MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Amortyzacja - metoda liniowa (równomierna) - Polega na przyjęciu umownego założenia, że aktywa trwałe zużywają się jednakowo w każdej jednostce czasu,...)Amortyzacja w rachunkowości - Jest ustalona za pomocą stawek procentowych, oparta na przeciętnym okresie użytkowania poszczególnych rodzajów i grup...)

Koszty pośrednie w rachunkowości - Są to koszty, których nie można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych  przypisać wprost...)

Koszty bezpośrednie w rachunkowości - Są to koszty, które można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost określonym przedmiotom...)

Koszty niekontrolowane - Są to koszty nad którymi celowość kontroli jest nieopłacalna lub niemożliwa. ...)Koszty kontrolowane - Są to koszty, które można i należy kontrolować. Jest to ta grupa kosztów, na zarządzanie...)

Koszty nieistotne - Są to koszty, które pozostają niezmienne w wyniku podjęcia danej decyzji.)

Koszty istotne - Są to koszty, które zmieniają się w wyniku podjęcia danej decyzji. )

Koszty zmienne w rachunkowości - Są to koszty, które reagują na zmianę w rozmiarach produkcji.  Przykładem kosztów zmiennych są...)Koszty stałe w rachunkowości - Są to koszty niezależne od zmian wielkości produkcji, pozostające w pewnych granicach na jednakowym poziomie....)

Operacje nadzwyczajne - To zdarzenia trudne do przewidzenia, poza zwykłą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Operacje nadzwyczajne nie są związane...)

Działalność operacyjna właściwa - Jest tym rodzajem działalności jednostki gospodarczej, której celem jest zrealizowanie podstawowych zadań, do osiągnięcia których...)

Koszty zarządu - koszty ogólnozakładowe - Są to koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem jednostki gospodarczej, dotyczą one całości firmy. Przykłady...)

Koszty sprzedaży - Są to koszty związane ze sprzedażą (usług, produktów gotowych) np.: ...)

Koszty działalności pomocniczej i socjalnej - Obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem komórek uzupełniających i socjalnych. Komórki uzupełniające to takie,...)

Koszty wydziałowe - Obejmują koszty związane z działalnością wydziałów produkcji podstawowej (wspólne koszty produkcyjne), do których zaliczymy koszty...)

Koszty działalności podstawowej - Obejmują swoim zasięgiem koszty poniesione w związku z wykonywaniem głównej działalności w danej jednostce gospodarczej...)

Przychody - Każde przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność gospodarczą z zamiarem przetrwania na konkurencyjnym rynku. Przetrwanie to jest...)

Wydatek - Jest to zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej. ...)

Straty nadzwyczajne - To straty powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane...)

Strona 8 z 183
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -