| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Funkcje struktury organizacyjnej - To: - zależność hierarchiczna – dzięki takiej strukturze wiemy kto jest ważniejszy, kto komu rozkazuje, kto... (Zobacz pełen opis)


Elity - Pod pojęciem elit rozumie się grupę ludzi, którzy wyróżniają się zarówno socjalnymi jak i obyczajowymi... (Zobacz pełen opis)

Jak ustalić kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa - Aby ustalić kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwo musi sobie odpowiedzieć na następujące pytana: - Na czym opiera... (Zobacz pełen opis)

Charakterystyka i cechy wizji przedsiębiorstwa - Wizja przedsiębiorstwa oznacza koncepcję przyszłej organizacji, jej funkcjonowania i pożądanego rozwoju. Określa się przez to... (Zobacz pełen opis)

Charakterystyka i cechy misji przedsiębiorstwa - Misja przedsiębiorstwa oznacza posłannictwo pełnione przez przedsiębiorstwo w swojej branży. Zarazem określa odrębność firmy i... (Zobacz pełen opis)


Budowa zrównoważonej karty wyników - Budując zrównoważoną kartę wyników należy pamiętać, iż stosowany w niej zestaw celów, zadań i mierników... (Zobacz pełen opis)

Zrównoważona karta wyników - Jest narzędziem wspomagającym realizację strategii działalności przedsiębiorstwa, po wdrożeniu którego przedsiębiorstwo bardzo szybko może zauważyć... (Zobacz pełen opis)

Gainsharing - Oznacza podział korzyści wynikających z lepszych wyników pracy (lepszych osiągnięć) pomiędzy pracodawcę i pracowników. Dla... (Zobacz pełen opis)

Rodzaje płac zmiennych - Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych. Do głównych należą: -Premie indywidualne - Pracownicy otrzymują... (Zobacz pełen opis)


Powody dla wprowadzenia wynagrodzenia zmiennego - W intencjach firm decydujących się na wprowadzenie programów wynagrodzeń zmiennych, programy te mają być narzędziem... (Zobacz pełen opis)

Premia i dodatki do wynagrodzenia - Premie definiowane są jako wypłaty okresowe, zazwyczaj w powiązaniu z efektywnością indywidualną, grupową lub firmy.... (Zobacz pełen opis)

Płaca zasadnicza - Definiowana jest jako stałe wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za powierzoną mu pracę. Często nie ma związku... (Zobacz pełen opis)

Podstawowe kierunki działań strategicznych - Wyróżnić możemy np. takie kierunki: - koncentrujemy się na potrzebach naszych klientów; - przodujemy pod względem jakości... (Zobacz pełen opis)

Etapy reengineeringu - To: 1. Określenie wymagań klientów 2. Ocena stanu istniejącego 3. Analiza i modyfikacja stanu istniejącego 4. Benchmarking procesu (znajdowanie... (Zobacz pełen opis)

Cel reengineeringu - Reengineering to filozofia mająca na celu wprowadzenie usprawnień. Jej celem jest osiągniecie stopniowej poprawy wyników... (Zobacz pełen opis)

Holding jako alians strategiczny - Holding, grupa spółek, z których jedna (spółka dominująca) posiada udziały w innych spółkach (spółkach zależnych),... (Zobacz pełen opis)

Alianse strategiczne komplementarne - Z reguły ograniczają się do wspólnej dystrybucji produktu już opracowanego przez któregoś z partnerów, chociaż... (Zobacz pełen opis)

Alianse strategiczne addytywne - Obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy europejskie i nie mają na celu penetrowania nowych... (Zobacz pełen opis)

Alianse strategiczne o charakterze ścisłej integracji - Są najczęściej ograniczone do wspólnego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i (lub) produkcji. Nie mają one na... (Zobacz pełen opis)

Wymiana technologii - wymianę technologii składają się wszystkie czynności mające wpływ na rozwój technologiczny partnerów. Mogą to być... (Zobacz pełen opis)

Wymiana handlowa - Obejmuje wymianę produktów lub usług. Na ten aspekt stosunków handlowych składają się takie działania, jak:... (Zobacz pełen opis)

Czynniki określające możliwości konkurowania - To m.in.: - Konkurencyjność kosztowa – wymaga umiejętności określenia kosztu jednostkowego wyrobu konkurencji oraz porównania go... (Zobacz pełen opis)

Czynniki wpływające na atrakcyjność rynku - To m.in.: - Bariery wejścia na rynek - wielkość kapitału, konieczna na pokrycie inwestycji, których realizacja... (Zobacz pełen opis)

Macierz Profilu Działalności - Jest przykładem spojrzenia na portfel produktów z perspektywy konkurencja/produkt. Macierz ta ujmuje zależności między pozycją... (Zobacz pełen opis)

Analiza organizacji w analizie portfelowej - Jest ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę silnych i słabych stron np.: strategicznych jednostek gospodarczych, produktów,... (Zobacz pełen opis)

Wielowymiarowy model analizy portfelowej - Koncepcja modelu wielowymiarowego powstała na bazie wcześniejszych strategii konkurencyjnych definiowanych w sposób dwuwymiarowy. Konsekwencją tego,... (Zobacz pełen opis)

Zasada synergii - Oznacza, że współpraca i wzajemne oddziaływanie odrębnych działów w organizacji prowadzą do większej ich efektywności,... (Zobacz pełen opis)

Zakupy rutynowe - Są związane z zakupami tych samych produktów, dokonywanymi w zwyczajowy sposób, najczęściej na tych samych... (Zobacz pełen opis)

Zakupy modyfikowane - Są związane z kolejną próbą zmiany produktu, dostawcy lub procedury zakupu, które okazały się nie... (Zobacz pełen opis)

Nowe zakupy - Dotyczą produktów, które dana jednostka gospodarcza nabywa po raz pierwszy. Sytuacja ta wymaga szczególnej specyfikacji... (Zobacz pełen opis)

Rodzaje zakupów - Z punktu widzenia istoty i stopnia złożoności można wyodrębnić trzy rodzaje decyzji o zakupie. Są... (Zobacz pełen opis)

Fazy w procesie zakupu - Podejmowanie decyzji o zakupie dóbr zaopatrzeniowych odbywa się etapami: - uświadomienie potrzeby - określenie ilości i charakterystyki... (Zobacz pełen opis)

Marketing zakupów - (lub zaopatrzenia) zdefiniować można jako przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego określający jego politykę... (Zobacz pełen opis)

Idealna koncepcja marketingu mix - Siła oddziaływania marketingowego równa jest w przybliżeniu sile najsłabszego instrumentu z formuły 4P. Idealnym rozwiązaniem... (Zobacz pełen opis)

Marketing mix w dziedzinie usług 7p - To: 1. Produkt – (Product) 2. Cena – (Price) 3. Dystrybucja – (Place) 4. Promocja – (Promotion) 5.... (Zobacz pełen opis)

Strategia marketingowa 4P wg McCarthyego - To 1. Produkt – (Product) – jakość, asortyment, marka, logo, opakowanie, gwarancja, usługi 2. Cena – (Price)... (Zobacz pełen opis)

Metoda SWOT i TOWS - Pozwala na ustalenie pozycji strategicznej (sytuacyjnej) przedsiębiorstwa w jego sektorze gospodarczym i na jego rynku.... (Zobacz pełen opis)

Macierz A.D. Little - ADL - Podstawowe założenia: większość rynków branżowych ewoluuje zgodnie z koncepcja cyklu życia, przy czym długość danego... (Zobacz pełen opis)

Zalety i wady analizy GE - To: Zalety metody GE: - Uwzględnienie wielu czynników i to czynników specyficznych dla poszczególnych jednostek strategicznych - Szeroki... (Zobacz pełen opis)

Podstawowe założenia Metody GE - General Electric - To: 1. Pozycja i strategia poszczególnych SJB są uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne opisujące atrakcyjność rynku... (Zobacz pełen opis)

Strona 5 z 91
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa