest to grupa mierników, będących podstawowym narzędziem analizy wskaźnikowej najważniejszych...)Analiza finansowa - To rodzaj analizy ekonomicznej, zajmującej się wnikliwą oceną całokształtu działalności gospodarczej, łącznie z jej efektem...)

Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju - Jest jedną z form turystyki, oferującą pobyt u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne. ...)

Cechy dobrego menedżera - Do tych cech możemy zaliczyć m.in.: - wysokie kwalifikacje zawodowe...)

Zarządzanie w podmiotach gospodarczych - Przez organizację pracy osiąga się wyznaczone cele w sposób optymalnie  efektywny. Wytyczną do osiągnięcia...)Działalność agroturystyczna - W celu ułatwienia rolnikom nowo rozpoczynającym świadczenie usług turystycznych oraz świadczącym te usługi dodatkowo w...)

Rejestr przedsiębiorców - Prowadzony jest przez sądy rejonowe, zwane rejestrowymi. Podstawą działania tego rejestru jest ustawa z 20...)

Działalność gospodarcza - To zarobkowa działalność wydobywcza, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły....)

Przedsiębiorca - Jest nim podmiot, który zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. ...)

Cechy działalności gospodarczej - To m.in. : - charakter zarobkowy (podejmowana w celu osiągnięcia...)

Podział ekonomii - Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię. 1. Mikroekonomia zajmuje się...)

Marketing handlu oraz marketing usług - Marketing handlu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą...)

Współczesne kryzysy walutowe - N azywane są kryzysami 'nowego typu'. Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiła się groźba...)

Pochodne instrumenty finansowe - To: - transakcje, których wykonanie może następować w inny sposób...)

Marża kursu terminowego (spread) - Jest to różnica między kursem terminowym i natychmiastowym. Obowiązuje zasada,...)

Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SPV - Special Purpose Vehicle) - Inaczej spółka sieroca to spółka powstała wyłącznie w celu zakupu należności i emisji papierów dłużnych...)

Strona 4 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -