Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

podstawy zarządzania | Kaizen | marketing przemysłowy | wykłady z międzynarodowych stosunków gospodarczych | płace | dochody budżetu państwa | przykładowy model ekonometryczny | ISO | efektywna obsługa konsumenta | strategia sprzedaży | rozliczenia bezgotówkowe | test Jarque-Bera |

Kredyty

Co to jest credit scoring - Przy dokonywaniu analizy zdolności kredytowej osoby fizycznej banki muszą dysponować odpowiednimi danymi statystycznymi i wskaźnikami...)


Kredyt rolowany - Jest to kredyt, w którym bank wielokrotnie przedłuża termin jego spłaty na okres ustalony w...)

Przelew wierzytelności - Zasady prawne stosowania przelewu wierzytelności regulują przepisy art. 509 – 518 k.c. Umową o przelew...)

Weksel i poręczenie wekslowe - Częsta stosowaną formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco. Jest to dokument zawierający co najmniej...)

Poręcznie według prawa cywilnego - Poręczenie jako zabezpieczenie kredytu jest to umowa, przez którą poręczyciel (osoba trzecia) zobowiązuje się wobec...)


Kredyt w rachunku kredytowym - Kredyt w rachunku kredytowym to kredyt, którego uruchomienie następuje poprzez otwarcie dla kredytobiorcy wydzielonego rachunku...)

Kredyt kasowy (płatniczy) - Kredyt ten umożliwia kredytobiorcy pobranie z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku. ...)

Kredyty w rachunku bieżącym w ofercie banków - Kredyt w rachunku bieżącym jest formą kredytu obrotowego. Przeznaczony jest on jak każdy kredyt obrotowy...)

Kredyty inwestycyjne w ofercie banków - Dzięki udzielaniu kredytów inwestycyjnych bank ma zapewnione wpływy z długiego okresu kredytowania (korzystniej jest pobierać...)


Rodzaje kredytów bankowych - W praktyce gospodarczej spotykamy różne rodzaje kredytów. Ich podział dokonać można w oparciu o różne...)

Prawne zabezpieczenia kredytów - Można podzielić na: Osobiste - odpowiedzialność osobista osoby dającej zabezpieczenie:...)

Odwrócony kredyt hipoteczny - kredyt odwrotny - Reverse mortgage (z ang.) jest on innowacyjną usługą finansową adresowaną do osób starszych, które posiadają...)

Złe kredyty - Za 'złe kredyty' uważa się głównie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek...)

Kredyty dewizowe - Są to kredyty udzielane w walutach obcych. Kredyty te mogą być udzielane przez polskie banki,...)

Czym jest kredyt hipoteczny - Są kredytami średnioterminowymi lub długoterminowymi przeznaczone na cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże granicę...)

Linia kredytowa - To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy. Wówczas...)

Kredyty akceptacyjne - Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty...)

Kredyty dyskontowe - Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności. ...)

Kredyty konsumpcyjne - Przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie...)

Kredyty inwestycyjne - Służą one finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych. ...)

Strona 1 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>

Nowe artykuły: Artykuł 19 Nowy | Zobacz też: Artykuł 33 nagrodzony