Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Motywacyjna funkcja wynagradzania - Pojęcie wynagrodzenie zostało zdefiniowane 1 lipca 1949r w art. 1 Konwencji nr 95 Międzynarodowej Organizacji....)


Stymulacja motywacji - Stymulacja, to pobudzanie do działania, zachęcanie, dawanie bodźca. Natomiast stymulacja motywacji, to nic innego jak...)

Teoria sprawiedliwości - Teoria sprawiedliwości wychodzi z założenia, że pracownicy mierzą to, co wnoszą do pracy (nakłady), i...)

Teoria wzmocnienia - Teoria wzmocnienia bazuje na poglądzie, że zachowanie jest powodowane przez środowisko. Innymi słowy zachowanie jest...)

Teoria potrzeb Davida McClellanda - Bardzo ważne ze względu na temat niniejszej pracy, są teorie motywacji skoncentrowane na zachowaniu, gdyż...)


Teoria Fredericka Herzberga - Frederick Herzberg, wysunął on teorię czynników motywacyjnych i higienicznych. Poszukiwał on odpowiedzi na pytanie: Czego...)

Teoria X i teoria Y Douglasa McGregora - Twórcą kolejnej teorii związanej z motywacją, określanej jako teoria X i teoria Y, jest Douglas...)

Teoria hierarchii potrzeb wg Abrahama Maslowa - Teoria hierarchii potrzeb jest najbardziej znanym sposobem rozpatrywania motywacji. ...)

Cechy antyprzywódcze - to: 1. Brak wrażliwości w stosunku do innych: szorstkość, obcesowość, odpychający styl życia....)


Liderzy przyszłości wg Edgara Scheina - Według  liderzy przyszłości będą musieli wykazać się w coraz większym stopniu następującymi charakterystycznymi cechami....)

Menedżer przywódca jutra wg Stephena Coreya - Menedżer, przywódca jutra wg Stephena Corey’a powinien spełniać trzy podstawowe role: ...)

17 kompetencji przywództwa - Przywództwo można zdefiniować w ramach 17tu kompetencji. Podczas analizowania i grupowania 1871 zdarzeń, badacze utworzyli...)

Etapy rekrutacji - We współczesnym zarządzaniu potencjałem kadrowym pozyskiwanie odpowiednich pracowników wzrasta do rangi kluczowego problemu  wszystkich...)

Determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia - Skuteczność motywowania przez wynagrodzenia zależy od: - otoczenia zewnętrznego, a więc uwarunkowań społeczno-gospodarczych,...)

Warunki skutecznego premiowania - W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sformułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się premią...)

Premia jako instrument motywowania - Premia jest – obok płacy zasadniczej – drugim elementem wynagradzania o podstawowym znaczeniu motywacyjnym. Jej...)

Wyniki (efekty) wartościowania płacy - Wyniki wyceny (wartościowania) pracy stanowią podstawę zaszeregowania stanowiska do odpowiedniej kategorii, zbudowania tabeli płac i...)

Wysiłek fizyczny jako kryterium wartościowania płacy - Wysiłek fizyczny to kryterium, które dotyczy stanowisk robotniczych i określa poziom: - obciążenia...)

Kryteria wartościowania płacy - Do grupy kryteriów, które niemal powszechnie stosowane są przy wycenie pracy w praktyce firm, należą:...)

Syntetyczne metody wartościowania pracy UMEWAP-87 i UMEWAP-95 - Jednak zdecydowanie większe zastosowanie niż metody syntetyczne mają metody analityczne. Do tych metod zalicza się:...)

Strona 1 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Nowe artykuły: Artykuł 36 Nowy | Artykuł 70 Tylko do końca tygodnia