Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Co to jest weksel własny in blanco

Weksel własny in blanco jest to dokument zawierający, co najmniej podpis wystawcy, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Jest on jednym z bardziej popularnych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Podstawowym elementem weksla własnego in blanco jest podpis wystawcy. Dla ważności zobowiązania wekslowego musi to być podpis własnoręczny i mieć charakter trwały Nie może być, zatem złożony ołówkiem. Podpis na blankiecie wekslowym może umieścić bądź sam wystawca, bądź jego pełnomocnik.

W przypadku, gdy podpis na wekslu składa w imieniu wystawcy pełnomocnik dla skutecznego zobowiązania mocodawcy muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Są to:
- Posiadanie przez pełnomocnika pełnomocnictwa, z którego będzie wyraźnie wynikało prawo do zaciągania przez niego w imieniu mocodawcy zobowiązań wekslowych;
- Pełnomocnik podpisując weksel musi wyraźnie wskazać, iż podpisuje go w imieniu innej osoby fizycznej, powinien złożyć na wekslu swój podpis z dodatkiem wskazującym na pełnomocnictwo np. Jan Kowalski - pełnomocnik Dariusza Kowalskiego. Natomiast w przypadku składania podpisu w imieniu osoby prawnej, podpis powinien być złożony pod stemplem firmowym tej osoby.

Oprócz podpisu, na wekslu in blanco mogą znajdować się jeszcze inne elementy ustawowe oraz klauzule wekslowe in blanco nazywany jest wekslem niezupełnym Tak, wiec weksel niezupełny oprócz podpisu może zawierać:
1. Miejsce wystawienia weksla

2. Datę wystawienia weksla - jest ona niezwykle istotnym elementem weksla, bowiem według daty jego wystawienia ocenia się czy osoby, które podpisały się na wekslu w charakterze wystawcy mogły w dniu wystawienia skutecznie zaciągnąć zobowiązanie wekslowe, tj. czy były pełnoletnie, czy nie były ubezwłasnowolnione lub śmierć wystawcy nie powodują nieważności zobowiązania wekslowego.

Istotne jest to, czy w dniu wystawienia weksla osoby te miały prawo zaciągnąć zobowiązanie wekslowe. Umieszczenie, zatem na wekslu daty jego wystawienia pozwoli uniknąć zarzutów, iż osoba, która podpisała weksel nie była do tego uprawniona. Jeżeli natomiast opatrzymy weksle data wypełnienia weksla, a nie data jego podpisania, to w przypadku np. odwołania pełnomocnictwa lub zajścia innych okoliczności wyżej wskazanych, może zaistnieć konieczność udowadniania, iż w rzeczywistości podpis został na wekslu złożony wcześniej, gdy pełnomocnik miał jeszcze prawo do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu wystawcy

3. Określenie remitenta, którym będzie bank udzielający kredytu

4. Miejsce płatności weksla

5. Termin płatności weksla, przy czym, ze względu na to, iż w momencie wystawiania weksla nie jest znany termin jego płatności, bowiem nie jest wiadome, w którym momencie bank zdecyduje się na dochodzenie roszczeń z weksla, możliwe jest wpisanie tylko na dochodzenie roszczeń z weksla, możliwe jest wpisanie tylko terminu płatności 'za okazaniem' lub 'w pewien czas po okazaniu'. Należy jednakże pamiętać, że weksle takie, muszą być przedstawione do zapłaty w ciągu roku od daty wystawienia. Toteż, jeżeli na wekslu wpisana jest data wystawienia, weksel z tak oznaczonym terminem płatności nie może zabezpieczać kredytu dłuższego niż rok.

Kredyt dłuższy może być takim wekslem zabezpieczony, jeżeli wystawca umieści na wekslu klauzulę oznaczającą dłuższy niż rok termin przedstawienia do zapłaty, np. przedstawić do zapłaty w ciągu trzech lat. W tym miejscu należy podkreślić, iż fakt, że na wekslu nie jest wpisany termin jego płatności, nie oznacza, iż od momentu jego wystawienia, weksel taki traktowany jest jako płatny za okazaniem.

Przepis prawa wekslowego stanowiący, iż weksel nie zawierający terminu płatności traktowany jest jako płatny za okazaniem jest jedynie przepisem posiłkowym. To znaczy, iż dopiero w momencie, gdy przedstawiony do zapłaty weksel nie zawiera terminu płatności uznaje się, iż jest on płatny za okazaniem. Do tego momentu każdy prawny posiadacz weksla, a więc również bank, któremu weksel został wręczony na zabezpieczenie spłaty kredytu, może opatrzyć go terminem płatności. Zasada ta dotyczy również przypadku, gdy na wekslu wpisana została data jego wystawienia.

Oprócz wymienionych wyżej ustawowych elementów weksel in blanco może zawierać również niektóre klauzule wekslowe, takie jak:
- Klauzulę zakazującą indosowanie weksla, gdy kredytobiorca chce zakazać bankowi przenoszenia weksla przez indos, w brzmieniu: 'zapłacimy bankowi..., Ale nie na jego zlecenie'
- Klauzulę 'bez protestu'
- Oznaczenie domicyliata; powinien nim być bank, który udzielił kredytu bądź inny bank, w którym wystawca posiada rachunek
- Klauzulę oznaczającą dłuższy niż rok termin przedstawienia weksla do przyjęcia
- Klauzulę waluty, którą może być np. numer umowy kredytowej, która zabezpiecza weksel

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Podstawy bankowości - wykłady 33
- Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie 14
- Budżet gospodarstw domowych 15
- Wykłady z bankowości - opracowanie 30
- Cechy społeczeństwa rynkowego 10
- Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie 12
- Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa 20

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Prawo cywilne » Co to jest weksel własny in blanco

Co to jest weksel własny in blanco
Ocena: 8.4 / 10
Liczba głosów: 3 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 11 nagrodzony | Artykuł 66 na topie | żyrandole kryształowe