Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

ROA | techniki negocjacyjne | eurologistyka | programowanie liniowe | konflikt w organizacji | teoria użyteczności | innowacje | plan finansowy | logistyka w przedsiębiorstwie | cena równowagi | użyteczność krańcowa | ocena pracowników |

Definicja faktoringu - faktoring w ujęciu wąskim i szerokim

Literatura i praktyka definiuje faktoring na kilka sposobów. Spowodowane jest to zróżnicowaniem w warunkach rozwoju tej usługi w różnych krajach oraz możliwościami świadczenia faktoringu tylko w wąskim zakresie lub/i z dodatkowymi usługami.

Definicja faktoringu w wąskim znaczeniu: faktoring jest formą szybkiego finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Polega ona na finansowaniu przez faktora (firmę faktoringową, bank) kredytu kupieckiego udzielanego przez przedsiębiorstwo, zwane faktorantem, jego odbiorcom czyli kontrahentom, a także na szeroko pojętym administrowaniu wierzytelnościami. Administrowanie takie sprowadza się m.in. do monitorowania przebiegu spłat, inkasowania (księgowania) i rozliczania płatności.

Finansowanie o którym mowa oparte jest na wykupie wierzytelności faktoranta, które ten posiada wobec swych kontrahentów, a które powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przed terminem ich wymagalności.

Nabycie wierzytelności przez faktora następuję w drodze jej cesji.

Umowę cesji wierzytelności reguluje prawnie Kodeks Cywilny w artykułach 509-517. W wyniku zawartej umowy na faktora przechodzi wierzytelność główna, jak również prawa z nią związane.

Definicja faktoringu w szerszym ujęciu zakłada, że faktor poza przejęciem głównej wierzytelności i praw z nią związanych, może świadczyć na rzecz faktoranta usługi dodatkowe takie jak np.:
- inkaso (ściąganie) należności od kontrahentów
- wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty do dłużników przekraczających terminy płatności
- okresowe monitorowanie wypłacalności dłużników
- prowadzenie ksiąg handlowych i finansowych faktoranta
- gromadzenie najważniejszych danych statystycznych
- nadzór nad działalnością reklamową faktoranta
- magazynowanie towarów faktoranta
- pomoc w procedurach celnych przy imporcie i eksporcie towarów
- organizowanie krajowych i zagranicznych agencji (placówek) przedsiębiorstwa faktoranta
- pomoc w działaniach strategicznych i rozwojowych
- udzielanie przedsiębiorcy pożyczek i kredytów na zaspokojenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa faktoranta

W wymiarze usługowym faktoring może zawierać też elementy nowoczesnego konsultingu dotyczącego reklamy, inwestycji, zaopatrzenia, produkcji i zbytu, marketingu, jak również doradztwa prawnego i ekonomicznego.

Zdarza się, że faktor (np. bank) występuje w roli pośrednika/mediatora w sporach pomiędzy przedsiębiorcą-faktorantem a jego dłużnikami.

W swojej najpełniejszej formie faktoring wyręcza przedsiębiorstwo od wielu czynności, często trudnych i wymagających rozległej i wyspecjalizowanej wiedzy.

Faktoring stanowi swoistą alternatywę dla kredytu obrotowego i handlowego przy finansowaniu cykli rozliczeniowych.

Wciąż jednak najistotniejszym atrybutem faktoringu jest zapłata należności przez faktora (bank lub instytucję faktoringową), bezpośrednio po złożeniu faktur.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Globalizacja - praca 23
- Outsourcing 9
- Papiery wartościowe - akcje i obligacje 9
- Amortyzacja - metody amortyzacji z wyjaśnieniem 5
- Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji 5
- Six Sigma - referat 7
- Inflacja - referat 6

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » Definicja faktoringu - faktoring w ujęciu wąskim i szerokim

Definicja faktoringu - faktoring w ujęciu wąskim i szerokim
Ocena: 9.8 / 10
Liczba głosów: 22 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 4 Nowy | Zobacz też: Artykuł 93 Tylko do końca tygodnia