Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Co to jest credit scoring

Przy dokonywaniu analizy zdolności kredytowej osoby fizycznej banki muszą dysponować odpowiednimi danymi statystycznymi i wskaźnikami pozwalającymi na ocenę kredytobiorcy. Metodą, którą można tu zastosować jest określana jako credit scoring. Polega ona na tym, że przy udzieleniu kredytu konsumpcyjnego uwzględnia się fakt, iż ryzyko kredytowe jest związane z osobistymi cechami kredytobiorcy.

Pracownicy banku podejmują więc następujące czynności:
• sprawdzenie czy osoba starająca się o kredyt jest zdolna do czynności prawnych
• przy badaniu zdolności kredytowej osób fizycznych dane zostają podzielone na osobiste i gospodarcze, dane te mogą być częściowo zawarte we wniosku kredytowym

Dane osobiste kredytobiorcy obejmują następujące informacje:
• stan rodzinny (wiek, płeć, stan cywilny, liczba dzieci, konieczność opieki nad tymi osobami)
• sytuacja mieszkaniowa (adres, czas zamieszkania)
• zatrudnienie (zawód, pracodawca, czas zatrudnienia)
• ocena wyglądu dokonana przez pracownika bankowego (ubiór, sposób wyrażania się, zachowanie i powierzchowność)

Dane o sytuacji majątkowej kredytobiorcy obejmują informację o jego:
• majątku (dom, auto, oszczędności itp.)
• dochodach (wysokość zarobków i inne dochody)
• stałych zobowiązaniach (czynsz, ubezpieczenia, alimenty itp.)
• zaciągniętych uprzednio kredytach
• posiadanym zabezpieczeniu (kosztowności, papiery wartościowe, nieruchomości)

Opierając się na tych danych można dokonać odpowiednich obliczeń, które ułatwią podjęcie decyzji kredytowej. U podstaw tej metody leży założenie, że istnieją powiązania pomiędzy odpowiednią cechą kredytobiorcy a stopniem ryzyka przy udzielaniu danego kredytu. Zależność ta jest kwalifikowana na podstawie danych z lat ubiegłych o stopniu niewypłacalności poszczególnych kredytobiorców obarczonych odpowiednimi cechami.

Metoda credit scoring stanowi próbę zobiektywizowania metod oceny solidności kredytowej kredytobiorcy. Następuje to przez ustalenie tych jego cech, które mają pozytywny wpływ na spłatę kredytu. Następnie ustalane jest ryzyko kredytowe poprzez odpowiednie uszeregowanie punktów 'otrzymanych' przez przyszłego kredytobiorcę za każdą pozytywną cechę. Im mniejsze jest ryzyko, tym liczba punktów jest większa. Jeżeli ogólna suma punktów przekracza ustaloną liczbę minimalną (cut of score), kredytobiorca otrzymuje kredyt. W przeciwnym wypadku następuje odmowa.

W całym tym postępowaniu rolę odgrywają ustalenia w zakresie wag poszczególnych czynników (cech). Ustala się je na podstawie danych z poprzednich lat. Dzięki tej metodzie wnioski kredytowe mogą być ustawione w odpowiedniej kolejności według liczby punktów.

W celu ustalenia wag poszczególnych cech należy kredyty udzielone w przeszłości podzielić na te, które nie były obarczone ryzykiem i te, które były związane z ryzykiem. Następnie ustala się, jaka cecha częściej występuje w wymienionych dwóch grupach kredytobiorców.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej 15
- Elektroniczne karty bankowe 5
- Badanie preferencji konsumentów piwa 14
- Marketing mix - referat 10
- Komunikacja w przedsiębiorstwie 12
- Czym jest marketing? 15
- Biznesplan narzędziem zarządzania 13

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Kredyty » Co to jest credit scoring

Co to jest credit scoring
Ocena: 8.2 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 1 dla przyszłych biznesmenów | Artykuł 86 przeczytany 688 razy | żyrandole kryształowe