| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Analiza BCG - Boston Consulting Group - Wychodzi z założenia, że jednym z głównych celów strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu optymalnej alokacji zasobów,... (Zobacz pełen opis)


Udział w rynku - To procentowy stosunek pomiędzy określona ilościowe (udział ilościowy) lub w jednostkach pieniężnych (udział wartościowy) wielkości... (Zobacz pełen opis)

Cechy fazy schyłkowej rynku - To: 1. pojawienie się nowych technologii produkcji i sposobów zaspokajania danej potrzeby 2. kurczenie się rozmiarów rynku 3.... (Zobacz pełen opis)

Cechy fazy dojrzewania rynku - To: 1. nasilenie konkurencji o udział w rynku 2. duży udział powtórnych nabywców 3. zaostrzenie problemów wykorzystania mocy... (Zobacz pełen opis)

Cechy fazy wzrostu rynku - To: 1. szybko wzrastający popyt 2. szybki wzrost rentowności (wynik obniżenia kosztów jednostkowych) 3. nowi gracze rynkowi 4. polaryzacja... (Zobacz pełen opis)


Cechy fazy tworzenia się rynku - To: 1. wysokie koszty obniżane zaraz ze wzrostem produkcji i sprzedaży 2. niepewność technologiczna 3. niewielkie rozmiary rynku 4.... (Zobacz pełen opis)

Mobilność sektora - To cecha obrazująca możliwość wejścia i wyjścia z rynku stanowiących obiekt zainteresowania konkurencyjnych firm. )

Trzy poziomy konkurencji rynkowej - To: 1) pomiędzy firmami i sektorami oferującymi produkty będące względem siebie substytutami dalszymi 2) pomiędzy firmami oferującymi... (Zobacz pełen opis)

Analiza segmentowa - Ma na celu wyczerpujące przedstawienie różnych możliwości, sposobów podziału rynku na względnie jednorodne grupy nabywców,... (Zobacz pełen opis)


Jakościowa analiza rynku - To: - Określenie rodzaju konsumentów (użytkowników) oraz ustalenie ich potrzeb, preferencji i motywów zachowań rynkowych - Wyodrębnienie... (Zobacz pełen opis)

Wartość rynku - To suma możliwych do uzyskania z danego rynku kwot zysku netto, w zakładanym czasie zwrotu... (Zobacz pełen opis)

Rentowność rynku - To oszacowanie przeciętnej stopy zysku jaką uzyskują z operacji na danym rynku (firmy już na... (Zobacz pełen opis)

Dynamika rynku - To kierunek lub intensywność: - Albo dotyczący zmian ogólnych rozmiarów popytu lub sprzedaży w kolejnych okresach... (Zobacz pełen opis)

Pojemność rynku - To wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i przy danych dochodach może być sprzedana... (Zobacz pełen opis)

Wielkość rynku - To ilościowy stan rynku w danym momencie lub okresie czasu (jako wartość średnią) wyrażoną liczbą... (Zobacz pełen opis)

Strategiczna jednostka biznesu i jej cechy - Strategiczna jednostka biznesu celowo ukształtowana i organizacyjnie wyodrębniona dziedzina interesów przedsiębiorstwa, względnie jednorodna z punktu... (Zobacz pełen opis)

Funkcje misji - To: 1. ukierunkowująca- daje podstawę do formułowania głównych strategicznych celów działań łącznie z wyborem rodzajów działalności... (Zobacz pełen opis)

Decyzje marketingowe - To decyzje ogólne i decyzje kierunkowe, podejmowane głównie przez zarząd przedsiębiorstwa w odniesieniu do jego... (Zobacz pełen opis)

Funkcje zarządzania marketingowego - To: 1. Funkcje przygotowawcze - gromadzenia informacji rynkowej, badanie rynku, planowanie produktu i programu asortymentowego, kalkulacja... (Zobacz pełen opis)

Marketing a zarządzanie marketingiem - Definicje: 1. Marketing to całość uogólnionej wiedzy na temat zasad, metod i technik dotyczących podejmowanych decyzji... (Zobacz pełen opis)

Zasady marketingu - To: 1. zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa 2. zasada badania rynku 3. zasada zintegrowanego oddziaływania na... (Zobacz pełen opis)

Fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstwa - To: 1. orientacja produkcyjna 2. orientacja na produkt 3. orientacja dystrybucyjna- sprzedażowa 4. orientacja marketingowa a) marketing transakcyjny b) marketing strategiczny c)... (Zobacz pełen opis)

Struktura zarządzania przedsiębiorstwem - Wyróżniamy trzy zasadnicze wymiary zarządzania: 1. według przedmiotu zarządzania: dziedziny zarządzania: zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, marketingiem, działalności... (Zobacz pełen opis)

EDI - elektroniczna wymiana danych - (z ang. electronic data interchange) składa się z danych, które przekazywane są drogą elektroniczną między... (Zobacz pełen opis)

Opakowania zbiorcze - Stanowią opakowania pośrednie między opakowaniami jednostkowymi a transportowymi (np. czekolady opakowane w owinięcia umieszcza się... (Zobacz pełen opis)

Opakowania transportowe - Zapewniają ochronę zawartości przed narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi w czasie magazynowania i transportu (całkowicie... (Zobacz pełen opis)

Opakowania jednostkowe - Stanowią bezpośrednie opakowanie wyrobu. Zawierają zazwyczaj taką dozę produktu, jaka jest sprzedawana w handlu detalicznym.... (Zobacz pełen opis)

Kryteria podziału opakowań - To m.in.: - zasadnicza funkcja, jaką spełnia opakowanie w stosunku do zawartości - materiał, z którego wykonane... (Zobacz pełen opis)

Opakowanie - To gotowy wyrób, zazwyczaj posiadający odpowiednią konstrukcję, mający za zadanie ochronę opakowanego wyrobu przed szkodliwym... (Zobacz pełen opis)

System składowania - Dotyczy sposobu wykonywania czynności piętrzenia i może być: - ręczny (gdy czynności piętrzenia wykonywane są fizycznie... (Zobacz pełen opis)

Składowanie - Jest to zespól czynności związanych z umieszczeniem (ułożeniem) zapasów na powierzchni lub w przestrzeni składowej... (Zobacz pełen opis)

Parametry obsługi klienta - Są one kojarzone ze zróżnicowanymi potrzebami klientów i dlatego ich rodzaje oraz przypisywana im ranga... (Zobacz pełen opis)

Obsługa klienta w logistyce - Obsługa klienta jest głównym pojęciem nowoczesnej logistyki. Wynika z samego celu i zasad zarządzania logistycznego,... (Zobacz pełen opis)

Zasada systemu EAN - Polega ona na podwójnym znakowaniu opakowań towarów : oznaczeniem cyfrowym i kodem kreskowym(paskowym) zamieszczonym bezpośrednio... (Zobacz pełen opis)

Budowa kodów EAN - Podstawowe elementy kodu to: 1. tło kodu o odpowiedniej barwie która odbija światło emitowane przez czytnik... (Zobacz pełen opis)

Symbol kodu kreskowego - Składa się z zestawu elementów, których struktura wynika z danej symboliki oraz ze znaków czytelnych... (Zobacz pełen opis)

Kod EAN - Jest formą identyfikacji towarów oraz zabezpieczenia ich przed zdublowaniem. Zarządzanie obrotem towarowym przez jednolite znakowanie... (Zobacz pełen opis)

Identyfikacja towarów kodami kreskowymi EAN - Pozszerzanie się rynków zbytu i rosnące wymagania co do nowoczesnego obrotu towarowego zmusiły handlowców do... (Zobacz pełen opis)

Przyczyny sporządzania wyceny przedsiębiorstwa - To m.in.: Przeniesienie praw własności - prywatyzacja - reprywatyzacja - kupno - sprzedaż - wyłączenie udziałów ze spółki - wywłaszczenie Zmiana... (Zobacz pełen opis)

Sposoby łączenia przedsiębiorstw - To m.in.: 1. Fuzje – występują gdy jedno przedsiębiorstwo przejmuje aktywa i pasywa drugiego przedsiębiorstwa, przy... (Zobacz pełen opis)

Strona 6 z 91
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa