Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
GATT | wskaźniki du Ponta | strategia sprzedaży | zdolność kredytowa | ankieta | lean management | zarządzanie projektami | analiza pionowa bilansu |

Kwestionariusz


 • Analiza koniunktury i badanie rynku - Skład opracowania: definicja badań marketingowych, podział na dane pierwotne (field research) i wtórne (desk research), wewnętrzne i zewnętrzne, zalety badań...
  Liczba stron: 10

 • Metody badań w psychologii - Skład pracy: geneza badań, obserwacja, eksperyment psychologiczny, testy psychologiczne, metody projekcyjne, analiza wytworów działania, ankieta i kwestionariusz, wywiad psychologiczny, socjometria,...
  Liczba stron: 9 - ✅Bibliografia

 • Badania marketingowe jako system informacji o rynku - Skład pracy: obszary badań marketingowych, podstawowe źródła, procedura, proces badania (+ schemat), instrumenty (kwestionariusz, pytania zamknięte i otwarte, urządzenia mechaniczne),...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test) - Zbiór ponad 140 pytań testowo-uzupełnieniowych na egzamin z badań marketingowych, a w nich m.in.: badania eksploracyjne, dane wtórne zewnętrzne, metody...
  Liczba stron: 11

 • Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje, podziały, teorie: definicja rynku, badania rynku i mechanizmy rynkowego, zestawienie cech badań rynkowych i...
  Liczba stron: 34

 • Badania marketingowe - teoria - Skład opracowania: definicja badania marketingowego, funkcje badań marketingowych, główne cele i rodzaje badań, kryterium potrzeb informacyjnych i wielkości badanej populacji,...
  Liczba stron: 21

Krótkie informacje z Kompendium

 • Formy badań marketingowych - Możemy wyróżnić następujące formy badań marketingowych: 1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca obserwacji to obserwator. 2. wywiad -... (0.3 stron A4)
 • Analiza struktury marketingu - Znając definicję i istotę marketingu należy dokonać analizy jego struktury. W tym względzie wyróżniamy: instrumenty - nie są bezpośrednio związane z wykonaniem określonych czynności. Do... (1.1 stron A4)
 • Proces segmentacji rynku - Składa się z 3 etapów: 1. etap badań - nieformalne wywiady z konsumentami, wykorzystując zebrane dane, przygotowuje się kwestionariusz, który kierowany jest do wybranej w sposób... (0.6 stron A4)
 • Dokumentacja personalna - To inaczej teczki akt osobowych każdego pracownika. Taka teczka ma ścisły układ ramowy i składa się z 3 części: A, B, C i każda zawiera... (0.8 stron A4)
 • Techniki selekcji - To: a) Analiza dokumentów złożonych do pracy – CV, list motywacyjny, list aplikacyjny, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia lekarskie, świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy, kwestionariusz osobowy.... (0.9 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii