Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wskaźniki operacyjne | wsakźniki du Ponta | weryfikacja istotności parametrów modelu | zarządzanie logistyką | zarządzanie zapasami | zarządzanie procesowe | testy psychologiczne | analiza konkurencyjności |

Deficyt budżetowy


 • Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - Skład pracy: definicja historii myśli ekonomicznej i jej znaczenie, prawo rynku Saya, teoria interwencjonizmu państwowego Johna Maynarda Keynesa, metodologiczne założenia...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce - Skład pracy: definicja deficytu budżetowego, rodzaje deficytów, źródła powstania, finansowanie, źródła finansowania DB w Polsce (1989-1998), wielkość deficytu a zjednoczenie...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Rola banku centralnego - referat - Skład pracy: rewolucja w usługach finansowych a rola banku centralnego w latach dziewięćdziesiątych, definicja i cechy banku centralnego, role i...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia

 • Podstawy finansów publicznych - wykłady - Omówienie podstawowych zagadnień i definicji: finanse, zasób i fundusz pieniężny, kategorie zjawisk finansowych, przychody i wydatki materialne i osobowe, popyt...
  Liczba stron: 28

 • Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) - Skład pracy: tło historyczne i sytuacja gospodarcza kraju w 1989 roku, uwarunkowania reform, sytuacja makroekonomiczna (w tym wykres kształtowania się...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z makroekonomii - Skład opracowania: John Maynard Keynes i jego zwolennicy, interwencjonizm państwowy, stagflacja, teoria równowagi gospodarczej Keynesa - założenia i schemat graficzny;...
  Liczba stron: 14

 • Budżet państwa - referat - Skład pracy: definicja budżetu państwa, nadwyżki budżetowej, deficytu i równowagi budżetowej - wraz z ilustracją graficzną, funkcje budżetu, rydystrybucja, zasady...
  Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Deficyt budżetowy i jego rodzaje - To niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami. Rodzaje deficytu budżetowego: deficyt rzeczywisty – to taki, jaki faktycznie wynika... (0.4 stron A4)
 • Deficyt budżetu państwa - Jest to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków (inaczej - nadwyżka wydatków nad dochodami). Źródłami finansowania deficytu budżetowego mogą być kredyty... (0.4 stron A4)
 • Rodzaje deficytu budżetowego - Wyróżnia się najczęściej: deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym roku budżetowym, deficyt strukturalny – jest wielkością hipotetyczną, założeniem... (0.5 stron A4)
 • Zasada równowagi budżetowej - Zasada ta określa, iż wydatki powinny znajdować swoje pokrycie w dochodach, jednak tak rozumiana dosłownie prawie nigdy nie jest respektowana. Najczęściej występują odchylenia od stanu... (0.3 stron A4)
 • Kryzys gospodarczy - (inaczej: recesja, depresja) to zjawisko ekonomiczne, którego przejawem jest m.in. spadek PKB lub dochodu narodowego w wielkościach bezwzględnych obserwowany między rokiem t1 a rokiem tn... (0.4 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii