Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
zasada Pareto | merkantylizm | wpływ reklamy | metoda Kanban | teoria zachowań producenta | prace licencjackie z marketingu | Just in time | strategie marketingowe |

Fucje i przejęcia


 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe - Skład pracy: przyczyny powstania i rozwoju korporacji transnarodowych, czynniki wpływające na decyzje o internacjonalizacji produkcji przedsiębiorstwa, najbardziej wartościowe firmy świata,...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat - Skład pracy: formy i klasyfikacja łączenia przedsiębiorstw, definicja fuzjii i przejęcia, przejęcie firmy poprzez nabycie akcji (na wniosek i za...
  Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia

 • Etyka w relacji z konkurencją - Skład pracy: definicja konkurencji gospodarczej, jej wady i zalety oraz podział, przykłady odstępstw od reguł uczciwej konkurencji, reguły konkurencji pozytywnej...
  Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Strategie (sposoby) obrony przed przejęciem przedsiębiorstwa - To: blokowanie oferty przejęcia • zaskarżenie oferty do sądu • lobbing (pozyskanie związków zawodowych, nacisk na urzędy antymonopolowe) • wprowadzenie uprzywilejowania części akcji • inne zmiany zasad kontroli nad... (0.7 stron A4)
 • Usługa ubezpieczeniowa - Polega na sprzedaży ochrony ubezpieczeniowej, która oznacza gotowość przejęcia przez zakład ubezpieczeń materialnych i niematerialnych skutków realizacji ryzyka, będącego przedmiotem prawnego stosunku ubezpieczenia, na warunkach... (0.2 stron A4)
 • Program działalności eksploatacyjnej - To program, który winien określać zespół celowych działań organizacyjno – technicznych i ekonomicznych ludzi z nieruchomością oraz wzajemne relacje występujące pomiędzy nimi od chwili jej... (0.2 stron A4)
 • Fuzja - Oznacza takie połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorpcja jednej firmy przez drugą, następuje przejęcie zarówno aktywów, jak i pasywów. Po dokonaniu przejęcia firma... (0.2 stron A4)
 • Przejęcia - Można je odnieść do takich działań, w wyniku których następuje utrata kontroli nad firmą przez jedną grupę osób na rzecz innej grupy. Przejęcie jednej firmy przez... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii