Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
model Portera | kierowanie konfliktem | plan marketinfowy | teoria potrzeb | analiza progu rentowności | korporacje transnarodowe | strategie marki | krzywa Philipsa |

Dochody JST


 • Budżet gminy - Skład opracowania: definicja budżetu gminy, zasada jedności, jawności, uprzedniości, równowagi budżetowej, szczegółowości, zawartość budżetu, podstawowe definicje - dochody jednostki samorządowej,...
  Liczba stron: 5

 • Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Praca opisuje: dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne, dotacje celowe. (7 stron) [Podstawa prawna, m.in.: Ustawa z dnia...
  Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego - Skład pracy: definicja budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zadania gminy, dochody budżetu gminy, powiatu, województwa, wydatki budżetów JST, opracowanie projektu budżetu,...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Budżet państwa - praca - Skład pracy: wyjaśnienie pochodzenia słowa budżet, rozwój budżetu państwa w Polsce oraz jego znaczenie, klasyfikacja i procedura budżetowa, funkcje Skarbu...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia

 • Wykonywanie budżetu państwa - Skład pracy: podział kompetencji, bankowe rachunki budżetowe, rachunek centralny i subkonta, dokonywanie wydatków, zaciąganie zobowiązań, harmonogram dochodów i wydatków budżetu...
  Liczba stron: 26 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - Skład pracy: gmina jako podstawowa jednostka samorządowa, samorząd gminy w okresie II RP, samorząd terytorialny po II wojnie światowej, samorządność...
  Liczba stron: 37 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) - Bardzo obszerna ściąga z finansów publicznych, a w niej między innymi: pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych, przedsiębiorstwa publiczne, funkcje...
  Liczba stron: 15

 • Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe -...
  Liczba stron: 10

 • Pytania testowe z mikroekonomii - Ponad 160 pytań testowych na egzamin z badania rynku, a w nich m.in.: barometr rynku, bariery wejścia na rynek producentów...
  Liczba stron: 16

 • Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce - Skład pracy: definicja deficytu budżetowego, rodzaje deficytów, źródła powstania, finansowanie, źródła finansowania DB w Polsce (1989-1998), wielkość deficytu a zjednoczenie...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego - Skład pracy: definicja jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu JST, działalność jednostek, funkcje budżetu w zarządzaniu jednostką samorządowa, rodzaje budżetów (budżet...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Podstawy makroekonomii - Skład opracowania: definicja makroekonomii, relacja między mikroekonomią i makroekonomią, mierniki rozwoju dobrobytu, produkt narodowy brutto (PNB), metody liczenia produktu narodowego...
  Liczba stron: 18

 • Podstawy finansów publicznych - wykłady - Omówienie podstawowych zagadnień i definicji: finanse, zasób i fundusz pieniężny, kategorie zjawisk finansowych, przychody i wydatki materialne i osobowe, popyt...
  Liczba stron: 28

 • Ściąga z zarządzania kadrami - Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały, pojęcia) sposób w sumie ponad 50 zagadnień z podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, a w...
  Liczba stron: 8

Krótkie informacje z Kompendium

 • Źródła dochodów gospodarstw domowych - Możemy wyróżnić m.in. takie (stałe) dochody jak: dochody z pracy najemnej członków gospodarstwa domowego, dochody z z gospodarstwa rolnego dochody z pracy na własny rachunek... (0.2 stron A4)
 • Dochody województwa - To m.in.: 1. udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa 2. subwencja ogólna 3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 4. dotacje celowe z budżetu... (0.3 stron A4)
 • Dochody gminy - Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a także środki... (0.2 stron A4)
 • Dochody budżetu powiatu - To m.in.: 1. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatów, 2. dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3. dotacje z funduszy... (0.4 stron A4)
 • Dochody powiatu - To m.in.: 1. udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, 2. subwencja ogólna 3.... (0.4 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii