Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Prawo cywilne

Przelew wierzytelności (cesja) - Przelew wierzytelności jako zabezpieczenie kredytu jest umową pomiędzy bankiem udzielającym kredytu a kredytobiorcą lub osobą...)


Co to jest weksel własny in blanco - Weksel własny in blanco jest to dokument zawierający, co najmniej podpis wystawcy, złożony w zamiarze...)

Hipoteka przymusowa - To hipoteka wymuszona przez bank. Bank może jej żądać od...)

Hipoteka kaucyjna - Może zabezpieczać spłatę określonych kredytów, ale o nieustalonej wysokości., a także kredytów, które będą udzielane...)

Hipoteka zwykła - Znajduje zastosowanie do już udzielonych kredytów, a wniosek o wpis do tej hipoteki powinien udokumentować...)


Indos - żyro - To przeniesienie praw własności wynikających z czeku, weksla, konosamentu, dowodu składowego. ...)

Domicyliat - Osoba fizyczna lub prawna, w której mieszkaniu lub siedzibie weksel ma być płatny.)

Nowe artykuły: Artykuł 1 Nowy | Artykuł 46 na studia | żyrandole kryształowe