Top strony
Wyszukiwarka serwisu
polityka pieniężna | analiza czynnikowa | efektywna obsługa konsumenta | prawa Gossena | krzywa obojętności | majątek przedsiębiorstwa | perswazja | etyka | dochody gminy | rozliczenia gotówkowe | bezrobocie | rachunek kosztów |

Definicja bezrobocia - jego przyczyny i skutki

Definicja bezrobocia
Bezrobocie to stan gospodarki, w którym na rynku pracy podaż pracy przewyższa popyt prac. Podaż reprezentuje ludzi zdolnych do pracy i chętnych do jej wykonywania. Popyt na pracę reprezentują firmy, przedsiębiorstwa, które chcą zatrudnić ludzi o określonych kwalifikacjach.

Z punktu widzenia bezrobocia ludność możemy podzielić na:
- czynną zawodowo (aktywną), zdolna do pracy i chętna do jej wykonania tj.

ZASOBY PRACY = ZATRUDNIENI + BEZROBOTNI

- bierną zawodowo – ludność która nie posiada zdolności do pracy lub nie wyraża chęci do jej wykonywania, ludzie, którzy stracili zdolność do pracy, inwalidzi, chorzy, młode kobiety opiekujące się dziećmi lub młodzi mężczyźni w służbie wojskowej.

Bezrobocie mierzy się stopą bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA = (BEZROBOTNI / ZASOBY PRACY) * 100%

Przyczyny bezrobocia:
- zbyt niski poziom rozwoju gospodarczego uniemożliwiający stworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy
- zbyt wysoki przyrost naturalny ludności za którym nie nadąża tworzenie miejsc pracy
- zmniejszenie popytu na pracę wynikające z obniżenia ogólnej aktywności gospodarczej, występujące bądź to w fazie recesji, bądź na skutek wysokich podatków, będące skutkiem zbyt wysokich płac i związanych z nimi obciążeń pozapłacowych przy niskiej wydajności pracy
- zmiany w strukturze gospodarki, ograniczanie rozwoju pewnych dziedzin tracących znaczenie, czyli zwalnianie ludzi
- niska konkurencyjność a w rezultacie wypieranie produkcji krajowej z rynków krajowych i zagranicznych
- postęp techniczny może zmniejszać popyt na pracę w dłuższym okresie może zwiększać popyt
- zbyt wysokie zasiłki dla bezrobotnych szczególnie w stosunku do przeciętnych płac minimalnych to bowiem zniechęca ludzi o niskich kwalifikacjach do podejmowania pracy

Rodzaje bezrobocia:
- ukryte – typowe dla gospodarek centralnie zarządzanych, charakteryzuje się przerostami zatrudnienia, oficjalnie bezrobocia nie ma, ale wiele ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwach nie ma co robić
- jawne – występuje w gospodarce rynkowej, w której mechanizmy rynkowe określają optymalne rozmiary zatrudnienia, dostosowując popyt na pracę, rozmiary zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstw co zależy od aktywności gospodarczej.
Przejawia się występowaniem ludzi szukających pracy, nie mogących jej znaleźć.

1. krótkotrwałe (frykcyjne) – związane ze zmianą miejsca pracy
2. koniunkturalne – zależne od faz cyklu gospodarczego tzn. rośnie w okresie recesji, maleje w okresie rozkwitu
3. klasyczne (płacowe) – wynika ze zbyt wysokiego poziomu płac
3. strukturalne – wynikające z przekształcenia struktury gospodarczej kraju z tego, że pewne dziedziny gospodarki są ograniczane.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Społeczne przyczyny bezrobocia - praca licencjacka (⭐bibliografia ⭐przypisy)
52 stron(-y)
Aktywna walka z bezrobociem
18 stron(-y)
Bezrobocie na rynku pracy
34 stron(-y)
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa (⭐bibliografia)
5 stron(-y)
Podstawy makroekonomii
18 stron(-y)
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza
27 stron(-y)
Model ekonometryczny - wynagrodzenie w przedsiębiorstwach (Microfit)
18 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Makroekonomia » Definicja bezrobocia - jego przyczyny i skutki

Definicja bezrobocia - jego przyczyny i skutki
Ocena: 8.7 / 10
Liczba głosów: 57 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować