Wyszukiwarka serwisu

Słownik ekonomiczny

Wartość początkowa środka trwałego - Stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wartości początkowe środków trwałych  są zróżnicowane w zależności ...)Amortyzacja - metoda degresywna - Ma zastosowanie w odniesieniu do produkcyjnych maszyn, urządzeń i środków transportu z wyjątkiem samochodów osobowych,...)

Amortyzacja - metoda nierównomierna - Przyjmuje się założenie, że zużycie składników aktywów trwałych w różnych okresach nie jest jednakowe. ...)

Amortyzacja - metoda liniowa (równomierna) - Polega na przyjęciu umownego założenia, że aktywa trwałe zużywają się jednakowo w każdej jednostce czasu,...)

Amortyzacja w rachunkowości - Jest ustalona za pomocą stawek procentowych, oparta na przeciętnym okresie użytkowania poszczególnych rodzajów i grup...)Koszty pośrednie w rachunkowości - Są to koszty, których nie można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych  przypisać wprost...)

Koszty bezpośrednie w rachunkowości - Są to koszty, które można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost określonym przedmiotom...)

Koszty niekontrolowane - Są to koszty nad którymi celowość kontroli jest nieopłacalna lub niemożliwa. ...)

Koszty kontrolowane - Są to koszty, które można i należy kontrolować. Jest to ta grupa kosztów, na zarządzanie...)Koszty nieistotne - Są to koszty, które pozostają niezmienne w wyniku podjęcia danej decyzji.)

Koszty istotne - Są to koszty, które zmieniają się w wyniku podjęcia danej decyzji. )

Koszty zmienne w rachunkowości - Są to koszty, które reagują na zmianę w rozmiarach produkcji.  Przykładem kosztów zmiennych są...)

Koszty stałe w rachunkowości - Są to koszty niezależne od zmian wielkości produkcji, pozostające w pewnych granicach na jednakowym poziomie....)

Operacje nadzwyczajne - To zdarzenia trudne do przewidzenia, poza zwykłą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Operacje nadzwyczajne nie są związane...)

Działalność operacyjna właściwa - Jest tym rodzajem działalności jednostki gospodarczej, której celem jest zrealizowanie podstawowych zadań, do osiągnięcia których...)

Koszty zarządu - koszty ogólnozakładowe - Są to koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem jednostki gospodarczej, dotyczą one całości firmy. Przykłady...)

Koszty sprzedaży - Są to koszty związane ze sprzedażą (usług, produktów gotowych) np.: ...)

Koszty działalności pomocniczej i socjalnej - Obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem komórek uzupełniających i socjalnych. Komórki uzupełniające to takie,...)

Koszty wydziałowe - Obejmują koszty związane z działalnością wydziałów produkcji podstawowej (wspólne koszty produkcyjne), do których zaliczymy koszty...)

Koszty działalności podstawowej - Obejmują swoim zasięgiem koszty poniesione w związku z wykonywaniem głównej działalności w danej jednostce gospodarczej...)

Strona 8 z 183
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -