Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

kryzys gospodarczy | teoria procesu | list zastawny | przywództwo | diagram ishikawy | CEFTA | kredyt bankowy | wpływ reklamy | cykl życia marki | wynik finansowy | zarządzanie produkacją | elastyczność |

Marketing mix - 5P

Marketing mix to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy (narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po to, by cała oferta w pełni zaspokajała potrzeby konsumentów.

Narzędzia marketingu mixNarzędzia marketingu mix zostały zgrupowane przez McCarthy'ego w cztery grupy, ta czteroczynnikowa klasyfikacja narzędzi jest nazywana 5P: Product, price, place, promotion, people  (produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie).

Zgodnie z teorią 5P, marketing mix służy do produkcji właściwego produktu, o właściwych pożądanych przez klienta cechach dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i posiadającego właściwą cenę.

Marketing mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje chcąc osiągnąć zamierzone cele na wybranym rynku działania. Ujęcie klasyczne wyróżnia cztery narzędzia marketingowe określane jako formuła 4P (od pierwszych liter angielskich odpowiedników). Narzędzia te oddziałują wzajemnie na siebie i tworzą swoistą mieszankę (stąd angielski zwrot mix).

Podstawowym narzędziem marketingu mix jest produkt. Produktem nazywamy
w marketingu zarówno dobra materialne, usługi, jak i idee, oferowane na rynku do sprzedaży i zaspakajające określone potrzeby.

Drugim narzędziem jest cena, rozumiana jako suma pieniędzy, jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego produktu. Decyduje (w połączeniu z wielkością zrealizowanej sprzedaży) o przychodach przedsiębiorstwa, a tym samym o jego zysku.

Dystrybucja obejmuje różne czynności związane z przemieszczaniem produktu z miejsca jego wytworzenia do miejsca nabycia i konsumpcji.

Ostatnim narzędziem marketingu jest promocja (komunikacja z rynkiem). Jest to zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo informuje o firmie i cechach produktu oraz przekonuje nabywców do jego zakupu.

Stosowanie marketingu mix oznacza użycie wszystkich tych narzędzi. W skład każdego z narzędzi może wchodzić szereg różnych instrumentów. Ich ilość i rodzaj zmieniają się w zależności od warunków istniejących na rynku: przesyt pewnych instrumentów powoduje ich ograniczanie na rzecz innych (np. zbyt duża liczba reklam powoduje osłabienie jej działania na konsumentów, czyli konieczność stosowanie innych instrumentów promocji).

Marketing mix w usługach - formuła 5PNależy zwrócić uwagę, iż w sytuacji, gdy produkt jest niematerialny (usługi) koncepcja marketingu mix ulega pewnej modyfikacji. Wynika to z faktu, że usługi charakteryzują się pewnymi specyficznymi cechami, co ma wpływ na sposób stosowania marketingu. Usługa jest w istocie związana z obsługą. W związku z tym marketing mix charakterystyczny dla rynku usług zawiera jedno dodatkowe narzędzie: personel, tworząc formułę 5P.

Pojęcie personelu obejmuje:
- zaangażowanie w proces obsługi
- samodzielność podejmowania decyzji bez odwoływania się do kierownictwa
- poziom wyszkolenia
- wygląd zewnętrzny i postawę wobec klientów

Marketing mix w firmieMarketing mix stanowi pewne ramy działań, w których porusza się menedżer i które może kształtować. Ewentualny sukces będzie zależał od wyboru środków, jakimi się posłuży, od zdolności modyfikacji marketingu-mix i od zdolności do szybkiej zmiany strategii działania w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. Jednakże na działania, które podejmuje się w ramach systemu marketingowego, mają wpływ również czynniki zewnętrzne i wewnętrzne na które menadżer nie ma wpływu, a mianowicie:
- warunki społeczne i prawne
- stan ekonomiczny i technologiczny
- działania konkurencji
- cele i możliwości firmy

Czynniki te należy uwzględnić w działalności marketingowej. Ponadto należy współdziałać z dostawcami i pośrednikami. Aby uzyskać optymalne wyniki, konieczne jest dopasowanie i koordynowanie poszczególnych instrumentów marketingu oraz uwzględnienie czynników niezależnych od przedsiębiorstwa.
Punktem wyjścia wszelkich działań marketingowych jest człowiek-konsument. Wiedza o człowieku-konsumencie oraz o jego postępowaniu na rynku jest niezbędna do opracowania skutecznych działań marketingowych.

Człowiek, jak wiadomo, odczuwa potrzeby i dąży do ich zaspokajania najczęściej w drodze zakupu odpowiednich produktów lub usług. W tym znaczeniu każdy człowiek jest potencjalnym nabywcą.

Jednakże zaspokajanie potrzeb ma charakter ograniczony i dlatego działania ludzi związane z zaspokajaniem potrzeb mają charakter świadomy i celowy. Działania te poza czynnikami fizjologicznymi klimatycznymi są motywowane czynnikami ekonomicznymi, demograficzno - socjologicznymi i kulturowymi, ale mogą być też - o czym należy pamiętać - wywołane przez działalność reklamową. Na świadome lub nieświadome zachowanie nabywcy wywiera więc wpływ wiele czynników. Dlatego w ramach marketingu nie wystarczy tylko poznać motywacje zakupu nabywców, ale istotne znaczenie posiada także ich pobudzanie, a nawet tworzenie.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, obszerne referaty z bibliografią, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Marketing miasta 12
Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C 3
Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
Marketing Internetowy - referat 14
Marketing i jego elementy 14
Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu 6
Marketing globalny - referat 11

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Marketing mix - 5P

Marketing mix - 5P
Ocena: 8 / 10
Liczba głosów: 89 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 27 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 35 na studia