| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Cel reengineeringu
- Strategia rezygnacji
- Wykorzystanie konktraktów terminowych


Słownik zagadnień ekonomicznych

Cechy dobrej marki - Marka powinna być: - krótka i prosta - łatwa do wymówienia i zapamiętania - wymawiana i zapisywana w... (Zobacz pełen opis)


Kryteria kreowania nazwy marki - Wyróżnić możemy marki: - bazujące na nazwisku - bazujące na nazwie miejsca - bazujące na terminach antycznych - bazujące... (Zobacz pełen opis)

Proces tworzenia marki - W skrócie proces ten można ograniczyć do następujących etapów: 1. Potrzeba utworzenia nowej marki 2. Określenie oczekiwanego... (Zobacz pełen opis)

Elementy marki - To przede wszystkim: - nazwa marki - jej logo - slogan (tekst słowny, temat muzyczny) - motyw przewodni (charakter... (Zobacz pełen opis)

Venture capital - Pojęcie venture capital zdefinować możemy jako kapitał średnioterminowy i długoterminowy, który inwestowany jest w skutek... (Zobacz pełen opis)


Rola państwa w gospodarce - Państwo jest to organizacja polityczna obejmująca ludzi stale osiadłych na określonym terytorium. Powstaje ono na... (Zobacz pełen opis)

Wpływ wynagrodzenia na motywację pracowników - W socjologii pracy i psychologii pracy można spotkać kilka teorii omawiających wpływ wynagrodzenia pieniężnego na... (Zobacz pełen opis)

Nagroda w motywacji pracowników - Nagroda rozumiana jest jako wyróżnienie moralne lub materialne za zasługi czy osiągnięte wyniki. Nagrody dzielimy... (Zobacz pełen opis)

Kara w motywacji pracowników - Kara rozumiana jest jako środek represyjny stosowany względem osób, które popełniły przestępstwo/wykroczenie lub w jakikolwiek... (Zobacz pełen opis)


Kary i nagrody w motywacji pracowników - Nagrody i kary podzielić możemy na materialne i niematerialne. Kary i nagrody materialne to np.... (Zobacz pełen opis)

Weksel własny - (inaczej weksel suchy, prosty, sola) to weksel zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy do zapłacenia określonej sumy... (Zobacz pełen opis)

Uczestnicy rynku pieniężnego - W Polsce są to: - Bank Centralny (Narodowy Bank Polski) - Skarb Państwa, który emituje bony... (Zobacz pełen opis)

Cechy instrumentów rynku pieniężnego - Są następujące: - termin zapadalności zawartych transakcji do 1 roku z możliwością rollowania - bardzo wysoka płynność -... (Zobacz pełen opis)

Cechy rynku pieniężnego - Rynek pieniężny to: - rynek hurtowy (wysokie kwoty transakcji i obrotu), - rynek otwarty (nie posiada barier... (Zobacz pełen opis)

Instrumenty rynku pieniężnego - Główne instrumenty to: - lokaty międzybankowe (depozyty międzybankowe) - certyfikaty depozytowe ( bankowe papiery wartościowe) - krótkoterminowe papiery... (Zobacz pełen opis)

Funkcje rynku pieniężnego - Rynek pieniężny: - to kluczowy element systemu finansowego - reguluje płynność (w ujęciu makro) w systemie finansowym... (Zobacz pełen opis)

Rynek pieniężny - Tworzą go transakcje instrumentów finansowych o najwyższym (lub prawie najwyższym) stopniu płynności oraz reprezentującymi największe... (Zobacz pełen opis)

Zasada TBTF i TITF - To dwie zasady odnoszące się do bankowości, a konkretnie do banków. Są to akronimy słów... (Zobacz pełen opis)

Zadania Bankowego Fundusz Gwarancyjnego - To: - gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości określonej ustawą -... (Zobacz pełen opis)

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego - (Basel Committee on Banking Supervision) - Podstawowe informacje: - został założony prze prezesów banków centralnych grupy... (Zobacz pełen opis)

Otwarty fundusz inwestycyjny - Jest funduszem, który poprzez zbywanie jednostek uczestnictwa (JU) przyjmuje od inwestorów środki przeznaczone na inwestycje... (Zobacz pełen opis)

Strategie (sposoby) obrony przed przejęciem przedsiębiorstwa - To: - blokowanie oferty przejęcia • zaskarżenie oferty do sądu • lobbing (pozyskanie związków zawodowych, nacisk na urzędy... (Zobacz pełen opis)

Efektywność i ocena szkoleń pracowników - Końcową fazą cyklu kształcenia i rozwoju kadr jest ocena i kontrola zrealizowanego programu szkolenia. Efektywność... (Zobacz pełen opis)

Czynniki skłaniające do zarządzania wizerunkiem firmy - To m.in.: - Brak lojalności dotychczasowych klientów lub zmniejszenie udziału w rynku - Przestarzały wizerunek - Wewnętrznie sprzeczny... (Zobacz pełen opis)

Czynniki kształtujące wizerunek firmy - To: Tożsamość czyli: - nazwa - logo - ceny - poziom i jakość reklamy Reputacja tzn.: - styl zarządzania i przywództwa - gwarancja... (Zobacz pełen opis)

Zarządzanie metodą otwartej księgi - Jest to najnowsza metoda, której celem jest informowanie pracowników po to by mogli oni podejmować... (Zobacz pełen opis)

Co to jest ceteris paribus - Jest to zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie 'wszystko inne takie samo'. Na język polski... (Zobacz pełen opis)

Rola rynku w gospodarce rynkowej - Rynek to instytucja lub mechanizm umożliwiający kontakt osobom posiadającym dobra i usługi (producentów) z chętnymi... (Zobacz pełen opis)

Trójkąt X-Engineeringu - Trzy P czyli Proces, Propozycja, Partycypacja to pjęcia, które tworzą tzw. trójkąt X-Engineeringu. Trójkąt X-Engineeringu... (Zobacz pełen opis)

X-Engineering - inaczej: cross-engineering - jego twórcą jest James Champy. X-Engineering to nowa filozofia pracy restrukturyzacyjnej i... (Zobacz pełen opis)

Reinżynieria - Słowo 'reengineering' zostało zapoczątkowane przez M. Hammera, a następnie spopularyzowane przez Hammera i J. Champilego. Oznacza... (Zobacz pełen opis)

Istota konfliktu - Słowo 'konflikt' pochodzi od łacińskiego conflictus, co oznacza „zderzenie”, jest również określane, jako: - sprzeczność... (Zobacz pełen opis)

Rodzaje obligacji - Wyróżnia się cztery podstawowe grupy obligacji. Są to: a) obligacje o stałym oprocentowaniu – wartość odsetek... (Zobacz pełen opis)

Kierowanie patronalne - Wyraża się w familiarnym stosunku do pracowników, w pobłażaniu niedociągnięciom i brakom, w unikaniu spraw... (Zobacz pełen opis)

Kierowanie doradcze - Ten typ kierowania cechuje to, że podwładnym pozostawia się bardzo dużą swobodę decyzji dotyczących zadań... (Zobacz pełen opis)

Nieingerujący styl kierowania (kierowanie bierne) - Występuje wówczas, gdy kierownik stwarza wprawdzie sytuacje skłaniające pracowników do uzyskania określonego celu, ale w... (Zobacz pełen opis)

Kierowanie demokratyczne - Będące przeciwieństwem autokratycznego stylu kierowania, polega na stawianiu przed zespołem tylko zasadniczych zadań oraz ustaleniu... (Zobacz pełen opis)

Kierowanie autokratyczne - Wyraża się w drobiazgowym określeniu zadań i metod działania bez pozostawienia własnej inicjatywy i w... (Zobacz pełen opis)

Istota dystrybucji - Istotą dystrybucji jest przesunięcie towarów z miejsc ich wytworzenia do ostatecznych odbiorców. Dystrybucja oznacza więc... (Zobacz pełen opis)

Znaczenie elastyczności cenowej popytu w kształtowaniu polityki cen - Doceniając wagę zależności cen od popytu, podstawowe znaczenie w koncepcji marketingu ma analiza kształtowania się... (Zobacz pełen opis)

Strona 8 z 91
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa