Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
promocja | użyteczność | model motywowania | zarządzanie płynnością | wskaźniki finansowe | zasada Pareto | wykłady z zarządzania kadrami | mix marketingowy |

List zastawny


 • Kredyt hipoteczny - referat - Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie oraz charakterystyczne cechy, organizacja rynku hipotecznego (pierwotny i wtórny rynek hipoteczny - wraz ze...
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia

 • Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce - Skład opracowania: zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii firmy, strategia zintegrowanego łańcucha dostaw, logistyka a...
  Liczba stron: 22

 • Selekcja pracowników - Skład pracy: definicja i etapy procesu selekcji kandydatów, zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów (podanie, CV, dokumenty), wstępna selekcja kwalifikacyjna,...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

 • Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje, podziały, teorie: definicja rynku, badania rynku i mechanizmy rynkowego, zestawienie cech badań rynkowych i...
  Liczba stron: 34

Krótkie informacje z Kompendium

 • Hipoteczny list zastawny - Jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec... (0.1 stron A4)
 • Podział papierów wartościowych - Wyróżniamy: a) z punktu widzenia gwarantowanych praw i roszczeń z tytułu posiadanych papierów: a. z tytułu towarów – papiery rynku towarowego – dowody składowe, listy załadowcze, gwaranty, b.... (0.6 stron A4)
 • Kredyty hipoteczne - Kredyt hipoteczny to kredyt udzielany zwykle na cele inwestycyjne, średnio- lub długoterminowy, a jego charakterystyczną cechą jest zabezpieczenie hipoteczne. Wiąże ono gwarancję jego spłaty z... (2.4 stron A4)
 • Techniki selekcji - To: a) Analiza dokumentów złożonych do pracy – CV, list motywacyjny, list aplikacyjny, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia lekarskie, świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy, kwestionariusz osobowy.... (0.9 stron A4)
 • Scenariusze możliwych zdarzeń - Istotą scenariuszy możliwych zdarzeń jest tworzenie list wydarzeń możliwych w przyszłości, ważnych dla organizacji, wyprzedzające identyfikowanie przyczyn tych wydarzeń, możliwych kierunków ewolucji, siły i charakteru... (0.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii