Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
model ekonomiczny | metoda scenariuszowa | finanse gminy | eurodystrybucja | teoria użyteczności | EAN | Giełda Papierów Wartościowych | poziom istotności |

Podejście poznawcze w motywacji

Podejście poznawcze w motywacji opiera się na założeniu, że zachowanie człowieka jest uzależnione od zakresu i struktury informacji, które posiada o rzeczywistości. Sieć poznawcza, która kształtuje się w ciągu całego życia jednostki ludzkiej, odgrywa kluczową rolę w tym podejściu.

Sieć poznawcza składa się z różnych elementów, takich jak: wiedza, przekonania, wartości, oczekiwania i postrzeganie świata, które wpływają na sposób, w jaki jednostka postrzega i interpretuje rzeczywistość.

W kontekście motywacji informacja pełni istotną rolę jako czynnik motywujący. Posiadanie odpowiednich informacji może wpływać na poziom zaangażowania i efektywności jednostki w wykonywaniu zadań.

Pracownik, który posiada pełniejszą wiedzę na temat swojej pracy, celów organizacji i sposobu w jaki jego działania wpływają na funkcjonowanie całej organizacji jest bardziej skłonny do zaangażowania się w wykonywanie tych zadań.

W podejściu poznawczym istotne jest przekonanie, że pracownik pracuje lepiej, gdy wie, że jego praca ma znaczenie i może mieć realny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Posiadanie informacji na temat celów organizacji, strategii działania i konkretnych rezultatów, które można osiągnąć, może wzmacniać motywację jednostki do osiągania tych celów.

Dodatkowo wiedza na temat konsekwencji i nagród związanych z wykonaną pracą może mieć wpływ na motywację jednostki. Jeśli pracownik jest świadomy, że jego wysiłek i osiągnięcia będą doceniane, nagradzane lub będą miały pozytywne skutki dla niego samego lub dla organizacji, jest bardziej skłonny do angażowania się w pracę i podejmowania wysiłku.

Podejście poznawcze w motywacji kładzie również nacisk na potrzebę stałego rozwijania sieci poznawczej jednostki. Pozyskiwanie nowych informacji, zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności mogą przyczynić się do większej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wzmacniać poczucie kompetencji i samoefektywności.

Ważne jest również, aby organizacja stwarzała odpowiednie warunki do rozwoju sieci poznawczej pracowników. Dostarczanie odpowiednich informacji, szkoleń, wsparcia i możliwości awansu może mieć istotny wpływ na motywację pracowników do osiągania wyznaczonych celów.

Reasumując: Podejście poznawcze w motywacji to perspektywa badawcza, która skupia się na roli myśli, przekonań, interpretacji i procesów poznawczych jednostki w kształtowaniu jej motywacji. Opiera się na założeniu, że to jak jednostka interpretuje i rozumie rzeczywistość ma istotny wpływ na jej motywację do działania.

W kontekście podejścia poznawczego motywacja nie jest postrzegana jedynie jako wynik bodźców zewnętrznych (takich jak nagrody lub kary), ale jako efekt subiektywnych interpretacji i przekonań, które jednostka ma na temat siebie, swoich celów i możliwości osiągnięcia sukcesu. To jak jednostka postrzega i interpretuje sytuacje wpływa na jej odczucia, myśli i działania.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Teorie motywacji - opracowanie
19 stron(-y)
Proces motywowania - referat (⭐bibliografia ⭐przypisy)
12 stron(-y)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (⭐bibliografia)
5 stron(-y)
Motywacja do pracy
11 stron(-y)
Psychologia reklamy - opracowanie
14 stron(-y)
Motywacja jako funkcja zarządzania (⭐bibliografia)
10 stron(-y)
Teorie motywacji
15 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Podejście poznawcze w motywacji

Podejście poznawcze w motywacji
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 170 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii