Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
innowacje | bank centralny | ocena zdolności kredytowej | rachunek kosztów pełnych | współczynnik zmienności | psychologia społeczna | zadania z rozwiązaniami | funkcja CES |

DCF


  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
    Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

  • Opracowanie projektu budżetu JST - Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Bez zgody zarządu organ stanowiący jst nie może wprowadzić w projekcie... (0.3 stron A4)
  • Biznesplan - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich... (0.7 stron A4)
  • Aktywne i pasywne papiery wartościowe - Aktywne papiery wartościowe czyli obligacje i bony skarbowe emitowane są do publicznego obrotu w celu pokrycia deficytu budżetowego bądź też w celu zabezpieczenia płynności finansowej... (0.2 stron A4)
  • Narodowe Fundusze Inwestycyjne - Są jedną z form prywatyzacji. Prywatyzacja poprzez NFI opiera się na utworzonych w 1995r. Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, w Polsce powstało ich 15, każdy z nich... (0.6 stron A4)
  • Dualna koncepcja marketingu - Rozróżnia marketing jako: 1. koncepcję zarządzania: a) konsument (indywidualizacja preferencji klienta) b) konkurent (zmiany w strukturze i zasięgu konkurencji) c) handel (internacjonalizacja rynku) 2. marketing jako równorzędna funkcja przedsiębiorstwa... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii