Top strony
Wyszukiwarka serwisu
elastyczność krzyżowa | motywacja pracowników | system motywacyjny | ROE | próg rentowności | teoria XY | budżet JST | proces dystrybucji | prognoza kosztów | pomiar ryzyka | szkolenia | planowanie marketingowe |

Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie

Skład opracowania: definicja majątku przedsiębiorstwa, podział majątku, zdefiniowanie aktywów trwałych, wartości niematerialne i prawne, należności i inwestycje długoterminowe, klasyfikacja środków trwałych, racjonalne wykorzystanie środków trwałych, grupy działań w zarządzaniu środkami trwałymi, wydajność pracy, czynniki poprawiające gospodarkę majątkiem trwałym, ekstensywność wykorzystania MT, wskaźnik zmianowości, wskaźnik intensywnego wykorzystania majątku, wsk. integralnego (ogólnego) wykorzystania majątku, wsk. kosztowności, syntetyczny wsk. efektywności, miejsce kapitału obrotowego w bilansie, definicja bilansu, aktywa obrotowe i trwałe, pasywa i ich podział, kapitał własny spółki, kapitał akcyjny, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, kredyty i pożyczki krótkoterminowe, składniki majątku obrotowego oraz ich znaczenie m.in.: definicja takich elementów jak materiały, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku, towary, należności i inwestycji krótkoterminowych, środki pieniężne w kasie i banku, czeki, weksel, środki pieniężne w drodze, krótkoterminowe papiery wartościowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów; ruch okrężny kapitału, majątek obrotowy netto i czynniki kształtujące jego wielkość, źródła i zasady finansowania (majątku) kapitału obrotowego netto, zasady zarządzania środkami obrotowymi - zapasami, należnościami, gotówką; ocena efektywności wykorzystania środków obrotowych obraz płynności finansowej w firmie, wzory wskaźników i ich omówienie co to jest: wskaźnik płynności majątku obrotowego netto, bieżącej płynności finansowej, szybki wskaźnik płynności, obrotu (rotacji) zapasów, obrotu w dniach, obrotu należnościami, spływu należności (w dniach), przeciętny okres spłaty zobowiązań. (14 stron)

Podobne opracowania: #kapitał obrotowy #płynność finansowa #zarządzanie zapasami #majątek trwały


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie pobrały na dysk również:
Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej (Liczba stron: 14)
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca (Liczba stron: 6)
Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 12)
Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej (Liczba stron: 18)
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) (Liczba stron: 14)
Biznes plan kawiarni (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Majątek trwały - Obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe składniki majątku- obejmują wartości netto nabytych lub wytworzonych...
Złota reguła bilansowa - Złota reguła bilansowa zakłada całkowite finansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym...
Wskaźnik bieżącej płynności - Odzwierciedla podstawowe relacje, jakie powinny zachodzić miedzy majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa a wielkością zobowiązań bieżących. Uznaje się iż bezpieczny poziom tego wskaźnika powinien oscylować wokół 1,5...
Analiza techniczno-ekonomiczna - Kkoncentruje się na ocenie rzeczowych i osobowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizie poddaje się ilość, jakość i strukturę działalności wytwórczej, stopień nowoczesności wytwarzania, wyposażenie i majątek...
Majątek obrotowy - Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku trwałego. a) zapasy, b) należności – wykazuje...