Top strony
Wyszukiwarka serwisu
ekonomiczna wartość dodana | zabezpieczenia kredytów | analiza konkurencji | przykładowa analiza finansowa | kultura organizacji | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | metoda abc | magazynowanie | proces dystrybucji | hipoteza | ROS | wskaźniki analizy finansowej |

Przelew wierzytelności (cesja)

Przelew wierzytelności jako zabezpieczenie kredytu jest umową pomiędzy bankiem udzielającym kredytu a kredytobiorcą lub osobą trzecią (cedant), na mocy której cedant przenosi na bank swoje prawo do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi.

W interesie banku leży, by:
- wierzytelności, które są cedowane na niego przez kredytobiorcę pochodziły od osób odpowiedzialnych majątkowo
- dokładnie stwierdzić tytuł prawny wierzytelności, która ma być przeniesiona na rzecz banku
- wierzytelności te były realne do ściągnięcia
- w przypadku, gdy termin płatności wierzytelności przypada przed terminem spłaty kredytu, w umowie cesji został zamieszczony warunek uprawniający bank do blokady na rachunku bankowym należności, które wpłyną przed terminem spłaty kredytu jako jego zabezpieczenie

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu nie może być przyjęta cesja praw z tytułu prawa odkupu, pierwokupu czy innych praw niezbywalnych.

W praktyce bankowej stosuje się dwa rodzaje cesji:
- cesję konkretnie oznaczonej wierzytelności lub kilku wierzytelności
- cesję globalną, na mocy której kredytobiorca dokonuje cesji wielu swoich wierzytelności już istniejących, bądź przyszłych

Najbardziej korzystna jest dla banku sytuacja, gdy cedant ma zawartą ze swoim kontrahentem umowę na stałą dostawę określonych towarów lub usług. Wówczas bank może dokonać cesji wierzytelności w wysokości odpowiadającej wartości jednej dostawy.

Jeżeli zabezpieczenie kredytu ma stanowić cesja wierzytelności cesja wierzytelności przyszłych, należy je określić w umowie w sposób jednoznaczny, np. wierzytelności pochodzące od konkretnego dłużnika, bądź kilku dłużników. Szczególnym rodzajem cesji wierzytelności jest przelew wierzytelności z tytułu akredytywy dokumentowej. Przyjęcie takiego zabezpieczenia spłaty kredytu jest celowe jeżeli:
- beneficjantem akredytywy jest kredytobiorca lub osoba trzecia
- akredytywa została potwierdzona przez bank polski
- kwota akredytywy nie jest niższa od kwoty udzielonego kredytu wraz z odsetkami (jeżeli akredytywa stanowi jedyne zabezpieczenie kredytu) i w terminie spłaty kredytu nie będzie wyczerpana
- termin ważności akredytywy nie upływa później niż termin spłaty kredytu

Zabezpieczenie spłaty kredytu może stanowić również cesja wierzytelności przysługujących cedantowi z tytułu posiadania przez niego rachunku bankowego.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Wykłady z bankowości - opracowanie
30 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Prawo cywilne » Przelew wierzytelności (cesja)

Przelew wierzytelności (cesja)
Ocena: 9.8 / 10
Liczba głosów: 32 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować