Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
reengineering | popyt | wskaźniki płynności finansowej | szacowanie parametrów strukturalnych | marka globalna | TQM | 4P | mobbing |

PKB


 • PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia - Zbiór informacji dotyczące mierników: PKB (produkt krajowy brutto, ang. Gross Domestic Produkt), PNB (produkt narodowy brutto, ang. Gross National Produkt),...
  Liczba stron: 4

 • Cykl koniunkturalny - referat - Elementy pracy: pojęcie cyklu koniunkturalnego, fazy (depresja, ożywienie, recesja, boom), koniunktura gospodarcza, cykl Juglara, cykl Kitchina i Kondratiewa, charakterystyka cykli...
  Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

 • Budżet państwa - praca - Skład pracy: wyjaśnienie pochodzenia słowa budżet, rozwój budżetu państwa w Polsce oraz jego znaczenie, klasyfikacja i procedura budżetowa, funkcje Skarbu...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia

 • Wydatki publiczne - Skład pracy: ogólna charakterystyka budżetu państwa, funkcje budżetu szczebla centralnego i lokalnego (funkcja fiskalna, redystrybucyjna, stymulacyjna), wydatki publiczne - zależność,...
  Liczba stron: 17 - ✅Przypisy

 • Determinanty dochodu narodowego - Skład opracowania: definicja produkcji potencjalnej i faktycznej, agregatowy popyt i podaż, czynniki od których zależy agregatowy popyt i podaż, krzywa...
  Liczba stron: 6

 • Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw - Skład pracy: definicja restrukturyzacji, tło historyczne oraz polityczne uwarunkowania reform (Okrągły Stół - 4 czerwca 1989 r., Sejm Kontraktowy), sytuacja...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Wykłady z makroekonomii - Skład opracowania: John Maynard Keynes i jego zwolennicy, interwencjonizm państwowy, stagflacja, teoria równowagi gospodarczej Keynesa - założenia i schemat graficzny;...
  Liczba stron: 14

 • Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) - Skład pracy: tło historyczne i sytuacja gospodarcza kraju w 1989 roku, uwarunkowania reform, sytuacja makroekonomiczna (w tym wykres kształtowania się...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia

 • Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza - W archiwum zip znajdują się 2 pliki (27 stron), które omawiają problematykę pieniądza na rynku oraz działalność banku centralnego. Poruszono...
  Liczba stron: 27

 • Wzrost gospodarczy - prezentacja - Prezentacja programu MS Power Point, w której omówiono takie zagadnienia jak m.in.: model długookresowego wzrostu gospodarczego - jego definicja i...
  Liczba stron: 44 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Leasing bezpośredni - Leasing bezpośredni obejmuje wszystkie umowy, w których sam producent oddaje wytworzone przez siebie środki produkcji do korzystania, w zamian za zapłatę czynszu. Ten rodzaj leasingu stanowi... (0.5 stron A4)
 • Cechy banku centralnego - Jako bank banków, Bank Centralny jest: 1. odpowiedzialny za sprawne zorganizowanie funkcjonowania banków komercyjnych 2. to instytucja odpowiedzialna za bieżącą kontrolę 3. odpowiedzialny za jasne, klarowne, jednoznaczne przepływy... (0.3 stron A4)
 • Rachunek kosztów procesów - Głównym jego celem jest umożliwienie kontroli prawidłowości zużycia czynników produkcji oraz urealnienie kalkulacji pełnych kosztów produktów i ograniczenie błędnych strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Podstawą tego... (0.2 stron A4)
 • III Filar - Indywidualne ubezpieczenia - W odróżnieniu od dwóch pierwszych, przystąpienie do niego jest dobrowolne. Od każdego pracownika zależy, czy przystąpi do tego filaru, czy nie. Przez trzeci filar należy rozumieć... (0.5 stron A4)
 • Media policy - Jest dokumentem, przedstawiającym podstawowe założenia, dotyczące kontaktów reprezentantów firmy ze środkami masowego przekazu — wyznaczona osoba do dialogu z przedstawicielami mediów, pierwszy kontakt z dziennikarzami,... (0.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii