Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wykłady z marketingu międzynarodowego | mierniki gospodarcze | analiza grup strategicznych | podział wyniku finansowego | ocenianie pracowników | funkcja CES | style negocjacji | analiza płynności finansowej |

Papiery wartościowe


 • Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa - Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów wartościowych, znaczenie PW i finansowanie przedsiębiorstw, obligacje, grupy obligacji, wartość obligacji jako suma zdyskontowanej...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje - papier wartościowy, papiery wartościowe imienne i na okaziciela, Skarb Państwa; bony skarbowe -...
  Liczba stron: 10

 • Papiery wartościowe - akcje i obligacje - Skład opracowania: definicja paprierów wartościowych, omówienie podstawowych terminów związanych z rynkiem kapitałowym, zdefiniowanie kursu jednolitego i notowań ciągłych, obligacja -...
  Liczba stron: 9

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Elementy pracy to: historia i rozwój polskiego rynku kapitałowego, prawa akcjonariuszy, rodzaje akcji, wybrane terminy giełdowe - giełda, papier wartościowy,...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

 • Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja giełdy, jej cechy i podział, definicja papieru wartościowego, podstawowy podział papierów wartościowych, rodzaje obligacji...
  Liczba stron: 18

 • Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: definicja majątku przedsiębiorstwa, podział majątku, zdefiniowanie aktywów trwałych, wartości niematerialne i prawne, należności i inwestycje długoterminowe, klasyfikacja środków...
  Liczba stron: 14

 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe - Skład pracy: przyczyny powstania i rozwoju korporacji transnarodowych, czynniki wpływające na decyzje o internacjonalizacji produkcji przedsiębiorstwa, najbardziej wartościowe firmy świata,...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Aktywne i pasywne papiery wartościowe - Aktywne papiery wartościowe czyli obligacje i bony skarbowe emitowane są do publicznego obrotu w celu pokrycia deficytu budżetowego bądź też w celu zabezpieczenia płynności finansowej... (0.2 stron A4)
 • Instrumenty finansowe - To papiery wartościowe, które potwierdzają określone prawa majątkowe tak, że stanowią one samodzielny podmiot obrotu pieniężnego. Prawa te mogą mieć charakter rzeczowy (prawo własności towaru),... (0.4 stron A4)
 • Sekurytyzacja aktywów - To: 1. czynność polegająca na wyodrębnieniu aktywów z danej jednostki, przekazaniu ich dla specjalnie utworzonej spółki, która emituje na jej podstawie papiery wartościowe 2. zamiana niepłynnych aktywów... (0.2 stron A4)
 • REPO - (ang. repurchase agreement), czyli operacje warunkowego zakupu, polegają na warunkowym zakupie przez bank centralny (NBP) papierów wartościowych od banku komercyjnego. Bank komercyjny, sprzedając papiery wartościowe... (0.3 stron A4)
 • Papiery wartościowe - wstęp - Papiery wartościowe mogą mieć określony okres funkcjonowania na rynku finansowym, po upływie którego podlegają obowiązkowo wykupowi przez emitenta (np. obligacje, bony skarbowe, weksle) lub umorzeniu... (0.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii