Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Kryptowaluta - Jest to rozproszony system księgowy oparty na kryptografii. Przechowuje on informacje o stanie posiadania i...)


Blockchain - czyli tzw. łańcuch bloków jest to zdecentralizowany i rozproszony rejestr wykonanych transakcji, który spotykamy m.in....)

Bitcoin - Jest to kryptowaluta, która powstała w 2009 roku. -...)

Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa - W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej: ...)

Rezerwa budżetowa - Budżet państwa uchwalony przez parlament obejmuje rezerwy ogólne i celowe (najczęściej inwestycyjne) na nieprzewidziane wydatki...)


Wydatki gospodarstw domowych - Składają się na nie wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki. ...)

Oszczędności gospodarstw domowych - Oszczędności te stanowią część dochodów gospodarstwa domowego, które w określonym czasie nie zostały wydatkowane na...)

Specyfika usług medycznych - Rozpoczynając planowanie działań marketingowych w placówkach służby zdrowia należy wziąć pod uwagę specyfikę usług medycznych...)

Marketingowa strategia ceny w agroturystyce - Mając już określoną usługę, należy ustalić jej cenę. Sposób ustalenia ceny zależy od przyjętej strategii...)


Reklama usług agroturystycznych - Jak już wcześniej wspomniano dotarcie z informacją do potencjalnego klienta jest bardzo istotnym elementem działań...)

Promocja produktu agrturystycznego - Należy pamiętać, że nawet najlepiej przygotowane usługi agroturystyczne nie znajdą nabywcy, jeśli informacja o nich...)

Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy - Efektywność działań  marketingowych firmy, ich  wpływ na wizerunek, zależą od umiejętnego stosowania odpowiednio...)

Dystrybucja usług agroturystycznych - Gospodarstwa agroturystyczne świadczą usługi bezpośrednio klientom, więc ich kanały marketingowe są proste i bezpośrednie. Wynika...)

Strategie gospodarstwa agroturystycznego w zakresie cen - W przypadku usług agroturystycznych cena jest obok stworzenia atrakcyjnej oferty usługowej, najważniejszym instrumentem oddziaływania na...)

Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego - Ze względu na ograniczone możliwości oddziaływania przez gospodarstwo na klientów takimi instrumentami jak dystrybucja i...)

Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego - Marketing – mix w firmach usługowych a więc i gospodarstwach agroturystycznych tworzą elementy 5 x...)

Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego - Otoczenie bliższe (bezpośrednie) – to otoczenie na które firma może wywierać wpływ i od jej...)

Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego - Kształtowanie wizerunku gospodarstwa agroturystycznego jest procesem długofalowym, wymagającym opracowania ogólnej koncepcji i planu działań. Koncepcja...)

Średni ważony koszt kapitału - WACC - WACC (Weighted Average Cost of Capital) to średni ważony koszt kapitału opisujący progową rentowność inwestycji...)

Ekonomiczna wartość dodana - EVA - Idea EVA opiera się o fundamentalną zasadę, że firma musi osiągnąć stopę zwrotu z całego...)

Strona 6 z 188
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -