Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
dobra komplementarne | spółki osobowe | stopa bezrobocia | szkolenia | transformacja gospodarcza w Polsce | macierz General Elektric | statystyka | test Durbina–Watsona |

Fuzje i przejęcia


 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe - Skład pracy: przyczyny powstania i rozwoju korporacji transnarodowych, czynniki wpływające na decyzje o internacjonalizacji produkcji przedsiębiorstwa, najbardziej wartościowe firmy świata,...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat - Skład pracy: formy i klasyfikacja łączenia przedsiębiorstw, definicja fuzjii i przejęcia, przejęcie firmy poprzez nabycie akcji (na wniosek i za...
  Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia

 • Etyka w relacji z konkurencją - Skład pracy: definicja konkurencji gospodarczej, jej wady i zalety oraz podział, przykłady odstępstw od reguł uczciwej konkurencji, reguły konkurencji pozytywnej...
  Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Wykłady z marketingu międzynarodowego - Opracowanie teoretyczne z marketingu międzynarodowego: definicja i wymiary marketingu międzynarodowego, marketing zagraniczny, sublokalny (regionalny), globalny, internacjonalizacja firm, czynnikami decydującymi o...
  Liczba stron: 29

Krótkie informacje z Kompendium

 • Strategie (sposoby) obrony przed przejęciem przedsiębiorstwa - To: blokowanie oferty przejęcia • zaskarżenie oferty do sądu • lobbing (pozyskanie związków zawodowych, nacisk na urzędy antymonopolowe) • wprowadzenie uprzywilejowania części akcji • inne zmiany zasad kontroli nad... (0.7 stron A4)
 • Usługa ubezpieczeniowa - Polega na sprzedaży ochrony ubezpieczeniowej, która oznacza gotowość przejęcia przez zakład ubezpieczeń materialnych i niematerialnych skutków realizacji ryzyka, będącego przedmiotem prawnego stosunku ubezpieczenia, na warunkach... (0.2 stron A4)
 • Sposoby łączenia przedsiębiorstw - To m.in.: 1. Fuzje – występują gdy jedno przedsiębiorstwo przejmuje aktywa i pasywa drugiego przedsiębiorstwa, przy czym to przejmowane przedsiębiorstwo traci osobowość prawną 2. Konsolidacja – gdy... (0.3 stron A4)
 • Program działalności eksploatacyjnej - To program, który winien określać zespół celowych działań organizacyjno – technicznych i ekonomicznych ludzi z nieruchomością oraz wzajemne relacje występujące pomiędzy nimi od chwili jej... (0.2 stron A4)
 • Fuzja - Oznacza takie połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorpcja jednej firmy przez drugą, następuje przejęcie zarówno aktywów, jak i pasywów. Po dokonaniu przejęcia firma... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii