Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
fazy cyklu koniunkturalnego | weryfikacja hipotez | krzywa podaży | marka globalna | metoda Hellwiga | dystrybucja | analiza marketingowa | budżet gminy |

DAGMAR


  • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
    Liczba stron: 22

Krótkie informacje z Kompendium

  • Model DAGMAR - Akronim DAGMAR oznacza: Determining Advertising Goals, Measuring Advertising Effectiveness (określenie celów reklamy, pomiar efektywności reklamy). Model DAGMAR zakłada dwa etapy oddziaływania reklamy: Etap 1: Informacyjna rola reklamy:... (0.8 stron A4)
  • Modele ułatwiające akceptowanie zmian - By zmniejszyć lub eliminować niepowszechność akceptacji można wykorzystać różne modele znane w innych sferach działalności organizacyjnej, ale odpowiadające dostosowaniu do sfery wdrażania zmiany. Są to: 1. AIDA 2.... (2.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii