Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

decyzje konsumenta na rynku | logistyka w przedsiębiorstwie | funkcja trendu | rezerwa obowiązkowa | metody walki z inflacją | wartość pieniądza w czasie | wykłady z geografii ekonomicznej | majątek przedsiębiorstwa | transformacja systemowa w Posce | etapy analizy strategicznej | zarządzanie jakością | analiza bilansu |

Macierz Ansoffa

H. I. Ansoff, jeden z pionierów zarządzania strategicznego, opracował w latach 50-tych koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa opartą na relacjach zachodzących pomiędzy produktem a rynkiem. Koncepcja ta do dziś jest powszechnie cytowana w literaturze zarządzania i stanowi klasyczne ujęcie tej problematyki.

Macierz Ansoffa ukazuje cztery potencjalne kierunki działania, wynikające z możliwości realizacji złożonych celów w obrębie dotychczasowych lub nowych rynków zbytu oraz z uwzględnieniem dotychczasowych lub nowych produktów.

Strategia produkt-rynek oparta na macierzy Ansoffa polega na poszukiwaniu możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Model strategii rozwoju obejmuje więc zarys możliwych wariantów macierzy Ansoffa.

W ramach strategii produkt-rynek możliwe są cztery rozwiązania strategiczne:
1. Strategia penetracji rynku zmierza do zwiększenia rozmiarów sprzedaży na dotychczasowym rynku, z uwzględnieniem tych klientów, którzy zgłaszają popyt na produkty spełniające dotychczasowa funkcje. Przy zastosowaniu tej strategii osiąga się wzrost produkcji wykorzystując istniejący aparat wytwórczy. Szanse wzrostu daje czynny stosunek do istniejących potrzeb poprzez udział w targach i wystawach, reklamę, operowanie cenami i warunkami dostaw, stosowanie upustów, bonifikat itd.

Strategia penetracji rynku jest stosowana przede wszystkim w warunkach rynku nasyconego i względnie stabilnego oraz sytuacji, kiedy produkty znajdują się w dalszych fazach cyklu życia. Ze względu na dobrą znajomość rynku podejmowane decyzje są mało ryzykowne. W długim okresie strategia ta może okazać się nieskuteczna, wtedy kierownictwo musi zastosować strategię rozwoju rynku.

2. Strategia rozwoju rynku oznacza, że rozwój przedsiębiorstwa następuje w rezultacie oferowania tego samego produktu, ale na nowym rynku. Strategia ta jest bardziej ryzykowna niż penetracja rynku ze względu na to, że wymagania i zwyczaje zakupowe mogą się różnić od wymagań rynku, na którym przedsiębiorstwo dotychczas działało, oraz ze względu na brak doświadczenia w działaniach na nowym rynku.
Strategia wzrostu sprzedaży przez rozwój rynku może być realizowana na dwa sposoby:
a) poszukiwanie nowych rynków zbytu przy uwzględnieniu dotychczasowych funkcji i przeznaczenia produktu
b) poszukiwanie nowych zastosowań dotychczasowego produktu oraz kreowanie na tej podstawie rynków dodatkowych, eksploatowanych obok rynku docelowego, dla którego produkt został stworzony

3. Strategia rozwoju produktu oznacza, że rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się przez oferowanie na dotychczasowym rynku produktów nowych lub zmodernizowanych. Polega ona na poszerzaniu lub pogłębianiu dotychczasowego programu asortymentowego przeznaczonego na dotychczasowy rynek bądź na zastępowaniu nowymi produktami tych wyrobów, które zdążyły się już 'zestarzeć' i nie gwarantują firmie utrzymania swojej pozycji rynkowej. 'Nowy produkt' oznacza wyrób, którego przedsiębiorstwo dotychczas nie produkowało. Taka strategie powoduje wprowadzenie nowych rozwiązań w dziedzinie organizacji procesu produkcyjnego, zainstalowanie bardziej nowoczesnych i wydajnych urządzeń.

4. Strategia dywersyfikacji jest strategią najbardziej złożoną, stymulującą w największym stopniu rozwój organizacji i jednocześnie najtrudniejszą. Wymaga ona rozszerzenia dotychczasowego zakresu działania przedsiębiorstwa przez wejście na nowe rynki z produktami niewytwarzanymi dotąd w przedsiębiorstwie. Z tą strategią wiąże się duże ryzyko, ale w razie powodzenia efekty są również duże. Strategię realizuje się przez:
a) zakup licencji (know-how)
b) zakup innego przedsiębiorstwa albo fuzję
c) wysiłkiem samego przedsiębiorstwa

5. Strategie ograniczania – stosuje się wówczas, gdy posiadane zasoby oraz zmiany w otoczeniu rynkowym nie pozwalają na podejmowanie działań umożliwiających rozwój firmy. W takim przypadku kierownictwo przedsiębiorstwa może podjąć decyzje o ograniczaniu intensywności działań i wydatków marketingowych (redukcja lub utrzymanie) w związku z przegrupowaniem zasobów firmy w celu poprawy efektywności. Poniższa macierz przedstawia graficzny obraz strategii ograniczania.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, obszerne referaty z bibliografią, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Strategie marketingowe - referat 25
Zarządzanie marketingowe - opracowanie 20
Plan marketingowy spółdzielni handlowej 25
Metody analizy marketingowej 11
Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 14
Plan marketingowy firmy produkcyjno-dekoratorskiej 17
Business plan - Standardy Unido 23

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Analiza strategiczna » Macierz Ansoffa

Macierz Ansoffa
Ocena: 9.1 / 10
Liczba głosów: 105 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 6 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 75 przeczytany 688 razy