Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
kwestionariusz | rozliczenia gotówkowe | kontrakty terminowe | podstawy rachunkowości | restrukturyzacja | EOQ | łańcuch wartości | historia gospodarcza Polski |

Obligacje


 • Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe -...
  Liczba stron: 10

 • Papiery wartościowe - akcje i obligacje - Skład opracowania: definicja paprierów wartościowych, omówienie podstawowych terminów związanych z rynkiem kapitałowym, zdefiniowanie kursu jednolitego i notowań ciągłych, obligacja -...
  Liczba stron: 9

 • Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa - Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów wartościowych, znaczenie PW i finansowanie przedsiębiorstw, obligacje, grupy obligacji, wartość obligacji jako suma zdyskontowanej...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

 • Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz, jego cechy, funkcje oraz formy, kreacja i popyt na pieniądz, bank i jego rola,...
  Liczba stron: 33

 • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Elementy pracy to: historia i rozwój polskiego rynku kapitałowego, prawa akcjonariuszy, rodzaje akcji, wybrane terminy giełdowe - giełda, papier wartościowy,...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja giełdy, jej cechy i podział, definicja papieru wartościowego, podstawowy podział papierów wartościowych, rodzaje obligacji...
  Liczba stron: 18

Krótkie informacje z Kompendium

 • Obligacje skarbowe - Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Skarb Państwa - Emitent obligacji - pożycza od nabywcy obligacji określoną... (0.4 stron A4)
 • Obligacje oszczędnościowe - Są oferowane wyłącznie osobom fizycznym, rezydentom. Mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny. Nie są natomiast notowane na... (0.2 stron A4)
 • Rodzaje obligacji - Wyróżnia się cztery podstawowe grupy obligacji. Są to: a) obligacje o stałym oprocentowaniu – wartość odsetek jest z góry ustalona, a wartość wykupu jest równa wartości... (0.3 stron A4)
 • Podział obligacji - Właściciel obligacji, dla których zbliża się termin wykupu, może należną kwotę zainwestować, w części lub całości nowej serii. Obligacje Skarbowe Państwa, które są notowane na warszawskiej... (0.6 stron A4)
 • Obligacje na pokrycie deficytu budżetowego - Obligacje emituje się w celu pokrycia deficytu budżetowego. Charakteryzują się niższym ryzykiem inwestycyjnym niż inne instrumenty finansowe, jednakże w zamian za to zysk z obligacji... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii