Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Pochodne instrumenty finansowe - To: - transakcje, których wykonanie może następować w inny sposób...)Marża kursu terminowego (spread) - Jest to różnica między kursem terminowym i natychmiastowym. Obowiązuje zasada,...)

Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SPV - Special Purpose Vehicle) - Inaczej spółka sieroca to spółka powstała wyłącznie w celu zakupu należności i emisji papierów dłużnych...)

Limity koncentracji kredytowej - Nazywamy tak normy ostrożnościowe, pułapy ograniczające możliwość kredytowania przez banki komercyjne poszczególnych kredytobiorców. Wymuszają one...)

Kredyt konsorcjalny - syndykacja - Jest to kredyt udzielany przez grupę banków, którą reprezentuje wobec Klienta bank przedstawiciel (agent). ...)Funkcje weksla - Podstawowe funkcje weksla to: - funkcja płatnicza – weksel może...)

Bank centralny na rynku pieniężnym - Najczęściej bank centralny oferuje bankom komercyjnym papiery wartościowe w ramach operacji otwartego rynku typu outright...)

Rodzaje papierów wartościowych - Papiery wartościowe można podzielić na różne rodzaje według kryteriów: przedmiotu uprawnień, sposobu oznaczenie osoby uprawnionej,...)

Papiery wartościowe - charakterystyka i funkcje - Papiery wartościowe to instrumenty rynku finansowego lub towarowego, reprezentujące określone prawa majątkowe. Nie tylko dokumentują...)Teoria X i teoria Y - Douglas McGregor - Profesor zarządzania z Massachusetts Institute of Technology, Douglas McGregor, opisał dwa sprzeczne poglądy na temat...)

Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa - A. Maslow zauważył, że ludzie podejmują działania, by spełnić ważne dla nich potrzeby. Najbliżej podstawy...)

Czym jest motywacja pracowników - Literatura wskazuje na motywację rozumianą jako ogół motywów, które wpływają na decyzję człowieka: o zachowaniu,...)

Co wpływa na wizerunek firmy (przedsiębiorstwa) - Na wizerunek może wpływać m.in.: - jakość produktów, ...)

Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek przedsiębiorstwa - Rozróżnijmy na wstępie definicjie obu pojęć: Tożsamość przedsiębiorstwa/firmy (Corporate identity)...)

Cechy wizerunku (image) firmy - Podstawowe cechy jakie powinien posiadać image przedsiębiorstwa: 1. image jest...)

Wizerunek firmy - Dbałość o wizerunek staje się jednym z istotniejszych elementów komunikacji marketingowej firm, którym zależy na...)

Pośrednie cele public relations - Do grupy celów metodycznych PR, pośrednich należy głównie: - dostarczanie...)

Kierunkowe cele public relations - kierunkowych celów PR należą:  kształtowanie sprzyjającego nastawienia, pożądanego wizerunku, opinii,...)

Strategia w public relations - Aby działania zespołu public relation były skuteczne, trzeba rozważyć i opracować strategię. Musi ona mieścić...)

Oferta handlowa - Jest to wyrażona w różnej formie i w rozmaity sposób propozycja sprzedaży produktów i usług...)

Strona 5 z 183
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -