Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Słownik ekonomiczny

Autonomiczne stabilizatory koniunktury - Jest to narzędzie polityki fiskalnej państwa, działające automatycznie jako czynnik stabilizujący gospodarkę. Zaliczamy do nich...)


Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym - To: - System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt...)

Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu...)

Przyczyny interwencjonizmu państwowego - To: - Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i...)

Model równowagi Keynesa - poziom dochodu narodowego i produkcji - W modelu równowagi Keynesa poziom faktycznego dochodu narodowego i produkcji wyznaczony jest przez zrównanie globalnego...)


Podstawowe Mierniki wzrostu gospodarczego - To: 1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) ± efekt netto gospodarowania...)

Prawa ekonomiczne - Wykrywanie związków między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnienie spośród rozmaitych związków tych, które mają charakter trwały...)

Zasoby ekonomiczne - Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to...)

Zjawiska ekonomiczne - Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości. Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty,...)


Wskaźnik rotacji należności - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. ...)

Wskaźnik rotacji zapasów - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odnawia swoje zapasy, natomiast wyrażony w dniach...)

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego - Wskaźnik ten pokazuje, ile razy w ciągu roku następuje odtworzenie majątku obrotowego firmy poprzez sprzedaż...)

Wskaźnik rotacji aktywów ogółem - Wskaźnik ten określa relację sprzedaży netto do sumy aktywów ogółem. ...)

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - przekładnia kapitałowa - Określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitałów własnych. ...)

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - Jest to relacja wielkości zadłużenia firmy do aktywów ogółem. WOZ...)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) - Informuje, czy i w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają bieżące pasywa. Innymi słowy, pokazuje zdolność...)

Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota - Jednym z istotnych celów marketingowych każdej firmy jest obok np. zwiększenia udziału w rynku również...)

System gromadzenia informacji o rynku - Badania marketingowe to ogół metod i technik systematycznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji ułatwiających podejmowanie...)

Istota i znaczenie marketingu usług - Istota marketingu polega na tworzeniu określonego zespołu użyteczności (korzyści) dla klienta w postaci formy, miejsca,...)

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa - Płynność finansowa to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań - to znaczy tych,...)

Strona 8 z 188
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -