Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
test Jarque-Bera | prognozowanie i symulacje | mikrootoczenie | model ekonometryczny | budżet gminy | elastyczność krzyżowa | walka z bezrobociem | wynagradzanie |

Bony skarbowe


 • Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe -...
  Liczba stron: 10

 • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

 • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego - Rodzaj operacji otwartego rynku polegających na dokonywaniu przez bank centralny kupna (ang. outright purchase) lub sprzedaży (ang. outright sale) bankom komercyjnym papierów wartościowych znajdujących się... (0.2 stron A4)
 • Uczestnicy rynku pieniężnego - W Polsce są to: Bank Centralny (Narodowy Bank Polski) Skarb Państwa, który emituje bony skarbowe banki komercyjne przedsiębiorstwa emitujące bony handlowe inwestorzy instytucjonalni (w... (0.2 stron A4)
 • Instrumenty rynku pieniężnego - Główne instrumenty to: lokaty międzybankowe (depozyty międzybankowe) certyfikaty depozytowe ( bankowe papiery wartościowe) krótkoterminowe papiery dłużne operacje repo, reverse repo, sell-buy- back, buy-sell-back weksle i... (0.2 stron A4)
 • Bony kasowe - Są papierami wartościowymi emitowanymi przez banki. Są one denominowane w okrągłych kwotach z terminem wykupienia przez emitujący je bank zazwyczaj w czasie 3 – 12... (0.3 stron A4)
 • Papiery wartościowe - To dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a... (0.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii