Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

marketing w handlu | dochód narodowy | controlling w przedsiębiorstwie | etyka w biznesie | akcje | misja przedsiębiorstwa | Narodowe Fundusze Inwestycyjne | wykłady z ekonometrii | płace | budżet JST | rozliczenia bezpotówkowe | style kierowania |

4 funkcje zarządzania

Funkcje zarządzania to:
1. planowanie
2. organizowanie
3. motywowanie
4. kontrolowanie

Przeplatają one poprzecznie wszystkie rzeczowe obszary działalności firmy, ponieważ w stosunku do każdego z nich trzeba formułować cele i opracowywać plany, kształtować struktury i rozwiązania organizacyjne, koordynować działania różnych podmiotów, kierować pracownikami z uwzględnieniem motywowania, a także kontrolować osiągane wyniki.

Warto zwrócić uwagę, że wyodrębnienie różnych funkcji rzeczowych w pewnym stopniu nawiązuje do wyodrębnienia różnych zasobów materialnych i abstrakcyjnych (zasoby techniczne, środki pieniężne, ludzie i informacje), na które oddziałuje się w procesie zarządzania firmą. Potwierdzają to określenia niektórych funkcji rzeczowych takie, jak np. gospodarowanie kadrami, gospodarowanie środkami transportu czy prowadzenie systemów informacyjnych.

Silne powiązania  występujące między funkcjami zarządzania i funkcjami organicznymi powodują, że klasyfikatory funkcji konkretnych firm zawierają zwykle zarówno funkcje rzeczowe poszczególnych obszarów, jak również odpowiadające im funkcje zarządzania.

Bardzo często również uporządkowanie funkcji rzeczowych w takich klasyfikatorach, dla wyodrębnionych obszarów rzeczowych, w przybliżeniu odpowiada poszczególnym fazom procesu zarządzania. Niekiedy całe obszary funkcji wyodrębniane w trakcie porządkowania noszą trochę mylące nazwy. W istocie bowiem np. obszar funkcjonalny firmy 'zarządzanie majątkiem' zawiera zwykle nie tylko funkcje zarządzania (zorientowane na składniki majątku), ale również powiązane z nimi funkcje rzeczowe, a obszar funkcjonalny 'marketing' zawiera zwykle nie tylko funkcje rzeczowe działalności marketingowej, ale również odpowiadające im funkcje zarządzania.

Sprawę dodatkowo komplikuje duża współzależność między samymi obszarami i funkcjami rzeczowymi, co sprawia, że niekiedy przyporządkowanie funkcji rzeczowej do danego obszaru funkcjonalnego wcale nie jest łatwe i często ma charakter umowny. Oznacza to jednocześnie, że w pełni klarowna i jednoznaczna identyfikacja funkcji rzeczowych dla danej firmy ma raczej charakter teoretyczny, a ich porządkowanie zwykle przeplata się z funkcjami zarządzania. Wcześniej wskazywano, że podobne trudności występują w odniesieniu do pełnej i klarownej identyfikacji funkcji zarządzania.

W praktyce identyfikacja i porządkowanie działalności firmy przebiegają najczęściej z jednoczesnym uwzględnieniem funkcji rzeczowych i funkcji zarządzania oraz w oparciu o takie kryteria poprawności metodycznej, jak np. kompletność zadań, względna rozłączność zadań, przejrzystość prezentacji czy jednolitość interpretacji.

Funkcje zarządzania to zbiory specyficznych czynności tworzących pewien logiczny ciąg rozpoczynający się sformułowaniem celów, a kończący się kontrolą stopnia osiągnięcia tych ostatnich. Najczęściej spotykane w literaturze zestawienie funkcji zarządzania stanowi zmodyfikowaną wersję propozycji przedstawionych jeszcze przez Fayola.

Do funkcji zarządzania zalicza się więc planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Tak wyodrębnione funkcje zarządzania tworzą pewien cykl. Warto zaznaczyć, że wyróżnione funkcje zarządzania w praktyce często się nakładają i ich pełna odrębność w praktyce jest bardzo trudna do identyfikacji. Niektóre szczegółowe czynności czy zadania o charakterze zarządczym mogą być jednocześnie składnikami kilku funkcji zarządzania.

Zarządzanie nie jest działalnością autonomiczną, nie jest wykonywane samo dla siebie. Zarządza się zawsze czymś. Tym czymś jest sfera realna i tworzące ją funkcje  rzeczowe (organiczne, realne). W odniesieniu do celów firmy funkcje rzeczowe zwykle mają różne znaczenie, część z nich ma charakter podstawowy względem celów końcowych, inne mają charakter pomocniczy. Rozróżnienie to nawiązuje do znanego w teorii podziału funkcji firmy na funkcje regulacyjne (kojarzone z funkcjami zarządzania i kierowania) oraz funkcje podstawowe i pomocnicze (kojarzone z funkcjami rzeczowymi).

Charakter funkcji rzeczowych konkretnej firmy w dużym zakresie  wynika  z jej przedmiotu działalności oraz z jej wielkości. Funkcje rzeczowe mogą mieć różny stopień szczegółowości i tworzą jako całość strukturę rzeczową działalności firmy. Struktura ta obejmuje w pierwszej kolejności większe rzeczowe obszary działalności takie, jak np. administrowanie firmą, logistyka i zaopatrzenie, przygotowanie produkcji, produkcja, gospodarowanie środkami trwałymi, badanie i rozwój, marketing, sprzedaż, finanse, księgowość, gospodarowanie kadrami, prewencja, gospodarka energetyczna itp.

W ramach każdego z tych obszarów wyodrębnia się następnie funkcje bardziej szczegółowe, schodząc na coraz niższe poziomy szczegółowości wyodrębnienia funkcji rzeczowych oraz nadając im określone symbole numeryczne (szczególnie przydatna jest w tym zakresie symbolika dziesiętna). Wyodrębnianie i porządkowanie funkcji rzeczowych dla całości firmy zyskało na znaczeniu zwłaszcza w ostatnich latach wraz z upowszechnianiem się systemów zarządzania jakością oraz systemów zarządzania procesowego.

Całościowe struktury opisujące rzeczową działalność firmy w formie wyodrębnionych i uporządkowanych funkcji rzeczowych o zróżnicowanym stopniu szczegółowości występują w praktyce jako tzw. klasyfikatory funkcji bądź klasyfikatory zadań. Szczegółowe omówienie problematyki związanej z klasyfikatorami zadań znajduje się w dalszej części materiałów.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, obszerne referaty z bibliografią, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Funkcje zarządzania - referat 14
Kultura organizacji w USA 8
Kultura organizacji - referat 17
Opakowania i znakowanie towarów 6
Biznesplan narzędziem zarządzania 13
Kryteria wynagradzania 9
Kultura organizacyjna - referat 13

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » 4 funkcje zarządzania

4 funkcje zarządzania
Ocena: 8.3 / 10
Liczba głosów: 22 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 14 na studia | Zobacz też: Artykuł 33 przeczytany 688 razy